Дневен ред за 05.12.2017

Р Е Д О В Н О     З А С Е Д А Н И Е
на САС
05.12.2017 г.

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Прием;
2. Кадрови;
3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
5.  Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;
6. Дисциплинарни преписки;
7. Обсъждане и вземане на решения за предстоящите семинари на САК;
8. Обсъждане и вземане на решение по отношение на постъпилите оферти за карти МУЛТИСПОРТ;
9.Разни.

Адв. Пейчо Пейчев: ..........

/Секретар на САС/

Споделяне