Дневен ред за 22.01.2019

И З В Ъ Н Р Е Д Н О    З А С Е Д А Н И Е на САС 22.01.2019 г.

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Обсъждане на проекта за отчет за дейността на Софийски адвокатски съвет за 2018г.;
5. Обсъждане на проектобюджета на Софийска адвокатска колегия за 2019г.;
6. Дисциплинарни преписки;
7. Разни.  

Адв. Пейчо Пейчев: ........
/Секретар на САС/

Споделяне