Протокол №33 от 30.10.2018

П Р О Т О К О Л № 33

На 30.10.2018 г. от 15.19ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Молби по чл.36 ЗА;

7. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Александър Андреев

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Динела Велкова

7. Жанет Желязкова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.Ивайло Данов – Председател на САК

2.Детелина Попова

3.Златка Стефанова

4.Лидия Дикова

5.Стефан Марчев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

4. Георги Вълчанов

5. Георги Леков

6. Катерина Кондакчиева

7. Наталия Илиева

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното

извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Георги Пламенов Соколов

Марина Иванова Вълчарова

Таня Атанасова Радуловска

Ивелина Николаева Манева

Васил Митков Колев

Моника Петева Недялкова

Геновева Василева Димитрова

Атанаска Красимирова Добрева

Росен Георгиев Игнатов

Елена Иванова Георгиева

Валентина Валентинова Андова

Ясен Владимиров Стойчев

Мариета Танева Рухчева

Лора Георгиева Терзиева

Калоян Светославов Будинов

Кристияна Пенчева Дръндарова

Илиян Стефанов Ангелов

Енчо Георгиев Шарабов

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Димитров Димитров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Деян Александров Драгиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Дамян Свиленов Димитров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефка Атанасова Бонева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иван Янчев Трончев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Божидар Атанасов Сапунджиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Нели Йорданова Трайкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Дунавски” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София 1606, район „Красно село”, бул. „Генерал М.Д.Скобелев” № 55, ет.4, офис.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Христов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Минов и Петров”.
Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов” и отписва Симона Антонова Чолакова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

В залата влиза адв. С.Златева.

Кворумът е 11 души.


По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да командирова адв. Мария Вълканова и адв. Владимир Дончев в гр. Пловдив за участие в Международен форум на тема: „Адвокати против насилието”, който ще се проведе от 16 до 18 ноември 2018г. в гр. Пловдив в рамките на взаимно сътрудничество между българските и италианските адвокати, както и по повод месец ноември, ежегодно посветен на борбата срещу насилието.

Събитието се организира от Асоциацията на жените-адвокати, София, Асоциацията на жените-юристи в Италия-Секция Милано, Миланската адвокатска колегия, Пловдивската адвокатска колегия, Фондация „Джендър Алтернативи”- Пловдив, под патронажа на г-жа Марияна Кънчева – съдия в Общия съд на ЕС в Люксембург.


ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието поради изчерпване на дневния ред в 17.17ч.

адв. Александър Машев:........

/Зам.председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: ............

/Секретар на САС/

Споделяне