Протокол №9 от 26.02.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 9

На 26.02.2019 г. от 15.45 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Дисциплинарни преписки;

5.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

1.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

2.       Богдан Петров

3.  Десислава Миразчийска

4.       Динела Велкова

5.  Жанет Желязкова

6.  Златка Стефанова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

   10. Стефан Марчев

   11. Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Александър Андреев

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.       Детелина Попова

4.       Лидия Дикова

Присъства представител на КС:

     Николай Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

5. Елка Пороминска

6. Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Борис Тодоров Кръстевич от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йоанна Веселинова Томова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл.23 (1), изр.първо, предл.второ от ЗА, уважава заявление на адв. Снежинка Софрониева Ставрева от САК за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест за срок от една година, считано от 01.01.2019 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити и адвоката.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Кремена Димова Лапке от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Русев, Дацев и Попов” за отразяване на следните промени:

Заличава адв. Филип Радославов Рачев като съдружник;

Заличава адв. Илия Павлов Стефанов като съдружник, управляващ и представляващ дружеството;

Вписва адв. Милен Божидаров Русев като управляващ и представляващ дружеството;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов” на Адвокатско дружество „Русев, Дацев и Попов”;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Милен Божидаров Русев и адв. Мартин Ванев Попов поотделно.

Настоящото решение да се воведе до знанието на длъжностностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и съдружници”.

Указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на адвокатското дружество в съответствие с изискванията на 59 (1)  и (2) ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Божкова и Трифонов” за отразяване на следните промени:

Заличава адв. Христо Иванов Апостолов като съдружник;

Вписва адв. Боряна Божидарова Божкова като съдружник;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Трифонов и Апостолов” на Адвокатско дружество „Божкова и Трифонов”;

Вписва промяна на адреса на управление както следва: гр. София п.к.1000, бул. „Княз Александър Дондуков - Корсаков” № 11, ет.6, офис 602;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Тодор Илиев Трифонов.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 Уважава заявление на Адвокатско дружество „Абрашев и съдружници” за вписване промяна в адреса на управление на дружеството както следва: гр.София п.к.1000, район „Триадица”, ул. „Три уши“ № 6, ет.2, офис 5.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 6 „ЗА“

           3 „ПРОТИВ“

           2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление с Вх.  № 1095/13.02.2019г. на Адвокатско съдружие „Адвокатско дружество Събев и съдружници“ с мотива:

При справка в регистрите на българската адвокатура се установи, че в регистъра на адвокатските съдружия, воден от Софийски адвокатски съвет, е регистрирано Адвокатско съдружие „Събев и съдружници“ с личен № 3400000410 и съдружници Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев и Невена Ангелова-Стоева. Вписването на цитираното съдружие е обективирано с решение на Софийския адвокатски съвет, Протокол № 4/22.02.2005г., по т.4 от дневния ред.  Друго решение във връзка с искане за промяна на наименованието на съдружието няма, поради което единственият извод, който се налага в случая, е, че името на съдружието е Адвокатско съдружие „Събев и съдружници“, а не както е посочено в заявлението Адвокатско съдружие „Адвокатско дружество Събев и съдружници“.

Второ, при направена справка в същия регистър, се установи, че няма вписано адвокатско дружество с наименование Адвокатско дружество „Събев и съдружници“.  

     Водим от горното, САС оставя без движение заявление № 1095/13.02.2019г., като указва на адвокатите-съдружници да коригират заявлението в съответствие с взетото на 22.02.2005г. решение на Софийски адвокатски съвет по т. 4 от дневния ред за вписване на Адвокатско съдружие „Събев и съдружници“, както и в бъдеще, когато подават документи от името на съдружието, да ги подават в съответствие с взетото по-горе решение на САС от 22.02.2005г.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“ и вписва Антоан Адрианов Атанасов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Йорданова, Ризова и съдружници” и вписва Анна–Мария Христова Колева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници” и вписва Иван Горанов Горанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Гемков и партньори“ и вписва Людмила Кръстева Кърцелска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Любен Юлиев Димитров и вписва Ясен Иванов Чакалов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Насто ящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.        Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова

и съдружници“ и отписва Николета Петрова Нешева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Грънчарова и Стоянов“ и отписва Григор Стоянов Стоянов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Антони Дамянов Христов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Атанас Манов Манов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Марио Юлианов Димитров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Симеон Христов Василев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10„ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Дава мандат на ръководството на САК да проведе разговори с Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" във връзка с предложение за подписване на меморандум за сътрудничество между САК и Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Гласували: 9 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В изпълнение решение на Общото събрание на адвокатите в страната, Софийският адвокатки съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет за създаване на работна група, която да изработи и предложи нов проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като го съобрази с най-новите европейски норми и правила за работата на адвокатите в Европа.

Работната група да е в състав както следва: ръководител - ад.Валя Гигова от САК и членове: адвокатите Милен Ралчев от САК, Емил Ядков от Благоевградска адвокатска колегия, Таня Градинарова от САК, Валентин Брайков от САК, Ценимир Братоев от САК, Кина Чутуркова от САК, Добринка Гърневска от САК, Мирослав Мичев от САК, Ивайло Данов от САК, Иван Демерджиев от Пловдивска адвокатска колегия, Стефан Левашки от Пловдивска адвокатска колегия, Людмил Павлов от Адвокатска колегия Русе, Елка Пороминска от САК и адв. Мария Вълканова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващото заседание е на 05.03.2019г. от 14 ч. и е редовно.

Закривам заседанието в 17.20 ч.

                          адв. Ивайло Данов: .............

                               /Председател на САК/

                               адв. Пейчо Пейчев

                                                                                                              /Секретар на САС/

Споделяне