Протокол №7 от 19.02.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 7

На 19.02.2019 г. от 15.05ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:    

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределение на депозитни дела;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Детелина Попова

7.   Динела Велкова

8.   Жанет Желязкова

9.   Лили Лозанова

10.  Мария Вълканова

11.  Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Златка Стефанова

3.   Лидия Дикова

4.   Чавдар Тончев  

     Присъства представител на КС:

  Н.Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

5. Елка Пороминска

6. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

Преди да започнем с точка първа от дневния ред, искам да припомня на всички Вас, че днес се навършват 136 години от смъртта на апостола на свободата Васил Левски, поради което предлагам с едноминутно мълчание да почетем неговата памет.

Моля всички да станат.

С едноминутно мълчание Софийският адвокатски съвет почете паметта на Апостола.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Благодаря Ви, колеги.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава Пламенова Петрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл.23 ЗА, уважава заявление на адв.Албена Георгиева Иванова за временно преустановяване на адвокатската професия за срок от една година, считано от 19.02.2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА

        Няма „ПРОТИВ“

           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Владимир Исаков Николов подава от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Наталия Петрова Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лиляна Атанасова Марина от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Сабина Благоева Кръстанова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Габриела Геннадиева Стоянова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Теодора Руменова Попова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Виолета Дечева Каварджиклиева - Граматикова, считано от 24.01.2019 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 Уважава заявление на Адвокатско дружество „Стойчев, Д-р Вълков и Ко” за вписване промяна в адреса на управление: гр.София, п.к.1000, р-н „Средец”, ул. „Христо Белчев” № 7, ет.4.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували „11“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Райчева и Симеонова” за вписване на следните промени:

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Райчева, Симеонова, Сръндев” на Адвокатско дружество „Райчева и Симеонова”;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Лилия Симеонова Георгиева и адв.Таня Райчева Петрова поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Сирлещов и Бангачев”.
     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Велин Владимиров Чилингиров и вписва Даниел Торком Мечикян в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Велин Владимиров Чилингиров и вписва Димитър Андонов Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на адв.Румен Михайлов Мирчев и отписва Сия Недкова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


 

По точка шеста от дневние ред:

Гласували: 10 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

                 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв.Силви Гаврилов, адв.Елка Пороминска и адв. Стефан Марчев да преработят разработка относно Френската доктрина и съдебна практика (френска и европейска) относно адвокатската тайна.

     След изготвяне на новото предложение, същото да се изпрати на ел.пощи на членовете на съвета за одобрение.   

Гласували: 9 „ЗА“

             Няма „ПРОТИВ“

           3 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява суми за самоучастие от страна на адвокатите от САК, които желаят да се запишат за участие в семинар в гр.Сандански, х-л „Медите“ в периода 29-31.03.2019г. както следва:

- 155 лева при настаняване по двама в стая;

- 195 лева при единично настаняване в стая.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определя дати за провеждане на два семинари в ОД на САК-с.Лозенец през пролетта, а именно:

-          30.05-02.06.2019г. и

-          6-9.06.2019г.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя дати за провеждане на два семинари в ОД на САК-с.Лозенец през есента, а именно:

- 13-16.09.2019г. и

- 20-23.09.2019г.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да организира съвместен семинар с ЦОА „Кръстю Цончев“ на 26.02.2019г., вторник, от 14.00 ч. до 17.00 ч.  на тема: Развалянето на двустранните договори по чл. 87, ал. 3 и 4 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори, с лектор Красимир Машев - съдия в Софийски апелативен съд.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 26.02.2019г. от 14ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам заседанието в 18.27ч.

 
                                                                                                    адв.Ивайло Данов: .............

                                                                                                            /Председател на САК/

 
                                                                                                    адв.Пейчо Пейчев:..............

                                                                                                            /Секретар на САС/

Споделяне