Протокол №38 от 21.11.2017

П Р О Т О К О Л № 38

На 21.11.2017 г. от 14.11 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Провеждане на разширено заседание на трите органа на САК за избор на избирателна комисия;

3. Кадрови;

4. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

6. Разпределение на депозитни дела;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Златка Стефанова

6. Десислава Миразчийска

7. Динела Велкова

8. Лидия Дикова

9. Мария Вълканова

10. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Жанет Желязкова

3. Детелина Попова

4. Лили Лозанова

5. Стефан Марчев

Присъстват представители на КС:

1. Христо Христов

2. Румяна Сидерова

3. Станчо Станков

Присъстват представители на ДС:

1. Анета Ангелова

2. Валентин Маринов

3. Вера Даскалова

4. Гинка Тодорова

5. Даниела Никифорова

6. Емил Йошев

7. Марина Маврова

8. Милена Калчева

9. Светлана Стоименова

10. Силвия Любенова

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Георги Георгиев Гоцев

Теодора Юлиева Иванова

Лъчезар Йонов Ницов

Татяна Йосифова Йосифова

Александра Руменова Анастасова

Магдалена Ивалинова Иванова

Мария Венциславова Шопска

Константин Иванов Стоянов

Гергана Веселинова Запрянова

Момчил Валентинов Димитров

Глория Николаева Дотова

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 23 “ЗА” – единодушно

На основание горното, САС, КС и ДС

Р Е Ш И Х А:

На основание чл. 101, ал. 1, изр. първо от ЗА трите органа на САК – САС, КС и ДС избраха за предстоящите на 27-28.01.2018 г. избори на САК за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната избирателна комисия в състав; Председател – Марина Стефанова Белчева, Райна Георгиева Беловеждова – Антонова – основен член, Маргарита Иванова Калпушкова - основен член, Красимир Петров Владимиров - резервен член, Александър Константинов Динев – резервен член и Кристина Петрова Кожухарова – резервен член.

Залата напускат представителите на КС: Румяна Сидерова и Стачо Станков, както и представителите на ДС: Вера Даскалова, Емил Йошев, Валентин Маринов, Милена Калчева, Гинка Тодорова, Светлана Стоименова, Силвия Любенова, Марина Маврова, Даниела Никифорова, Анета Ангелова.

В залата остават основните членове, представител на КС – АДВ.Христов, както и резервни членове: В.Киров, В.Дончев, Г.Вълчанов, Е.Пороминскса, К.Кондакчиева и Г. Леков.

Адв. Д. Попова влиза в зала в 15.01 часа. Кворумът става 11 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Симеон Георгиев Стоилов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иво Венциславов Андреев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ивайла Валериева Христоскова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Изабелла Тодорова Цветанова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Димитър Петров Петров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 13 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Вълев и Лимберов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Георгиев и Назарян”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Силвия Александрова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Спасов и Паунова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Стоева, Чомпалов и Знеполски” за отразяване в регистъра на промени както следва:

Заличава като съдружник адв. Катя Атанасова Тодорова;

Вписва като съдружник адв. Ирина Михайлова Стоева и адв. Петър Денчев Знеполски;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско съдружие “Чомпалов и Тодорова” на Адвокатско съдружие “Стоева, Чомпалов и Знеполски”;

Вписва промяна в адреса: гр. София 1504, бул. “Евлоги Георгиев” № 111, ет. 1.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Добрева и Бекирска” за отразяване в регистъра на промени както следва:

Заличава като съдружник адв. Ивайло Николаев Зъмтиков;

Вписва като съдружник адв. Йорданка Рангелова Бекирска-Димитрова;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско съдружие “Добрева и Зъмтиков” на Адвокатско съдружие “Добрева и Бекирска”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Тренчев и Костова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Бошнакова, Димов и Миланов” и вписва Ивелина Деянова Страхилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Велчев и Ко” и вписва Мартина Бориславова Горанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова & Стайкова“ и вписва Елизабет Анатолиева Генчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Делибалтов, Милкова, Иванова” и вписва Василена Евгениева Делибалтова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Желязкова влиза в зала.

Кворумът става 12 души.

Адв. М.Вълканова напуска залата поради ангажимент. В залата са 11 членове на съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – 15 минути почивка, колеги.

Адв. З. Стефанова напуска залата поради ангажимент. В залата са 10 основни членове.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

Софийската адвокатска колегия да организира съвместно с Международния адвокатски съюз със седалище в Париж /UIA/ до три международни колоквиума през пролетта на 2018 г.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет за организиране на съвместен международен семинар с ВАдвС и UIA на тема: “Арбитраж по търговски спорове” през есента на 2018 г.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на 28.11.2017 г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.21 часа.

адв. Ивайло Данов: ……………………………

/Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: ………………………………

/Секретар на САС/

Споделяне