Протокол №39 от 28.11.2017

П Р О Т О К О Л № 39

На 28.11.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Разпределение на депозитни дела;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Определяне на възнаграждения за членовете на ИК и избирателните бюра;

7. Вземане на решение за дневния ред за Общото събрание на САК;

8. Обсъждане на предстоящите семинари на САК;

9. Обсъждане на оферта на МУЛТИСПОРТ;

10. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Жанет Желязкова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Детелина Попова

3. Динела Велкова

4. Златка Стефанов

5. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Георги Вълчанов

4. Георги Леков

5. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цонка Николова Мурджева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 20.11.2017г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мирослав Валентинов Велчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 24.11.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се отложи разглеждането на заявление за промяна на статута на мл. адв. Яна Николова Георгиева с указание да представи доказателства, че заеманата от нея длъжност – правен съветник в Адвокатско дружество “Йонев, Вълков, Ненов”, освен висше юридическо образование, изиска и правоспособност.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията и мл. адвоката.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Магдалена Любчева Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Светлин Темелков Марков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Доника Пламенова Батанова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Аделина Константинова Хаджийска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявления, с които се декларират промени на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Пандов и Пандов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Павлова и Вучева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Мариян Димитров Момиров и вписва Стоян Василев Петров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Дончева и Димитров” и вписва Албена Денчева Желева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Кирил Вълчев“ и вписва Александър Кирилов Вълчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокат Стоян Огнянов Стойков и отписва Катерина Валентинова Бончева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предвид обстоятелството, че в адвокатския съвет не са постъпвали искания по чл. по чл. 47, ал. 6 ГПК за определяне на особени представители от адвокатския съвет по реда на чл. 18, т. 3 ЗПП, се размества поредността на дневния ред, както следва: на мястото на точка четвърта да се разгледа точка девета – обсъждане на оферта за карти МУЛТИСПОРТ.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага взимането на решение до постъпване на нова оферта за ползване на карти МУЛТИСПОРТ от Бенефит Системс – България.


По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява текст на покана за свикване на редовно Общо събрание на колегията за публикуване в Държавен вестник, както следва;

Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на осн. Чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 27-28.01.2018г. от 8 часа в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 с дневен ред:

1. Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и взема решения по него;

2. Разглеждане доклада на контролния съвет;

3. Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4. Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;

5. Вземане на решение за реконструкция на оздравителен дом – с. “Лозенец”;

6. Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;

7. Избиране на делегати за общото събрание на адвокатите в страната;

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”– единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя за отговорник на семинара във гр. Велинград, х-л “Олимп” в периода 15-17.12.2017г. на тема: Измененията в процесуалните закони адв. Стефан Марчев.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Семинарът в гр. Велинград да се организира и финансира от бюджета на колегията, като участниците в семинара доплащат като самоучастие сумата в размер на 120,оо лева при настаняване по двама участника в стая и 170,оо лева при самостоятелно настаняване в стая.

На участниците в семинара, освен лекционните курсове, да се осигуряват две нощувки със закуски, обяд на 16.12.2017 г. и вечери на 15.12. и 16.12.2017 г. в хотел „Олимп“ ****, гр. Велинград.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се създадат профили на САК в професионалната мрежа Линкедин и в социалната мрежа Фейсбук, като за целта се излъчва временна комисия в състав: Катерина Кондакчиева, Жанет Желязкова, Десислава Миразчийска и Александър Машев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, следващото заседание е редовно – на 05.12.2017 г. от 14 часа.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.30 ч.

Адв. Ивайло Данов: …………………………………..

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: …………………………………..

/Секретар на САС/

Споделяне