Дневен ред за 14.11.2017

И З В Ъ Н Р Е Д Н О    З А С Е Д А Н И Е  на САС 14.11.2017 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:

1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Вземане на решение за насрочване на редовно годишно отчетно събрание на САК на 27-ми и 28-ми януари 2018 г.;
5. Вземане на решение за провеждане на семинари на САС до края на 2017 г.;
6. Информация за обявеното от САС Национално студентско състезание на тема: „Адвокатурата – гарант за защита на правата“;
7. Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;
8. Разни.


Адв. Пейчо Пейчев: .......................................
/Секретар на САС/

Споделяне