Протокол №32 от 03.10.2017

П Р О Т О К О Л № 32

На 03.10.2017 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП

5. Разпределяне на депозитни дела;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Доклад на организационния комитет за подготовката на честването на 120-годишнината от създаването на САК;

8. Обсъждане на предложение и вземане на решение за провеждане на Национално студентско състезание във връзка с честването на 120-годишнината от създаването на САК;

9. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Машев – Заместник-председател на САК

4. Александър Андреев

5. Богдан Петров

6. Десислава Миразчийска

7. Динела Велкова

8. Златка Стефанова

9. Жанет Желязкова

10. Лидия Дикова

11. Лили Лозанова

12. Мария Вълканова

13. Стефан Марчев

Не присъстват основни членове:

1. Детелина Попова

2. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1. Васил Киров

2. Георги Вълчанов

3. Георги Леков

4. Елка Пороминска

5. Наталия Илиева

6. Катерина Кондакчиева

Присъства представител на КС.

Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА – КАЗАНДЗИ

ДАНИЕЛ КИРИЛОВ МАРИНОВ

ЕВА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА

ЛЪЧЕЗАР АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

СИМОНА МАРИНОВА СЛАВЧЕВА – АНГЕЛОВА

ИВО МИХАЙЛОВ БЕРОВ

МАРИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

МАРТИН ПЛАМЕНОВ СТАНЧЕВ

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ

МИЛЕНА ГОРАНОВА ГОРАНОВА

ПЕТЯ ВЕЛИНОВА МИТРЕВА

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ НИЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

СТАНИСЛАВА ПАРУШЕВА ПАРУШЕВА – ВАХРАТЯН

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСОВА

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

АННА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

ЛИЛИЯ МАРИНОВА МИКОВА

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ралица Руменова Партинова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.09.2017г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Пламена Лъчезарова Момчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.09.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Полина Антонова Велчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.09.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 (1), изр. първо, предл. първо ЗА, САС уважава заявление на адв. Боян Чавдаров Новански за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради несъвместимост, считано от 03.10.2017 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петко Ангелов Петков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Атанас Георгиев Мусорлиев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Анна Павлова Йосифова, считано от 14.09.2017 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 6 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Симеонов и Андреева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Тервел Георгиев, Рая Назарян, Павел Павлов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 8 “ЗА”

4 “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия на САК Адвокатско съдружиеСлава Консулт”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Николай Стоянов Танков и вписва Тони Делчева Колибанекова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Антов и партньори” и вписва Катерина Георгиева Миндова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Даниел Цветанов Семерджиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Канелова и Петров” и вписва Мартина Дилянова Нанева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Канелова и Петров” и отписва Елена Руменова Спасова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Ж. Желязкова напуска залата в 15.30 часа, поради служебен ангажимент. Кворумът е 12 души.

Адв. Детелина Попова влиза в залата в 16.09 часа.

Кворумът е 13 души.

Заседанието продължава след по

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод честването на 120-годишнината от създаването на САК да бъде обявено Национално студентско състезание за реферат на тема: Адвокатурата – гарант за защита на правата.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Наградите за спечелилите Националното студентско състезание ще бъдат:

– Първа награда – 500,оо лева плюс почетен плакет

– Втора награда – 300,оо лева плюс почетен плакет

– Трета награда – 200,оо лева плюс почетен плакет

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с повишаване на контрола върху разпределението на дела в правната помощ, постъпили от различните институции, депозитните дела, с размер на депозита от 1000 до 3000 лева, да бъдат разпределяни в присъствието на комисия на Софийския адвокатски съвет.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание в 19.12 часа.

Адв. Ивайло Данов: ……………………….

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: ……………………….

/Секретар на САС/

Споделяне