Дневен ред за 15.01.2019

Р Е Д О В Н О    З А С Е Д А Н И Е на САС 15.01.2019 г.

Д   Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Обсъждане и вземане на решение за сключване на договор за застраховка на адвокатите „Професионална отговорност на адвоката“;
5. Разглеждане на архитектурен проект за сграда на терена на ОД „Лозенец“- Учебен център;
6. Обсъждане на проектобюджета на САК за 2019г.;
7. Дисциплинарни преписки;
8. Разни.  

Адв. Пейчо Пейчев: ........
/Секретар на САС/

Споделяне