Протокол №11 от 12.03.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 11

На 12.03.2019 г. от 15.45 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Прием;

2.   Кадрови;

3.   Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.   Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.   Приемане на календар за предстоящите събития на САК през 2019г.;

6.   Дисциплинарни преписки;

7.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.   Александър Андреев

5.   Богдан Петров

6.   Динела Велкова

7.   Жанет Желязкова

8.   Лидия Дикова

9.   Мария Вълканова

10.   Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Десислава Миразчийска

2.   Златка Стефанова

3.   Детелина Попова

4.   Стефан Марчев

5.   Лили Лозанова

Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Ваня Траянова

2.  Георги Вълчанов     

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

5. Елка Пороминска

6. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 11.03.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВЕСЕЛИНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ КАРАДЖОВ - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ АЗМАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЙОРДАН ЕЛИНОВ АНДОНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. АДЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЙСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ПЕТЯ АЛЕКСЕЕВА КОВАЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КИНАНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ВЕНЦЕСЛАВ МАРКОВ ЕНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ПАВЕЛ ИВАНОВ ФИЛИПОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ГЕОРГИ РАДКОВ КАМЕНОВ – адвокат, който се прехвърля в Софийска адвокатска колегия от Шуменска адвокатска колегия.

11. ВЕНИСЛАВА ИВАНОВА ЦАНКОВА – адвокат, която се прехвърля в Софийска адвокатска колегия от Ямболска адвокатска колегия.

12. ВЕСЕЛИН ИВАЙЛОВ ЗАШЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ВЕРОНИКА АТАНАСОВА КЪНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. СИМЕОН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. БОЯН ГЕОРГИЕВ КАЙРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. ПЕТЯ ХРИСТОВА СВИЛЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 11.03.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СТЕФАНИ МАРИО ИЧЕРЕНСКА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. БОРИС ХРИСТОВ СТРИЖЛЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЕЛИЦА КАМЕНОВА КАЛИНОВА– мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Адриян Митков Мурлиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Преслава Адрианова Маринова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ваня Илкова Желязкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветина Лозанова Стефанова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.        

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Евелина Христова Кайменджиева за срок от четири месеца и половина, считано от 12.03.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Деница Стефанова Стоянова – Вълчанова за срок от две /2/ години, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради болест на адв. Веселин Веселинов Менкаджиев, считано от 01.02.2019г. до 01.02.2020г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление по чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата на адвокат Ненко Гурков Балев.

След извършена справка се установи, че същият е платил членски внос до м.09.2018 г. – включително, поради което Софийският адвокатски съвет намира, че не е изпълнена една от предпоставките за отпиването му от регистъра на адвокатите, визирана в 48 от Закона за адвокатурата /изрч.първо, предл.първо/ - при напускане на колегията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено адвокатския съвет, за да бъде заличен от списъка след внасяне на дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет.

Указва на адв. Ненко Гурков Балев да внесе дължимите към колегията и Висшия адвокатски съвет вноски.

След изпълнение на горното заявлението да се внесе за повторно разглеждане.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева” за вписване промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, район „Триадица“, ул. „Петър Парчевич” № 9, ет.2, ап.2.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Дойчева и Дойчев” за отразяване на следните промени:

Вписва като съдружник адв.Марияна Нацкова Дойчева – Йорданова;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Светлана Динова Дойчева, адв.Нацко Любчов Дойчев и адв.Марияна Нацкова Дойчева-Йорданова заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Айля Авни Хасан и вписва Мая Александрова Александрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Александър Иванов Кръстев и вписва Деян Тонев Пиралков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Велчев и Ко” и вписва Ралица Веселинова Тодорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълев и Лимберов” и вписва Моника Любенова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Плочева, Вълчев и съдружници” и вписва Мириям Орхан Кайряк в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” и вписва Михаела Ивова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Кожухаров и Кожухарова” и вписва Златина Илиева Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и съдружници” и отписва Мариела Христова Манолова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адв. Милена Живкова Модева и отписва Мелинда Пламенова Шумарска от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Константин Николаев Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от невния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И :

Приема за сведение календар на предстоящите събития на САК през 2019г.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийската адвокатска колегия да кандидатства за домакин на международния форум на медиаторските центрове, който се организира в рамките на дейностите на Международния адвокатски съюз със седалище в гр.Париж /UIA/.


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Обявявам края на заседанието в 18.18 часа.

                     адв. Ивайло Данов: ..................

                          /Председател на САК/

                     адв. Пейчо Пейчев: ....................

                          /Секретар на САС/

Споделяне