Протокол №5 от 05.02.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 5

На 05.02.2019 г. от 15.05ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;      

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Разпределение на депозитни дела;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Детелина Попова

7.   Динела Велкова

8.   Жанет Желязкова

9.   Златка Стефанова

10.  Лидия Дикова

11.  Лили Лозанова

     12.  Мария Вълканова

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Стефан Марчев

3.   Чавдар Тончев  

     Присъства представител на КС:

  Николай Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Елка Пороминска

5. Георги Леков

6. Катерина Кондакчиева

7. Наталия Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Адв. Андреев влиза в зала. Кворумът е 13 човека.

Гласували: 11 „ЗА“

            1 „ПРОТИВ

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл. 5 ал.2 т.4 и чл.4 ал.1 т. 5 ЗА, отказва да впише в Софийска адвокатска колегия Мариян Стефанов Марков, кандидат за адвокат.

Гласували 13 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 04.02.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

     1. ЛИДИЯ БОЙКОВА ГЕРЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. ХРИСТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ НИКОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. МАРТИН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ – адвокат, който се вписва след изтекло дисциплинарно наказание.

     5. АЛЕНА ЮРИЕВА ДИМОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. АТАНАС ВАСИЛЕВ ПАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     7. АТАНАС КИРЛИЛОВ БАНГАЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. ВАЛЕРИЯ ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА – адвокат, която се вписва след изтекло дисциплинарно наказание.

     9. ВЕНЕЛИН РАЛЕВ ВАСИЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     10. СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГЛАДКОВА – ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     11. ИВАЙЛО РУЖИНОВ СТОЯНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “13” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 04.02.2019 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕВЕЛИНА МАЛИНОВА МАСОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. КОСТАДИН СТЕФАНОВ КОЛЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДОНКА ЯНЧЕВА ЖЕЛЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. АТАНАС МАРИНОВ МАРИНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. РОЗАЛИН НЕНЧОВ ВУЧКОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. АНГЕЛ АНТОНОВ НАЙДЕНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ИДА РУСЕВА ГОЛЕМАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ХРИСТО АТАНАСОВ ЗЛАТКОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ЕМИЛИЯН ЕВЕЛИНОВ ТОПЧИЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. СИМЕОН МИХАЛЕВ СИМЕОНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ИРЕНА ЦВЕТОМИРОВА САМИЧКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13.  ИВАНКА ТОДОРОВА ТАНКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ЕВЕЛИН ПЕТРОВ ЖЕЧЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ГЕРГАНА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. РАДИНА НИКОЛАЕВА БАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. ИЗАБЕЛА МИШЕВА ВЪЛКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. ДЕЙВИД ВАЙДЕНОВ ИЛИЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. МАЯ БОЙКОВА ХРИСТОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. ДЕНИЦА ВЛАДИМИРОВА БЪЧВАРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. ВЕСЕЛИН МАТЕЕВ МАТЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. СОНЯ КАМЕНОВА ФИЛИПОВА - СТОЯНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. ГАБИНА ЖИВКОВА ДЕШЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

24. МАРГАРИТА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

25. ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ РАДОСЛАВОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

26. АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА АНАЧКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

27. ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

28. МАРИН ДИМИТРОВ САРАФОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

29. ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ХОЛИЯНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

30. ЙОАННА СТЕФАНОВА ЛОЗАНОВА-ПАЛАНКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13„ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светла Росенова Стоянова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Викторов Рашев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ива Едуард Николова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Лорета Филипова Георгиева от регистъра регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Крум Кирилов Димитров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл.23 от ЗА, уважава заявление за временно преустановяне на адвокатската дейност поради болест на адв. Никола Дельов Тодев, считано от 01.02.2019г. за срок от една година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 13 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Мая Методиева Янкова – Сулева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Славейко Кирилов Илков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Димитрина Иванова Манолова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление на Адвокатско дружество „Русанов и партньори”.

     Указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на дружеството с разпоредбите на чл. 59, ал.2 ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13“ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданов и Славова” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат Русин Йорданов Йорданов;

Вписва като съдружник мл.адв.Елиф Вехбиева Мехмедова;

Запазва наименованието на дружеството след дадено съгласие от адв. Йорданов за запазване на фамилията му в наименованието по смисъла на чл.59, ал.3 от ЗА;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв.Йована Михайлова Славова.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори“ и вписва Джесика Миленова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Светлозар Йорданов Павлов и вписва Крикор Мисак Малхасян в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13„ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчовски и съдружници” и отписва Памела Йохан Дженова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Гергана Валентинова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Рашев и партньори” и отписва Цветелина Николаева Холиянова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на адв. Любомир Цветанов Цеков и отписва Елия Димитрова Божилова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на адв. Марияна Христова Тодорова и отписва Александра Любомирова Аначкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12„ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС да направи предложение на ВАС за съвместно отбелязване на 140 годишнината от приемането на Търновската Конституция.

Гласували: 12 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да проведе работна среща на 08.02.2019г. от 15 ч. в ТД със съдии от ДС при САК и с представители на ВДС с цел уеднаквяване на практиката на трите органа във връзка с дисциплинарните производства.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 12.02.19г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам заседанието в 18.17 часа.

                               адв.Ивайло Данов:............

                                     /Председател на САК/

                               адв.Пейчо Пейчев: ............

                                     /Секретар на САС/

Споделяне