Протокол №1 от 08.01.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 1

На 08.01.2019 г. от 14.35 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределение на депозитни дела;

5.  Обсъждане на проектобюджета на САК за 2019г.;

6.  Разглеждане на архитектурен проект за сграда на терена на ОД „Лозенец“- Учебен център;

7.  Обсъждане и вземане на решение за сключване на договор за застраховка на адвокатите „Професионална отговорност на адвоката“;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.       Богдан Петров

5.  Десислава Миразчийска

6.       Детелина Попова

7.  Златка Стефанова

8.Лидия Дикова

9.Лили Лозанова

   10.Мария Вълканова

   11.Стефан Марчев

   12.Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Александър Андреев

2.       Динела Велкова

3.  Жанет Желязкова

     Присъства представител на КС:

  Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

5. Елка Пороминска

6. Катерина Кондакчиева

7. Наталия Илиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Николай Пенчев Пенчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Господин Любенов Милев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Милена Николаева Ангелова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кристина Юлиянова Чакърова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартин Александров Найденов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никола Георгиев Белчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Веселинов Табаков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александра Петрова Ласина-Христова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никола Любомиров Стойчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     10.  На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Адриана Павлова Занева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     11. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Радослав Иванов Иванов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи служебните защити.

     Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление по чл.23 ЗА за продължаване срока за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Росица Иванова Райкова-Байракова поради онкологично заболяване за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

     Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По повод на постъпило заявление от адв. Мирела Даниелова Цекова по чл.23 ЗА - временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради болест за периода от 01.11.2018г. до 31.01.2019г., указва на адв. Цекова да представи б.л. за месец януари 2019г.

     След изпълнение на указанието заявлението да се внесе за повторно разглеждане.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Росица Мильова Цанова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Бойка Василчева Димитрова-Миленова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Силвия Стоянова Момчилова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Станимира Димитрова Атанасова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Радостина Петкова Толева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Борислава Костадинова Михайлова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Татяна Ценова Бакърджиева, считано от 29.09.2018г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Георгий Райчевич Ангелов, считано от 17.11.2018г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Емил Христов Владов, считано от 18.12.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 23 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували „12“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:
     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП - клон България/Дънкан Уестън” за вписване на следните промени:

Заличава като съдружници и управители в дружеството адв. Атанас Кирилов Бангачев и адв. Костадин Иванов Сирлещов;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Дънкан Джеймс Уестън.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Eвтимов и Стойчев”.
     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Стойков, Колева и Шопска” за вписване промяна в адреса на управление: гр.София, п.к. 1408, бул. „Витоша” № 168, ет.1, ап.1.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв. Жана Милкова Джамбазова;

Съдружието ще се управлява и представлява от адв.Георги Иванов Спасов.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко” и вписва Милена Василева Илиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Канелова и Петров” и вписва Мария Костадинова Димитрушева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

    1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Колчева, Коев и съдружници” и отписва Десислава Александрова Алексиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Канелова и Петров” и отписва Мартина Дилянова Нанева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и партньори” и отписва Иванка Тодорова Танкова  от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на адв. Иван Милчев Иванов и отписва Евелин Петров Жечев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Абрашев и съдружници” и отписва Маргарита Здравкова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     6. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димова-Навущанова” и отписва Мария Димова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв.Андреев влиза в зала. Кворумът става 13 души.

По точка пета от дневния ред:

Адв. Жанет Желязкова влиза в зала. Кворумът е 14 души.

Адв. Велкова влиза в зала. Кворумът е 15 човека.

Гласували: 15 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага точка пета от дневния ред за следващото заседание на адвокатски съвет.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 15 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В изпълнение решение на Общото събрание на Софийска адвокатска колегия, с което се дава мандат на Софийски адвокатски съвет да възложи проектирането на нова сграда със смесени функции – ресторант с кухня, конферентна зала и хотелска част към „Оздравителен дом“ на Софийска адвокатска колегия, с РЗП около 2800 кв.м., която предстои да бъде изградена на мястото на съществуващата сега обслужваща сграда „Столова с кухня и лекционна зала“, Софийският адвокатски съвет да се обърне към Висшия адвокатски съвет с искане за предоставяне на Софийска адвокатска колегия на безлихвен целеви заем за строителство на нова сграда със смесено предназначение – ресторант с кухня, конферентна зала и хотелска част към „Оздравителен дом“ на Софийска адвокатска колегия в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, при следните параметри на заема:

-    Размер на заема:          500 000 лв. (петстотин хиляди лева);

-    Срок за усвояване:        до 31.12.2019 г.;

-    Срок за връщане:          10 г., считано от 01.01.2021 г.;

-    Начин на погасяване:      на 120 равни месечни вноски;

-    Гратисен период:          1 година (2020 г.).

