Протокол №36 от 07.11.2017

П Р О Т О К О Л № 36

На 07.11.2017 г. от 14.11 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Вземане на решение за тържествено отбелязване на Деня на българската адвокатура;

7. Вземане на решение за провеждане на научна конференция “Права на детето. Деца, участващи в правни процедури“, съвместно с УНИЦЕФ;

8. Вземане на решение за провеждане на ежегодния бал на САК;

9. Обсъждане на доклада за извършената ревизия за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.;

10. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Жанет Желязкова

5. Десислава Миразчийска

6. Детелина Попова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9 Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

11. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Богдан Петров

2. Александър Андреев

3. Златка Стефанова

4. Динела Велкова

Присъстват следните резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

4. Георги Леков

Присъства представител на КС.

Христо Христов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 06.11.2017 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ТЕОДОРА ЮЛИЕВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЛЪЧЕЗАР ЙОНОВ НИЦОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НАДЕЖДА АСЕНОВА ПОПОВА – ВАСИЛЕВА – прехвърляне на адвокат от Адвокатска колегия гр. Разград.

4. ТАТЯНА ЙОСИФОВА ЙОСИФОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ – възстановяване след изтекло наказание.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 06.11.2017 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МАГДАЛЕНА ИВАЛИНОВА ИВАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ШОПСКА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КОНСТАНТИН ИВАНОВ СТОЯНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА ЗАПРЯНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. МОМЧИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ГЛОРИЯ НИКОЛАЕВА ДОТОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Васка Руменова Солакова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 31.10.2017г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Теодора Ивова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 01.11.2017г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петър Обретенов Обретенов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 02.11.2017г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Райна Емилова Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 03.11.2017г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Слав Георгиев Сачански от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 06.11.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Георгица Петкова Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мартина Михайлова Давидова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Румен Манолов Янев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ралица Олегова Смоличка от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Любка Борисова Илиева – Въндева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневни ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Божилов“ за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна;

Заличава като съдружник и управител адв. Силвия Бориславова Балканджийска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адв. Милена Живкова Модева и вписва Невена Диянова Янева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адв. Елисавета Стоименова Иванова и вписва Борислав Радославов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Леденов“ и вписва Петя Данаилова Данаилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Динкова и Димитров” и вписва Ния Галинова Андреева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Ива Светлинова Кръстева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Илиян Красимиров Илиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Люба Петрова Шопова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Леденов” и отписва Николай Пламенов Китанов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и Стайкова” и отписва Габриел Тодоров Гачев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и Стайкова” и отписва Мартина Малчева Малчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и Стайкова” и отписва Радина Николаева Банова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на адвокат Галя Трифонова Динкова и отписва Ния Галинова Андреева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Адв. Велкова влиза в залата в 15.18 ч.

Кворумът става 12 души.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да организира и проведе тържествено отбелязване на Деня на българската адвокатура на 23.11.2017 година от 10,00 часа в зала “Рубин”, х-л “Рамада–София”.

Определя за модератор адв. Стефан Марчев.

Във връзка с горното да се използва съдействието на pr специалист – Юлия Попчева.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да организира и проведе съвместно с УНИЦЕФ научна конференция: “Права на детето. Деца, участващи в правни процедури“ на 24.11.2017 година от 09.30 до 15.00 ч. в зала “Рубин”, х-л “Рамада-София”.

Определя за модератор адв. Александър Машев.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да организира и проведе ежегодния бал на Софийска адвокатска колегия на 24.11.2017 година от 19.00 часа в зала “Диамант”, х-л “Рамада-София” при цена на куверта в размер на 40,оо лева на човек. Стойността на цената на куверта ще се поеме от бюджета на колегията на базата на предварително утвърдения и одобрен бюджет за организиране и провеждане на събитията на 23-24.11.2017 г.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Членовете на САС, които преглеждат отчети на адвокати от САК, вписани в НРПП, са длъжни да връщат прегледаните от тях отчети в отдел “Правна помощ” при САК в седмодневен срок от получаването им.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе среща с ръководството на НАП с оглед зачестилите проблеми при разнасянето на платени осигурителни вноски по партидите на членовете на ОК “АДВОКАТ” и при подаването на информацията към НОИ за платените осигурителни вноски на членовете на ОК “АДВОКАТ”.

Гласували: 10 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 14.11.2017 г. от 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Закривам заседанието в 17.57 часа.

Адв. Ивайло Данов: ………………………

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: ………………………

/Секретар на САС/

Споделяне