Протокол №34 от 06.11.2018

П Р О Т О К О Л № 34

На 06.11.2018 г. от 15.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Дисциплинарни преписки;

5. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Богдан Петров

4. Десислава Миразчийска

5. Детелина Попова

6. Динела Велкова

7. Златка Стефанова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Лидия Дикова

11. Стефан Марчев

12. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Андреев

3. Жанет Желязкова

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

4. Георги Вълчанов

5. Георги Леков

6. Катерина Кондакчиева

7. Наталия Илиева

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното

редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Миряна Стоянова Доспевска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никола Иванов Ненков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елена Йорданова Йотова-Йорданова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Жанета Миткова Филева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елица Петрова Даскалова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирина Петрова Матева-Кънчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Константин Ангелов Стойчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявлението по чл.23ЗА на адв.Димитричка Петкова Савова.

Указва на същата да заплати дължимите към САС и ВАС вноски, както и разноските по ДД19/2018г. и ДД151/2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Леонид Атанасов Кацамунски от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Борислав Славейков Илиев, считано от 29.10.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Велчева & Григоров”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Aдвокатско дружество “Вълев и Лимберов” и вписва Христина Красимирова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълев и Лимберов” и вписва Аня Цонева Ангелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Aдвокатско дружество “Волф Тайс“ и вписва Теодор Георгиев Тошев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Трифонова, Вуковска и Митева” и вписва Валентина Тошкова Тодорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Гюров и Ризов” и вписва Меина Анатолиева Младенова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Вакрилов” и вписва Георги Марио Загорски в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Саздов и Петров” и вписва Августа Василева Николова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и вписва Александър Свиленов Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници” и вписва Димитър Николаев Митов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Балкански и партньори” и вписва Златин Димитров Балкански в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Грошев и партньори” и отписва Яница Стоянова Апостолова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да командирова адв. Ивайло Данов в гр. Пловдив за участие в Международен форум на тема: „Адвокати против насилието”, който ще се проведе от 16 до 18 ноември 2018г. в гр. Пловдив в рамките на взаимно сътрудничество между българските и италианските адвокати, както и по повод месец ноември, ежегодно посветен на борбата срещу насилието.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се изиска от Главния счетоводител справка за изпълнението на бюджета в перо – квалификация с оглед преценка на възможностите за провеждане на един семинар по НПК и един семинар по ГПК в гр.София в рамките на текущата календарна година.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Пейчев да направи анализ и да докладва на членовете на съвета какви заявления се предлагат срещу заплащане на адвокатите от САК с оглед преценка и евентуално взимане на решение по този въпрос.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

За заседанието на САС на 13.11.2018г. да се включат следните точки:

1. Информация за извършващия се одит;

2. Информация за дейностите по реконструкцията на ОД на САК в с.Лозенец.

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на САС на 13.11.2018г. от 14,30 часа.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам заседанието поради изчерване на дневния ред в 16,50 ч.

адв. Александър Машев:...

/Зам.председател на САС/

адв. Пейчо Пейчев:.......

/Секретар на САС/

Споделяне