Протокол №4 от 30.01.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 4

На 30.01.2018 г. от 15.15 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Молби по чл.36 ЗА;
                   5. Обсъждане на оферти за извършване на профилактични медицински прегледи и клинични лабораторни изследвания и вземане на решение по тези оферти;

6.  Обсъждане на оферта за карти МУЛТИСПОРТ за членове на САК;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.  Александър Андреев

5.       Богдан Петров

6.  Десислава Миразчийска

7.  Златка Стефанова

8.  Лидия Дикова

9.  Лили Лозанова

10.         Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

   1. Детелина Попова               

   2. Динела Велкова

   3. Мария Вълканова

   4. Жанет Желязкова

   5. Стефан Марчев

     Присъства представител на КС:

     Н. Николов

     Присъстват резервни членове:

1.  Ваня Траянова

2.  Васил Киров

3.  Владимир Дончев

4.  Георги Леков

5.  Елка Пороминска

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Николета Владимирова Рачева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 22.01.2018г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христо Милчев Георгиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 22.01.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Валерия Здравкова Чинова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 23.01.2018г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветелина Богомилова Цветанова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 23.01.2018г.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Радослав Малининов Миков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 23.01.2018г.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петър Иванов Петров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 23.01.2018г.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мира Руменова Карадилова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 24.01.2018г.

     8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивелина Атанасова Атанасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 24.01.2018г.

     9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Гюлбахар Мустафа Кеседжи от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 26.01.2018г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Силвия Иванова Черешева-Станчева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Милева и Ставрева” за отразяване на следните промени:

Заличава адв. Силвия Иванова Черешева-Станчева като съдружник;     

Променя наименованието от Адвокатско дружество „Черешева, Милева, Ставрева” на Адвокатско дружество „Милева и Ставрева”.  

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Саздов и Петров & Балкански и партньори” за прекратяване договора за съдружие на адвокатското съдружие, считано от 02.01.2018г.

Прекратяването на дейността на Адвокатско съдружие „Саздов и Петров & Балкански и партньори” да се отрази в регистъра от длъжностното лице по вписванията.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Чаталбашев, Петкова и Иванова” и вписва Мария Ивайлова Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Чаталбашев, Петкова и Иванова” и вписва Цветомила Данаилова Данова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Грошев и партньори” и вписва Яница Стоянова Апостолова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Мургова и партньори” и отписва Марийка Стоянова Герова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се разглеждането на точка четвърта от дневния ред.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се отправи ново запитване до медицинските центрове, представили оферти за извършване на профилактични прегледи и изследвания на членовете на Софийска адвокатска колегия, за плануваните кампании за изследване и профилактични прегледи на социално значими заболявания, както и за възможността от тях да се възползват членове на САК, като уточнят параметрите, при които би могло да се осъществи това – срокове за заявка, брой пациенти, плащане.

     По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се разглеждането на точка шеста от дневния ред.

По точка осма от дневния ред:

Адв. Марчев влиза в зала в 16.23 часа.

Кворумът е 11 души.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет да отчита на тримесечие извършената от него дейност в края на всеки следващ календарен месец.  

     Отчетите за работата на съвета да се публикуват на сайта на колегията за сведение на членовете на САК.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

                             Р Е Ш И:

     По отношение на международните командировки на САС да се изготвя прессъобщение, което да се качва на сайта на колегията

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е редовно на 06.02.18г.

     Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 18.00ч.

                                          адв. Ивайло Данов: …………………

                                               /Председате на САК/

                                          адв. Пейчо Пейчев: …………………

                                               /Секретар на САС/

Споделяне