Протокол №32 от 23.10.2018

П Р О Т О К О Л № 32

На 23.10.2018 г. от 15.19ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Дисциплинарни преписки;

5. Молби по чл.36 ЗА;

6. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Машев – Заместник-председател на САК

4. Александър Андреев

5. Богдан Петров

6. Десислава Миразчийска

7. Динела Велкова

8. Жанет Желязкова

9. Златка Стефанова

10.Лидия Дикова

11.Лили Лозанова

12.Мария Вълканова

13.Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Детелина Попова

2. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лилия Тозова Попова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Зорница Василева и Теодора Янкова” за вписване на нов адрес на управление както следва: София 1000, ул. ”Съборна” № 5, ет. 4, ап. вдясно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Вукова и Бачева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Георгиев, Петров и Ко”.

Указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на адвокатското дружество в съответствие с чл. 59(2)ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Терзиева и Иванчева“.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Николай Веселинов Михайлов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Искра Янева Кишкова и вписва Юри Юриев Стойков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” и вписва Катрин Иванова Мартинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Найденов и Цолов” и отписва Михаела Христова Каменова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско съдружие “Попов и Партньори” и отписва Иван Николов Недков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В срок до 15.11.2018г. да се изготвят всички доклади за международните командировки на членове на Софийски адвокатски съвет през 2018 година.

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Васил Киров да изготви доклад за международна командировка във връзка с участието на САС във форум, организиран от Висшия адвокатски съвет на Сърбия.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Силви Гаврилов да изготви доклад за международна командировка във връзка с участието на САС в празника на Барселонската адвокатска колегия в гр.Барселона, Испания.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Константин Димитров да изготви доклад за международна командировка във връзка с участието на САС в празника на Мадридска адвокатска колегия в гр.Мадрид, Испания.

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Александър Машев да изготви доклад за международна командировка във връзка с подписването на споразумението за сътрудничество между Софийската адвокатска колегия и Варшавската адвокатска колегия.

Гласували: 12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Георги Леков да изготви доклад за международна командировка във връзка с участието на САС в конгреса на FBЕ в гр.Болоня, Италия.

Гласували: 12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Георги Леков да изготви доклад за международна командировка във връзка с участието на САС в конгреса на FBЕ във гр.Варшава, Полша.

Гласували: 12 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Богдан Петров да изготви доклад за международна командировка във връзка с участието на САС в Конгреса на IBA в гр.Рим, Италия.

Гласували: 12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Ивайло Данов да изготви доклад за международната командировка в гр.Милано, Италия за участие в семинар, организиран от ДС при Миланската адвокатска колегия.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Силви Гаврилов да изготви доклад за международна командировка във връзка с участие на САС в откриването на съдебната година в гр.Париж, Франция.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Константин Димитров да изготви доклад за международна командировка във връзка с участието на САС в Конгреса на UIA, в гр.Порто, Португалия.

Гласували: 12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Р Е Ш И:

Определя куверт в размер на 45 лева на човек за бала на адвокатите от САК, който ще се проведе на 23.11.2018г. в х-л Рамада, гр. София.

Гласували: 12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъде вписан в НРПП адв. Димитър Иванов Митов, член на Софийска адвокатска колегия, подал до Софийски адвокатски съвет заявление за вписване в НРПП по образец, утвърден от НБПП.

Към настоящото решение да се приложи и изпрати на НБПП заявлението на кандидата за вписване в НРПП, ведно със справката за дисциплинарната му съдимост.

Адв. Стефанова излиза от зала поради служебен ангажимент.

Кворумът е 12 души.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 30.10.2018г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерване на дневния ред, закривам заседанието в 18.00 часа.

адв. Ивайло Данов: ...................

/Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: ...................

/Секретар на САС/

Споделяне