ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

 

ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

 

Днес, 27.01.2018 г., в гр.София, бул.„Цор Освободител“№15, в сградата на СУ“Св.Климент Охридски“, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Попълване съставите на Избирателни бюра, чиито членове не са се явили за провеждане на изборите, поради непредвидени обстоятелства, с членове от списъка на Резервните членове, утвърден от САС.

2. Приемане на решение относно правото на гласуване чрез пълномощник.

4. Разни.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Председателят докладва, че двама от основните членове на Избирателни бюра не се явяват в деня на провеждане на изборите, поради непредвидени обстоятелства, и същите следва да бъдат заменени с членове от списъка на Резервните членове, утвърден от САС, както следва:

  • В VI-то ИБ: Любка Цветанова Здравкова да се замени от резервния член: Светослав Пенчев Казаков;
  • В XII-то ИБ: Константин Маринов Даскалов да се замени от резервния член: Александра Петрова Николова.

 

Предвид изложеното, на основание чл.103, ал.4 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №18

 

Поради неявяване на двама от основните членове на Избирателни бюра в деня на провеждане на изборите, същите се заменят от резервни членове, включени в списъка на резервите, утвърден от САС, както следва:

  • В VI-то ИБ: Любка Цветанова Здравкова се заменя от резервния член: Светослав Пенчев Казаков;
  • В XII-то ИБ: Константин Маринов Даскалов се заменя от резервния член: Александра Петрова Николова.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

По т.2 от Дневния ред:

 

Предвид постъпили запитвания в деня на избора, следва да се приеме решение относно правото на гласуване чрез пълномощник, предвид разпоредбата на чл.49 от Закона за адвокатурата.

 

На основание чл.102, ал.1 във връзка с чл.104 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №19

 

Адвокат, който е изпълнил в срок задължението си по чл.49 от ЗАдв., може да бъде представляван при упражняване правото си на глас от пълномощник - адвокат, по отношение на който не са налице условията на тази разпоредба.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

 

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………………..

Споделяне