Протокол №4 от 29.01.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 4

На 29.01.2019 г. от 16.17ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Кадрови;

2.   Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.   Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.   Дисциплинарни преписки;

5.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.   Десислава Миразчийска

5.   Динела Велкова

6.   Златка Стефанова

7.   Лидия Дикова

8.   Лили Лозанова

9.   Мария Вълканова

10.  Стефан Марчев  

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Богдан Петров

3.   Детелина Попова

4.   Жанет Желязкова

5.   Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

  Николай Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

6. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Диляна Иванова Гинина-Донева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветанка Георгиева Грозева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никола Мирославов Маринов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Борислава Василева Първанова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Стелияна Боянова Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

                6.  На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Инна Светославова Баева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

                7.  На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Владислав Георгинов Вутов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Явор Димитров Костов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Станислав Лозанов Лазаров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Магдалена Стоянова Кунева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Димана Звездомирова Запрянова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава молба вх.№ 240/11.01.2019г., с която Светла Георгиева Гладкова-Димитрова оттегля свое заявление за отписване.

     Това е така, тъй като в хипотезата по чл. 22, ал.1, т.1 ЗА - отписване по молба на адвоката - решението не подлежи на обжалване и влиза в сила в деня на постановяването му, като това обстоятелство се отразява в регистъра. В случая процедурата по отписването на Светла Георгиева Гладкова-Димитрова е приключила, поради което адвокатският съвет не може да отмени свое решение от 15.01.2019г. и да уважи молбата й за оттегляне на заявлението за отписване.

     Водим от горното, САС указва на Светла Георгиева Гладкова-Димитрова да подаде документи за прием в Софийска адвокатска колегия, съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

     От друга страна обаче САС намира обясненията на Светла Георгиева Гладкова-Димитрова за правдоподобни, поради което намира молбата на Гладкова във втората й част за основателна и счита, че същата не следва да внася встъпителна вноска.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Карадалиев и партньори” за вписване на промяна на адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1680, район „Красно село“, ул. „Кюстендил” № 23, ет.2, офис 4.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Паскалев” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат Жени Панайотова Гочева;

Вписва като съдружник адвокат Силвия Бойкова Лазарова;

Вписва промяна на адреса на управление както следва: гр.София п.к.1000, ул.”Алабин” № 16-20, ет.6, офис 609-611;

Вписва промяна в наименованието на дружеството, както следва от АДД „Паскалев и Гочева” на АДД „Паскалев”;

Дружеството ще се управлява и представлява от адвокат Емилиян Славов Паскалев.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление за прекратяване дейността на Адвокатско съдружие „Георгиев и Пройчев” и го отписва от регистъра.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Лазарков и Попов“ и вписва Олга Георгиевна Радова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Николова и съдружници” и вписва Велина Емилова Аршинкова-Стойчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и Илиева-Сариева” и вписва Мария-Десислава Стефанова Сариева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Геновева Василева Димитрова и вписва Александър Василев Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 50 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да отправи писмено предложение до Висшия адвокатски съвет за промяна на датата на есенната национална конференция на българската адвокатура от 05-ти на 12.10.2019г.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да организира изнесен семинар в периода 29-31.03.2019г. в гр.Сандански, х-л „Медите“ на тема: Ипотеката и особеният залог като реални обезпечения; Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес и Анализ на актуалната съдебна практика. Лектор – адв.Валя Гигова от САК.


Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Удължава срока на номинациите за конкурса „Нашите именити предшественици“ до 15 март 2019г.

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, в такъв случай закривам днешното заседание на съвета. Следващата дата е 05.02.2019г. и заседанието е редовно.

адв.Ивайло Данов: ........

     /Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: .......

     /Секретар на САС/

Споделяне