Протокол №12 от 19.03.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 12

На 19.03.2019 г. от 15.45 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Вземане на решение за вписване в НРПП по чл.33, ал. 3 от 3ПП;

5.  Разпределение на депозитни дела;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Детелина Попова

7.   Жанет Желязкова

8.   Лидия Дикова

9.   Лили Лозанова

10.  Мария Вълканова

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Златка Стефанова

3.   Динела Велкова

4.   Стефан Марчев

5.   Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров    

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ адв. Симона Велева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Слави Сергеев Стоилов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Лиляна Маркова Колева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Тихомир Светозаров Мазнев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Илиана Божидарова Спасова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление по чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата на адвокат Тодор Иванов Кондов.

След извършена справка се установи, че същият е платил членски внос до м.06.2018 г. – включително, поради което Софийският адвокатски съвет намира, че не е изпълнена една от предпоставките за отпиването му от регистъра на адвокатите, визирана в 48 от Закона за адвокатурата /изрч.първо, предл.първо/ - при напускане на колегията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено адвокатския съвет, за да бъде заличен от списъка след внасяне на дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет.

Указва на адв. Тодор Иванов Кондов да внесе дължимите към колегията и Висшия адвокатски съвет вноски.

След изпълнение на горното заявлението да се внесе за повторно разглеждане.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Валентин Весков Тодоров, считано от 08.03.2019 година.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневиня ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Зортева и Клисурска” за отразяване в регистъра на следните промени:

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр.София, п.к.1407 район „Лозенец“, ул.„Русалийски проход” № 1-5, партер;

Дружеството се управлява еднолично от управителя адв.Лиляна Михайлова Зортева.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Щерев и Михалев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление от 15.03.2019 година на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори“, с което дружеството желае да бъдат вписани допълнителни дейности към вече заявен предмет на дейност.

В раздел II – вписвания в регистъра на адвокатските дружества от Наредба № 3 на ВАС за водене и съхранение на регистрите от адвокатските съвети – е посочена информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатските дружества, като сред тези обстоятелства не попада и предмета на дейност на дружеството, поради което не е включена група „предмет на дейност“ в софтуерния продукт.

Указва на адвокатите-съдружници от Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори“, съгласно чл. 10(2) във вр.с 10 (1) от Наредба № 3 на ВАС, да представят в адвокатския съвет препис от съдебното решение за вписване в съдебния регистър на декларираните от тях обстоятелства, като в случая тези обстоятелства ще се приемат за сведение от адвокатския съвет, без да се отразяват в регистъра.

Водим от горното, САС оставя без движение заявление от 15.03.2019г. на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори“ с указание дружеството да заяви допълнителните дейности към вече заявен предмет на дейност в съда.

По отношение на искането за промяна на адреса на канторите на адвокатите-съдружници, което не е искане за промяна в адреса на управление на самото дружество, указва на адвокатите-съдружници да пуснат отделни заявления за промяна на адреса на кантората на адвоката.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн.чл.56 ЗА, заличава от регистъра на адвокатските съдружия, воден от Софийски адвокатски съвет, Адвокатско съдружие „Болкан Лекс”, поради прекратяване договора за съдружие.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Джулев и Аврамов” и вписва Ралица Рангелова Даярова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Ива Николова Борисова и вписва Ангел Величков Ангелов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Борислав Захариев и партньори” и вписва Мартина Дилянова Нанева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Андон Петров Курдов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Мургова и партньори” и вписва Деян Мартинов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП 79 кандидати, членове на Софийска адвокатска колегия, подали до Софийски адвокатски съвет, в срок до 15.03.2019 година – включително заявления по образец на НБПП.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП, ведно със справка за дисциплинарна съдимост за кандидатите с наложени дисциплинарни наказания.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпила докладна записка на Управителя на ОД на САК – с.Лозенец за нуждата да се извършат текущи ремонтни дейности, да се качи на сайта на САК съобщение за събиране на оферти в периода от 20 май 2019г. до 27 май 2019г.

Горното съобщение да се обяви на сайта на колегията ведно с докладната записка на Управителя на ОД на САК - с.Лозенец.

Постъпилите в срок оферти да се внесат за разглеждане на заседанието на съвета на 02 април 2019г. за обсъждане и вземане на решение за избор на фирма за извършване на текущи ремонтни дейности в ОД на САК – с.Лозенец.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ да организира на 29.03.2019 г., петък, от 14.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“семинар на тема: Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес. Искове за защита на нарушено или отнето владение. Лектор Емануела Балевска - съдия във Върховен касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.24 часа.

                               адв. Ивайло Данов: ...........

                                     /Председател на САК/

                               адв. Пейчо Пейчев: ............

                                     /Секретар на САС/

Споделяне