Протокол №35 от 31.10.2017

П Р О Т О К О Л № 35

На 31.10.2017 г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределение на депозитни дела;

6. Обсъждане на доклада за извършената ревизия за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Андреев

4. Жанет Желязкова

5. Десислава Миразчийска

6. Детелина Попова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Богдан Петров

3. Златка Стефанова

4. Динела Велкова

5. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Ваня Траянова

4. Георги Вълчанов

5. Наталия Илиева

6. Катерина Кондакчиева

Присъства представител на КС.

Христо Христов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. Румен Миленов Владимиров

2. Магдалена Любчева Георгиева

3. Боян Борисов Брадварски

4. Даяна Емилова Славеева

5. Димитър Иванов Янакиев

6. Яна Добромирова Добрева

7. Лорета Филипова Георгиева

8. Диляна Спасимирова Агова

9. Александра Петрова Николова

10. Радой Светославов Кръстев

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. 1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Владимир Цветанов Иванов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 24.10.2017г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартина Тодорова Симеонова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.10.2017г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Яна Николаева Лазарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 25.10.2017г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Христов Георгиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 26.10.2017г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1) т. 2 във вр. чл. 5 (1) т. 1 от ЗА, отписва от регистъра на САК адв. Христо Павлов Панайотов.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Огнянов Григоров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Виктор Гоцев Горчев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ирина Стефанова Цакова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 9 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Медарев, Велинова и партньори” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Заличава като управител адв. Вероника Иванова Велинова (същата остава като съдружник в адвокатското дружество).

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Вакрилов” и вписва Мироцвета Георгиева Даскалова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Вакрилов” и вписва Мануел Пламенов Михайлов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Менко Менков и партньори” и вписва Мартин Стефанов Велев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адв. Здравка Георгиева Николова и отписва Гергана Веселинова Запрянова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на адв. Ирина Стефанова Цакова и отписва Траяна Крумова Тимева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се отложи обсъждането на точка шеста от дневния ред за следващото редовно заседание на Софийския адвокатски съвет.

Адв. А. Машев влиза в зала в 16.30 часа.

Адв. Д. Велкова влиза в зала В 16.31 часа.

Кворумът става 12 човека.

По точка осма от дневния ред:

Адв. Д. Миразчийска напуска заседанието в 17.25 часа поради служебни ангажименти.

Кворумът пада на 11 човека.


Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се обяви на сайта на колегията програмата за м. ноември 2017 г. на Адвокатска академия: “За това, което не пише в учебниците по право”, както да се направи и имейл кампания.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на комисията за повишаване на професионалната квалификация в срок до следващото заседание на САС да излезе пред съвета с предложение за провеждане на семинар на тема: измененията в НПК, който се организира съвместно с НБПП.

Определя за персонален отговорник адв. Стефан Марчев.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя работна група в състав: адв. Мария Вълканова, адв. Александър Андреев и адв. Стефан Марчев във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява предварително предложения текст на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между САК и УНИЦЕФ.

Софийският адвокатски съвет да сключи горепосочения Меморандум с УНИЦЕФ, съгласно одобрения текст.


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам заседанието. Следващото заседание е редовно.

Адв. Ивайло Данов: .......

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: .......

/Секретар на САС/

Споделяне