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 15 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага точка седма от дневния ред за следващото редовно заседание на адвокатски съвет.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“

            1 „ПРОТИВ“

       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на всички молби за социални помощи до приемането на бюджета на САК за 2019 година.

Адв.Дикова напуска залата. Кворумът е 14 души.

     Гласували: 14 “ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с предстоящия на 26 и 27.01.2019 г. избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, на осн. 101/2/ЗА САС определя седем избирателни бюра при следния поименен състав:

     I Бюро

1.  Емил Валентинов Омайски - Председател

2.  Красимир Петров Владимиров

3.  Димитър Мирославов Милев

II Бюро

1.  Метин Мустафов Ибрямов - Председател

2.  Силвия Огнянова Янчева

3.  Христо Атанасов Барбов

III Бюро

1.  Венцислав Весков Бенов - Председател

2.  Надежда Красимирова Иванова

3.  Боян Огнянов Манчев

IV Бюро

1.  Красимир Йорданов Милев - Председател

2.  Екатерина Райкова Джурова

3.  Петко Аврамов Петков

V Бюро

1.  Адриана Павлова Занева - Председател

2.  Емануела Ивелинова Стоманякова

3.  Павлин Стефанов Стоев

VI  Бюро

1.  Величка Иванова Алмишева – Председател

2.  Борислав Александров Канчелов

3.  Красимир Александров Сахаров

VII Бюро

1.   Петко Луков Кръстев - Председател

2.  Дарина Дончева Дончева

3.  Георги Михайлов Гайдов

Гласували: 12 „ЗА“

            1 „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

За предстоящия на 26 и 27.01.2019 г. избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, на осн. 101/2/ЗА Софийският адвокатски съвет определя следните резервни членове на избирателни бюра:

Светослав Пенчев Казаков, Александра Петрова Николова, Диана Савова Ангелова – Георгиева, Борислав Димитров Караколев, Камен Лъчезаров Александров, Георги Цветанов Георгиев, Румен Бориславов Николов, Теодора Захариева Паликрушева, Панчо Димитров Радев, Ивайло Маринов Маринов, Диляна Спасимирова Агова, Дария Милчева Йорданова, Снежана Кирилова Кирилова, Елица  Петрова  Желева, Катерина Иванова Тачева, Райна  Емилова  Димитрова, Михаела Атанасова Атанасова, Николай Димов Драгиев, Стефка Живкова Бозова и Константин Анастасов Янев.

Гласували: 9 „ЗА“

           2 „ПРОТИВ“

           3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Считано от 01.01.2019г. да се увеличат встъпителните вноски за вписване в Софийска адвокатска колегия както следва:

-   За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж до 2 години определя встъпителна вноска в размер на 1350 лева;

-   За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж от 2 до 5 години определя встъпителна вноска в размер на 1650 лева;

-   За вписване на адвокати със стаж от 5 до 10 години определя встъпителна вноска в размер на 2250 лева;

-   За вписване на адвокати със стаж над 10 години определя встъпителна вноска в размер на 2850 лева.


Гласували: 13 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САК да организира и проведе международна конференция на 21-22.11.2019г. в гр. София, посветена на върховенството на правото и достъпа до правосъдие.

Гласували: 13 „ЗА“

              Няма „ПРОТИВ“

                 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да организира традиционния бал на Софийска адвокатска колегия на 22.11.2019г.

Гласували: 13 „ЗА“

              Няма „ПРОТИВ“

                  1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да отправи предложение на ВАС за съвместно участие със САК в подготовката и финансирането на международна конференция на 21-22.11.2019г. в гр. София, посветена на върховенството на правото и достъпа до правосъдие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, ако няма друго, закривам заседанието.

Следващото заседание е редовно. Часът е 19,24 часа.

адв. Ивайло Данов:.................

/Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: .................

/Секретар на САС/

Споделяне