ПРОТОКОЛ №2 / Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на изборите за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г.

 

I. БЮЛЕТИНА И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

 1. 1.Гласуването се извършва с обща (интегрална) бюлетина и непрозрачен плик по образец, утвърдени от Избирателната комисия.
  1. 2.Общата (интегрална) бюлетина за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия се отпечатва на бяла хартия - формат А4.
  2. 3.Бюлетината съдържа най-отгоре наименованието: „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ СОФИСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ”, както и следните реквизити:

А) квадратче за отразяване на вота;

Б) поредният номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му в бюлетината;

В) собствено бащино и фамилно име на кандидата, с посочване на юридическия и адвокатския стаж на съответния кандидат;

Г) печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на САК.

 

 1. 4.Редовете на отделните кандидати се отделят един от друг.
 2. 5.Материали, намерени в избирателните пликове и в избирателните кутии без плик, които не отговарят на горните изисквания, не се считат за глас и не се отчитат при определяне на изборния резултат.

II. ДЕЙСТВИТЕЛНИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ

1.  При установяване на резултатите от гласуването ЕДИН ПЛИК СЪОТВЕТСТВА НА ЕДИН ГЛАС, който може да е действителен или недействителен.

2.    Действителен глас /бюлетина/:

Бюлетината /гласът/ е действителна, когато:

а)            бюлетината е по установения образец и върху нея е поставен печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на САК;

б)           от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;

в)            означен е максималния брой или по малко кандидати за делегати от Софийската адвокатска колегия за годишното събрание на адвокатурата от страната;

г)            когато в плика има една или повече бюлетини, с еднакво отбелязване - се счита за една действителна бюлетината и се брои за един глас.

д)           когато върху бюлетината няма знаци и/или отбелязвания, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия);

е) когато в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия).

3. Гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания.

4. Бюлетина по установения образец, съдържаща знак, поставен с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчетата за гласуване: "Х" или "V", представлява действителен глас. Действителен е и гласът, когато върху бюлетината има подчертаване на името на кандидат или квадратчето за гласуване е оградено.

 1. 5.Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на съответния кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друг кандидат.
 2. 6.Всички действителни гласове за съответния вид избор се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.
  1. 7.Недействителен глас /бюлетина/:

Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по утвърдения образец.

Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината да е по установения образец:

а)  в бюлетината няма отразен вот в квадратчето за гласуване;

б)  в бюлетината има отбелязване за повече от максималния брой кандидати за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната;

в)  когато в плика има една или повече бюлетини, с различни отбелязвания;

г)  когато пликът е празен.

д) когато в бюлетината е поставен знак, различен от "Х" или "V";

е) когато знакът в бюлетината е поставен с химикал, пишещ с цвят, различен от син.

     ж) когато върху бюлетината не е поставен печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на САК.

Важно: Празен плик се брои за недействителен глас.

 1. 8.Бюлетина намерена в избирателната кутия без плик не се отчита /брои/ при установяване на изборните резултати. Тези бюлетини се надписват с думите: "Без плик" на лицевата страна по диагонал и се опаковат отделно.
 2. 9.Всяка недействителна бюлетина се унищожава с надпис: "недействителна" по диагонал през лицевата страна. Недействителните бюлетини се опаковат отделно.

10. Всички недействителни гласове за съответния вид избор се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.

III. ДЕЙСТВИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ БЮРА ПРИ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

ГЛАСУВАНЕ

1. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ при откриване на избора:

а/ Изборът започва в обявения от Избирателната комисия на Общото събрание ден и час, в присъствието на неангажирани в изборния процес адвокати, които са избрани с решение на Общото събрание.

б/ Председателят на ИБ показва празната кутия на присъстващите, след което я затваря и запечатва с ленти, върху които се подписват членовете на ИБ и се поставя печата на ИБ.

2. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ по време на гласуването

а/ Когато пред ИБ дойде избирател, той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Членът на ИБ проверява дали адвокатът не е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет в срок до 31.12.2017 година, включително. Ако адвокатът не е включен в този списък, членът на ИБ му подава бюлетина, като върху нея поставя печата на ИБ, както и плик за поставяне на бюлетината. Адвокатът се оттегля в мястото за гласуване, гласува, сгъва бюлетината и я поставя в плика, след което се връща в ИБ, пуска плика в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност.

б/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) в срок до 31.12.2017 година, включително, то ИБ не го допуска да гласува.

в/ Ако адвокатът гласува чрез пълномощник, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на адвокатския съвет най-късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на пълномощника в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.

г/ В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да представя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.

Важно: Един адвокат – пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията, на основание чл.81, ал.7 от ЗА.

д/ Изборът завършва в обявения час като председателят на ИБ обявява избора за приключил.

е/ Ако пред ИБ в края на избора има негласували адвокати, изборът приключва след като гласува последният адвокат, който се е намирал пред съответното ИБ в крайния час за гласуване, обявен от Избирателната комисия.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

3.    След приключване на гласуването, Избирателното бюро разпечатва избирателните кутии, в присъствието на членовете на Избирателната комисия и на двамата неангажирани в изборния процес адвокати, избрани предварително от Общото събрание.

4.  Преди отваряне на избирателната кутия, ИБ попълва в протокола следните данни:

 • № на ИБ;
 • имената на членовете на ИБ;
 • имената на неангажираните в изборния процес адвокати, които са присъствали при отваряне на кутията;
 • в колко часа е започнал и приключил изборът;
 • колко са адвокатите според избирателния списък;
 • колко са гласувалите адвокати според подписите в списъка;
 • колко са адвокатите гласували с пълномощно.

5.  След отваряне на избирателната кутия, ИБ пристъпва към преброяване на гласовете и отчитане /определяне/ на резултатите от гласуването в това бюро.

6. Преброяването на бюлетините се извършва от членовете на съответните ИБ.

 

7. След разпечатване на избирателната кутия се изсипват всички пликове върху масата.

 

8. Най-напред се отделят бюлетините, намерени без плик и техният брои се отразява в протокола.

              9. Преброяват се намерените пликове и броят им се нанася на отделен ред в протокола.

              10. След това се пристъпва към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.

              11. Пликовете, в които не е намерена бюлетина се отделят, върху тях се изпива „празен плик" и се броят за недействителни бюлетини, като се отразяват на съответния ред на протокола.

              12. Пристъпва се към преброяване на действителните бюлетини и установяване на броя на гласовете подадени за всеки един кандидат.

              13. След нанасяне на данните от гласуването в протокола, той се подписва от всички членове на ИБ.

IV. ПРОТОКОЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО

1. ИБ съставя протокол в два екземпляра, в който вписва резултатите от броенето.

2. Двата екземпляра на протокола се подписват от членовете на ИБ и единият се предава на Избирателната комисия, а другият се запечатва в избирателната кутия, заедно с бюлетините, с избирателния списък, със списъка на адвокатите, които не са платили членския си внос в сроковете по чл.49 от ЗА и представените пълномощни.

V. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР

1. Допълнителният избор се провежда по реда, предвиден за основния избор.

Споделяне