Протокол №39 от 11.12.2018

П Р О Т О К О Л № 39

На 11.12.2018 г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Обсъждане и вземане на решение за организиране и провеждане на международна конференция по въпросите на арбитража през м.март 2019г.;

5. Обсъждане и вземане решение за организиране и провеждане на международна конференция по въпросите на дентологията през м.май 2019г.;

6. Обсъждане и вземане на решение САС да предложи на ВАС САК да бъде домакин на есенната национална конференция на българската адвокатура през 2019г.;

7. Обсъждане и вземане на решение за учредяване от САС на годишни награди на името видни български адвокати и юристи;

8. Дисциплинарни преписки;

9. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Жанет Желязкова

7. Златка Стефанова

8. Лидия Дикова

9. Лили Лозанова

10. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Детелина Попова

3. Динела Велкова

4. Мария Вълканова

5. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

5. Наталия Илиева

6. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирина Константинова Кожухарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Венелинов Николаев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради здравословни причини на адвокат Габриела Цанева Цанева, считано от 01.01.2019г. до 01.01.2020г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Митю Колев Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Любомира Иванова Дойкина от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Боян Стойнев Георгиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Кирил Иванов Кирилов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Елза Цветанова Цекова-Андреева, считано от 06.09.2018г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Атанас Петров Василев, считано от 11.10.2018г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Васил Стоянов Гоцев, считано от 20.11.2018г.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Красимир Пенев Пенков, считано от 25.11.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 15 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Василев и партньори” за вписване промяна в адреса на управление: гр. София, п.к.1303, ул. „Позитано” №9, блок 1, вх.Б, ет.2, офис 4.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Василев и Сачева” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Атанас Петров Василев;

Вписва като съдружник адв.Веселка Людмилова Петрова-Сачева;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Василев и Василев” на Адвокатско дружество „Василев и Сачева”;

Дружеството ще се представлява и управлява от адв.Петър Атанасов Василев.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Попов и съдружници” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружници адв.Кирил Александров Антонов, адв.Димитър Емилов Йончев и адв.Ивелина Тонева Тонева-Пунчева.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл.52 ЗА (3) ЗА вписва в регистъра Адвокатско съдружие „Иванов, Димова и партньори“.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Иван Пепов Иванов и вписва Васил Ангелов Михайлов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Хорозов и партньори” и отписва Диана Иванова Колева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на адвокат Мирослава Янкова Христова-Петкова и отписва Иванка Георгиева Караиванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на адвокат Стефан Василев Колев и отписва Костадин Стефанов Колев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Русков” и отписва Донка Янчева Желева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 350 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

Адв. А.Андреев влиза в зала. Кворумът е 11 човека.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма“ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет и Българска търговско-промишлена палата за съвместно организиране и провеждане на международна конференция по въпросите на арбитража в периода 22-23.003.2019г. в гр.София.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет, Клуба на адвокатите франкофони и Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция /СИБ/ за съвместно организирне и провеждане на международна конференция по въпросите на деонтологията на 10-11 май 2019г. в гр.София.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

Няма “ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да кандидатства за домакин на есенната национална конференция на българската адвокатура през 2019г.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да учреди награда на името на Димитър Панайотов Греков за организационен принос към дейността на адвокатурата.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да учреди награда на името на Константин Иванов Кацаров за издигане международният престиж на адвокатурата.

Гласували: 9 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да учреди награда на името на Йосиф Максимов Фаденхехт за активна научна и творческа дейност.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да учреди награда на името на Вера Златарева за защита на граждански права.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да учреди награда на името на Еню Димов Комитов за висок професионализъм и морал.

Адв. Вълканова влиза в зала. Кворумът е 12 човека.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя срок за подаване на предложения за награждаване до 10 януари 2019г. включително.

Предложения могат да се правят от всички членове на колегията.

Гласували: 8 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя комисия в състав; Александър Машев, Богдан Петров и Стефан Марчев, която да обобщи постъпилите до САС предложения за награждаване на адвокати – членове на Софийска адвокатска колегия.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Считано от 12.12.2018г. /сряда/ в касите на САК на бул.“Тодор Александров“ 137, ет. 2 и в Търговския дом, бул. Витоша № 1А, ет.3 адвокатите от САК могат да закупят стикери за заверка на идентификационни карти за 2019 година, при условие че са заплатили месечните си вноски към касите на САС и ВАС до месец януари 2019 год. включително.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да бъде възстановена сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща разноски за администриране на дисциплинарни преписки, на всички действащи адвокати, които са внесли такава сума в касата на САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието, поради изчерпване на дневния ред в 18,35 часа.

адв. Ивайло Данов: .........

/Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев:............

/Секретар на САС/

Споделяне