Протокол №35 от 13.11.2018

П Р О Т О К О Л № 35

На 13.11.2018 г. от 14.45 се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на избирателна комисия за провеждане на избора за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната през м.януари 2019г.;

2. Прием;

3. Кадрови;

4. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

6. Разпределяне на депозитни дела;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Информация за възможността за извършване на одит на дейността на САС;

9. Информация за дейностите по проектиране на реконструкцията и разчистването на терена на ОД на САК-с.Лозенец;

10. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Машев – Заместник-председател на САК

4. Десислава Миразчийска

5. Детелина Попова

6. Динела Велкова

7. Жанет Желязкова

8. Лидия Дикова

9. Лили Лозанова

10. Мария Вълканова

11. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Богдан Петров

3. Златка Стефанова

4. Чавдар Тончев

Присъстват представители на КС:

1. Христо Христов

2. Николай Николов

3. Станчо Станков

4. Милчо Занев

5. Станислава Райчева

Присъстват представители на ДС:

1. Даниела Никифорова

2. Вера Даскалова

3. Милена Калчева

4. Светлана Стоименова

5. Валенти Маринов

6. Силвия Любенова

7. Ива Згурова

8. Анета Костадинова

9. Милен Дюлгеров

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 25 “ЗА” – единодушно

На основание горното, САС, КС и ДС

Р Е Ш И Х А:

На основание чл. 101, ал. 1, изр. първо от ЗА трите органа на САК – САС, КС и ДС избраха за предстоящите на 26-27.01.2018 г. избори на делегати на Общото събрание на адвокатите в страната избирателна комисия в състав;

- Райна Георгиева Беловеждова – Антонова - Председател;

- Маргарита Иванова Калпушкова - основен член;

- Елисавета Стоименова Иванова – основен член;

- Виолета Александрова Христоскова - резервен член;

- Кристина Димова Митева – резервен член;

- Кристина Петрова Кожухарова – резервен член.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Благодаря Ви, колеги.

Залата напускат представителите на КС и ДС.

В залата остават основните членове, представител на КС в лицето на адв.Христов и следните резервни членове:Ваня Траянова, Васил Киров, Владимир Дончев, Георги Вълчанов, Георги Леков, Катерина Кондакчиева и Наталия Илиева.

По точка втора от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 12.11.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ИНА ТОДОРОВА ЛАМБЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. РАДОСТИНА КРАСИМИРОВА ЯНКУЛОВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДЕНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ХРИСТО СТОИЛОВ НИКОЛОВ – адвокат, който се вписва след изтекло дисциплинарно наказание.

5. КИРИЛ ВАСКОВ АРНАУДОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. БИЛЯНА СЛАВЯНОВА НИКОЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ЛАТИНКА НИКОЛАЕВА НИКОВСКА – адвокат, която не следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 12.11.2018 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АНИ ВАНЬОВА МИТЬОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СИМОНА АНТОНОВА ЧОЛАКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ГАЛИН БОЙЧЕВ АТАНАСОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВАЛЕРИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. МИХАЕЛ ЛЮБОМИРОВ ЛЮБОМИРОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Диана Георгиева Колева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Калина Иванова Дурова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христиана Красимирова Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Продължава срока на временното преустановяване упражняването на адвокатската професия по болест на адв.Вениана Георгиева Козалиева, считано от 02.12.2018г. до 02.12.2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Даниела Николова Хаджийска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Даниела Павлова Райчинова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Орлин Стефанов Денков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Венцислав Димитров Димитров, считано от 09.11.18г.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокат Димитров, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление от Адвокатско дружество „Гюрова и Семерджиев” за вписване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат Райчо Бойков Котов;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Котов, Гюрова, Семерджиев” на Адвокатско дружество „Гюрова и Семерджиев”;

Дружеството ще се представлява и управлява от адв.Мила Жан Гюрова и адв.Пантелей Петров Семерджиев заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Георгиев и Петров”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Тенев и Гачев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Точева и Мандажиева” за отразяване на следната промяна:

Вписва като съдружник и управител адв.Димитър Антонов Калдамуков;

Адвокатското дружество ще се представлява от управителите Таня Димитрова Точева, Жулиета Николаева Мандажиева, Ивана Олег Близнакова, Енчо Иванов Динев и Димитър Антонов Калдамуков поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници“ и вписва Памела Йохан Дженова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „МкГрегър и партньори” и вписва Красимира Олегова Ралчевска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Йорданова, Ризова и съдружници” и отписва Ани Ваньова Митева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Емануил Красимиров Тодоров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема текст на становище във връзка с ПРИЕТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРОМЕНИ В НПК, ВЪВЕДЕНИ В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема окончателна програма на мероприятията, организирани от САС по повод 130-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите в България.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 “ВЪЗДРЪЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 130-тата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България, Софийски адвокатски съвет избира за модератор на 22.11.2018г. адв. Валя Гигова, а на 23.11.2018г. - адв. Ели Христова.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийски адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев“ да организира в периода 4-6.12.2018г. семинар на тема: “Доказателства, събрани в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи“.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да не се събират от адвокати разходи за проучване на дисциплинарни преписки по жалби и сигнали.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя адв. Лили Лозанова за организатор на семинара в общ. Пловдив, с.Марково по темите: ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕК, който ще се проведе в периода от 07.12.2018 г. до 09.12.2018г.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се отправи покана за участие в семинара в с.Марково, общ.Пловдив, организиран в периода от 07.12.2018 г. до 09.12.2018г. от САК към адвокатите, членове на Пловдивска адвокатска колегия и Пазарджишка адвокатска колегия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващото заседание е редовно и е на 20.11.2018г.

Обявявам днешното заседание за закрито в 18.20 часа.

Адв.Ивайло Данов:.............

/Председател на САК/

Адв.Пейчо Пейчев: ..........

/Секретар на САС/

Споделяне