Протокол №40 от 18.12.2018

П Р О Т О К О Л № 40

На 18.12.2018 г. от 11.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Дисциплинарни преписки;

5. Разни.

6. Клетва.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Жанет Желязкова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9. Стефан Марчев

10. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Детелина Попова

3. Златка Стефанова

4. Динела Велкова

5. Мария Вълканова

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Борислав Димитров Караколев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мариян Огнянов Кирянов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Юлиянов Михайлов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Пламен Стойчев Даскалов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Николай Йорданов Павлевчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Теодора Борисова Малинчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Роза Викторова Митова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Олег Константинов Динев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Даниел Методиев Маринов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

10. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Михаела Атанасова Атанасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

11. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Теодор Любенов Георгиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Симеон Петров Благоев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Теодора Николаева Якова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Константинова Константинова-Ботева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емануил Любомиров Георгиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Десислава Александрова Алексова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Венета Димитрова Шишкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Илиян Григоров Димитров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефан Георгиев Драгостинов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Адв. Велкова влиза в зала. Кворумът е 11 души.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 1 „ЗА”

8 „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля заявление, подадено на основание чл. 52 от ЗА за вписване в регистъра на адвокатските съдружия при САК на Адвокатско съдружие „Лекс Софи”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Карадалиев и партньори” и вписва Янка Миланова Косарова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Стоил Владимиров Моллов и вписва Ивайло Георгиев Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Китанова и партньори” и вписва Цветина Мирославова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Вакрилов” и вписва Даниел Владимиров Серафимов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданов и Янушев” и вписва Богомила Атанасова Бинева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Карапанайотова, Лесова, Табанска“ и вписва Теодор Алекос Йосифидис в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “МкГрегър и партньори” и отписва Александра Валентинова Петрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Тошев и партньори” и отписва Анелия Пламенова Петрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адв. Ралица Иванова Мутафова и отписва Емилиян Велинов Топчиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданов и Янушев“ и отписва Мартин Тодоров Пенчев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод 130-годишнината от приемането на Закона за адвокатите в България да бъдат отличени с почетен плакет адвокатски дружества или адвокатски съдружия, които, чрез дейността на адвокатите в тях, са допринесли за развитието и утвърждаването на адвокатската професия.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе тържествена клетва в зала 15 /тържествена/ в Съдебната палата/ от 14,30ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 13,52 часа.

адв.Ивайло Данов:............

/Председател на САК/

адв.Пейчо Пейчев: ...........

Споделяне