ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №12

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 01.02.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

            1. Вземане на решение за изваждане от списъка на обявени за избрани кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 23-24.02.2019 година;

            2. Вземане на решение за утвърждаване на нов брой на мандатите, за които следва да се гласува на допълнителния избор, насрочен за 03.02.2019 г.

 

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

 

            ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

           

            Вземане на решение за изваждане от списъка на обявени за избрани кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 23-24.02.2019 година.

           

            Председателят на ИК на САК докладва постъпили на 29.01.2019 г. и на 30.01.2019 г. в деловодството на САК декларации от адв. Ваня Траянова, адв. Васил Киров, адв. Георги Вълчанов и адв. Александър Андреев - членове на САК, включени в списъка с избраните кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, обявен на 27.01.2019 г. Депозираните декларации от адв. Ваня Траянова, адв. Васил Киров, адв. Георги Вълчанов и адв. Александър Андреев съдържат изрично изявление на посочените членове на САК, че поради лични/служебни ангажименти се отказват да бъдат делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

            Предвид декларирания от адв. Ваня Траянова, адв. Васил Киров, адв. Георги Вълчанов и адв. Александър Андреев изричен отказ от получения мандат същите следва да бъдат извадени от списъка с избраните кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, обявен на 27.01.2019 г., с оглед на което,

 

на основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие  

 

РЕШЕНИЕ №31

           

            Изважда от списъка на обявените за избрани кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 23-24.02.2019 година адв. Ваня Траянова, адв. Васил Киров, адв. Георги Вълчанов и адв. Александър Андреев .

           

 

 

По т.2 от Дневния ред:

           

            Вземане на решение за утвърждаване на нов брой на мандатите, за които следва да се гласува на допълнителния избор, насрочен за 03.02.2019 г.

           

            Предвид изваждането от списъка с избраните кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната на адв. Ваня Траянова, адв. Васил Киров, адв. Георги Вълчанов и адв. Александър Андреев, е необходимо да се вземе решение за утвърждаване на нов брой на мандатите, за които следва да се гласува на допълнителния избор, насрочен за 03.02.2019 г., като същите се увеличат с броя на овакантените места от 65 на 69, с оглед на което,

 

на основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №32

 

            Утвърждава броя на кандидатите, за които следва да се гласува на допълнителния избор, насрочен за 03.02.2019 г., както следва: 69.

 

           

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Подписи на членовете на Комисията:

 

           Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

            Членове:

 

                                    Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

                                   

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

 

 

 

Споделяне