Протокол №37 от 14.11.2017

П Р О Т О К О Л № 37

На 14.11.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Разпределение на депозитно дело;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Вземане на решение за насрочване на редовно годишно отчетно събрание на САК на 27-ми и 28-ми януари 2018 г.;

7. Вземане на решение за провеждане на семинари на САС до края на 2017 г.;

8. Информация за обявеното от САС Национално студентско състезание на тема: „Адвокатурата – гарант за защита на правата“;

9. Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;

10. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Богдан Петров

4. Златка Стефанова

5. Десислава Миразчийска

6. Детелина Попова

7. Динела Велкова

8. Лидия Дикова

9. Стефан Марчев

10. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Александър Андреев

3. Жанет Желязкова

4. Лили Лозанова

5. Мария Вълканова

Присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров

3. Владимир Дончев

4. Георги Вълчанов

5. Катерина Кондакчиева

Присъства представител на КС.

Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ивелина Йорданова Даскалова-Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Константинова и Ковачева” за вписване промяна в адреса на дружеството както следва: София, бул. “Цар Освободител” № 33, ет. 2, ап. 5.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Николаев и Николаева” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Николаев и Николаева” на Адвокатско дружество “Николаев и Дамянова”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Мончева и Варамезов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Величков, Желязков и партньори” и вписва Мартин Даниелов Томов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокат Капка Спасова Гергинова и отписва Мария Веселинова Топалова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. М. Вълканова влиза в 15.16 ч.

Кворумът става 11 души.

Адв. А. Машев влиза в 15.23 часа.

Кворумът става 12 души

Адв. Ж. Желязкова влиза в зала в 16.01 часа.

Кворумът става 13 души.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Насрочва редовно годишно отчетно събрание на САК на 27-ми и 28-ми януари 2018 г., съгласно изискванията на ЗА.

Възлага на ръководството на САК да предприеме необходимите действия по техническото осигуряване на провеждането на редовното годишно отчетно събрание на колегията.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА" – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС съвместно с ЦОА “Кръстю Цончев” и НБПП да организира на 15.12.2017 година в гр. София за служебните и резервни защитници семинар на тема: измененията в НПК.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС да организира в гр. Велинград, х-л “Олимп” от 15-ти до 17-ти декември 2017 г. семинар на следните теми: измененията в ГПК и измененията в НПК.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Класиралите се на първите три места есеистични разработки да бъдат предложени на сп. „Адвокатски преглед“ за публикуване.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка девета за 05.12.2017г.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС възлага на адв. Ч. Тончев да се запознае с адм.д. № 11614/2017 г. на АССГ, 59 с-в, образувано по жалба на адв. Маринела Ашикова срещу Заповед № РД-01-2239/13.06.17г. на Председателя на СГС, с която се утвърждават правила за администрирано обслужване на граждани и юридически лица и да изнесе информация в САС в срок до 05.12.2017г.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийската адвокатска колегия като колективен член на трите големи международни адвокатски съюза – International Bar Association, Union Internationale des avocats, Federation of European Bars да заплаща редовно дължимите от нея вноски към трите организации, считано от 01.01.2018 година.

Възлага изпълнението на горното на Главния счетоводител.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Е. Пороминска да отстрани процесуалните нарушения във връзка с д.д. № 74/2017 г., като изготви ново дисциплинарно обвинение, в което да се посочи извършеното дисциплинарно нарушение, времето и мястото.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е на 21.11.2017 г., 14.00 ч. и е редовно.

Благодаря, колеги, закривам заседанието в 18.53 часа.

Адв. Ивайло Данов: ……………………………

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: ………………………

/Секретар на САС/

Споделяне