Протокол №10 от 05.03.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 10

На 05.03.2019 г. от 14.35 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределяне на депозитни дела;

5.  Приемане на програма за дейността на САС за 2019г.;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

1.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

1.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

1.  Александър Андреев

2.       Богдан Петров

3.  Десислава Миразчийска

4.       Динела Велкова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

   10. Стефан Марчев

   11. Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Жанет Желязкова

1.  Златка Стефанова

2.       Детелина Попова

3.       Лидия Дикова

Присъства представител на КС:

     Николай Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров    

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петя Красимирова Асенова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без движение заявление на адв. Диана Динкова Христова за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест с указание същата да плати дължимите от нея вноски към касите на САК и ВАС до м.12.2018г.вкл.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката-молител.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Блага Димитрова Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Димитър Асенов Йорданов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Калина Георгиева Маркова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 4 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Мишев, Дончева и партньори”.

Указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на адвокатското дружество в съответствие с изискванията на 59 (1)  и (2) ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Попов и съдружници”.

Указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на адвокатското дружество в съответствие с изискванията на 59 (1)  и (2) ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 10 „ЗА“

          Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” за вписване на адв. Бояна Асенова Милчева като съдружник.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Стоянов, Даньовска и партньори” и вписва Крум Александров Дарев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и вписва Надежда Младенова Николова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адв.Мария Тодорова Тодорова и отписва Лия Пламенова Цветкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Събитията на САК през 2019г. да се оповестяват на сайта в хронологичен ред по месеци и по дати.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с организирания от САС семинар в х-л „Медите“, гр.Сандански в периода 29-31.03.2019г. придружители на адвокати от САК, които не са адвокати и членове на колегията доплащат 195 лева.
 

Гласували: 9„ЗА“

        Няма „ПРОТИВ“

           2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

РЕШИ:

     Да проведе извънредно заседание на 12.03.2019г. от 14 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието в 17.14ч.

                               Адв.Ивайло Данов: ...............

                                          /председател на САК/

                               АДВ.Пейчо Пейчев:................   

                                          /Секретар на САС/

Споделяне