Протокол №6 от 12.02.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 6

На 12.02.2019 г. от 15.05ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:    

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Дисциплинарни преписки;

5.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Детелина Попова

7.   Динела Велкова

8.   Жанет Желязкова

9.   Златка Стефанова

10.  Лидия Дикова

11.  Мария Вълканова

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Лили Лозанова

3.   Стефан Марчев

4.   Чавдар Тончев  

     Присъства представител на КС:

  Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Георги Вълчанов

5. Георги Леков

6. Елка Пороминска

7. Катерина Кондакчиева

8. Наталия Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лидия Петьова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Аделина Емилова Розова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на адв. Емил Николов Карамфилов от САК за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест за срок от една година, считано от 01.01.2019 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити и адвоката.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Миглена Пламенова Милетиева - Симеонова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Нели Димитрова Пугева, считано от 05.02.19г.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Найденов и Златева” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв. Теодора Олегова Йорданова;

     Вписва като съдружник адв. Елисавета Пенкова Георгиева;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв. Диана Божидарова Златева.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Здравко Цанев” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Преслава Николаева Иванова – Германова;

Вписва като съдружник адв.Мартин Адрианов Асенов;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв.Здравко Йорданов Цанев.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Русекова и Николова”.
     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 6 „ЗА”

           3 „ПРОТИВ“

           2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Коцев и Косев”.
     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Русанов и Димитрова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Форелекс” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Теодора Олегова Йорданова;

Вписва като съдружник адв.Елисавета Пенкова Георгиева;

Адвокатското съдружие ще се представлява и управлява от адв.Дияна Божидарова Златева.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Любомир Цветанов Цеков и вписва Нанси Монтер Дахабре в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Силвия Александрова” и вписва Биляна Динкова Маркова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров” и вписва Борислав Ванев Симпличев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Райчева, Симеонова и Сръндев” и вписва Мирела Емилова Александрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10„ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 8 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

           3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без уважение предложение от адв. Таня Найденова – Мончева от САК, с което същата поставя въпроса дали предоставянето на кореспонденция между адвокати, като доказателство по друго дело, представлява нарушение на чл.27 от Етичния кодекс на адвоката, като моли Комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика към Софийски адвокатски съвет за становище, което да бъде разгласено сред членовете на колегията.

Нормата на чл.27 от Етичният кодекс на адвоката урежда кореспонденцията между адвокати и гласи както следва:

„Чл.27. /1/. Адвокат, който отправя към колега съобщение, което желае да остане поверително или което не желае да се тълкува като отказ от права, или признаване на права, или задължения, или на факти, следва ясно да изрази волята си при изпращане на съобщението.

/2/ Когато получателят на това съобщение не е в състояние да спази изискването, той е длъжен да не разкрива неговото съдържание другиму и по възможност да го върне на подателя.”

От изложеното в сигнала на адв. Мончева, в който тя излага конкретен случай, не става ясно обаче дали при размяната на кореспонденцията между нея и адв. Авакян същата изрично е изразила воля за спазване на конфиденциалност на електронните съобщения.

Водима от горното, Комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика към САС не намира за основателно предложението на адв.Мончева, поради което оставя същото без уважение.

Гласували: 10 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

                 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпил сигнал Вх.№ 177/09.01.2019г. от адв. Маргарита Руменова Димитрова – член на САК, както и с оглед на изложеното, да се изпрати към Инспектора на ВСС искане за извършване на проверка по НХОД № 612/2017г. по описа на СОС, НО, 7-ми с-в.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпил сигнал от адв. Георги Красимиров Гочев от САК, с твърдения за това, че служителката Милена Йорданова Велинова – съдебен деловодител при АССГ е нарушила нормата на поведение и го е накарала да напусне адвокатска стая, да се изготви от адв. Илиева проект на писмо до Председателя на АССГ, с което САС да сезира


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието в 16.54 часа.

                               Адв.Ивайло Данов:.............

                                     /Председател на САК/

                                 Адв.Пейчо Пейчев: ............

                                     /Секретар на САС/

Споделяне