Протокол №17 от 16.05.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 17

На 16.05.2017 г. от 14.42 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Обсъждане и вземане на решение по въпроса за размера на трудовите възнаграждения на камериерките в ОД “Лозенец”;

7.  Разпределение на депозитни дела;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Молби по чл. 36 ЗА;

10.         Премахване на дискриминационно определените такси за вписване на кандидатите за младши адвокати с трудов неюридически стаж спрямо кандидатите без трудов стаж; /внесена от адв. Руневски/;

11.              Предложения относно  въвеждане на публичност при провеждане заседанията на САС; /внесена от адв. Руневски/;

12.             Промени в решението на САС относно проверките на отчети; /внесена от адв. Руневски;

13.         Разни.

На откриването присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Георги Ламбрев Бакалов

5.       Елка Бойчова Пороминска

6.       Ивайло Димитров Данов

7.       Николай Стефанов Руневски

8.       Пейчо Йорданов Пейчев

9.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

10.     Тодор Филипов Филипов

11.     Христо Иванов Христов

     На откриването не присъстват следните основни членове:

1.  Чавдар Георгиев Тончев

2.  Ирина Василева Начкова

Присъства представител на КС:

Николай Николов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

АСПАРУХ ТОМОВ ТОМОВ

ДИЛЯНА РАЧЕВА СИМЕОНОВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВЕСЕЛИНОВА

ЗАРЯ ИВАНОВА СЪЛОВА

КАТЕРИНА ТОДОРОВА СЛАВКОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИНА МАКСИМОВА ЯНКОВА

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ

ТЕОФАНА ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА

ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ

АДРИЯН МИТКОВ МУРЛИЕВ

ГЮЛБАХАР МУСТАФА КЕСЕДЖИ

ЕЛИЗА МИХАЛЕВА ДЖОНЕВА

ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ИВАН ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ

МИЛЕНА ПЕТРОВА ГОНЕВА

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 15.05.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СТАНИМИР СТОЕВ СТАВРЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИЯ ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЗОРНИЦА РАДКОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. АНТОН АНТОНОВ АНГЕЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. НАДЯ ИЛИЯНОВА ПАЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. КРИСТИНА АНДРЕЕВА АТАНАСОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГОЛЕМАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. БОРИС ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ДИЛЯНА РУМЕНОВА СТАНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ЗОРНИЦА ХАРАЛАМПИЕВА ВАСИЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 15.05.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СТОЙЧО ДИМИТРОВ ГОГОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ГЕОРГИ ИЛИАНОВ АЛИПИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. СВИЛЕН РАДОСЛАВОВ БОГЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПАВЛЕВЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Корнелия Руменова Алексиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.05.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Росица Ивова Василева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.05.2017 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Зорница Маринова Георгиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.05.2017 г.   

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мирослава Христова Йорданова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.05.2017 г.   

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Йордан Рачев Трендафилов, считано от 16.05.2017 година до 16.05.2018 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Валери Янков Тарандов, считано от 16.05.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Александра Евгениева Айтова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.05.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ростислав Любомиров Банчев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.05.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ваня Димитрова Деневска от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.05.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Гинка Красимирова Пенчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 16.05.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 21 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Александров и Кавазова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 9 “ЗА”

                2 “ПРОТИВ” – Ангелов, Руневски

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане искане по заявление за вписване на ново адвокатско дружество „Савов и партньори”.

     Това е така, защото наименованието на дружеството е в противоречие с чл. 59 (2) ЗА. В чл. 59 (2) ЗА е записано, че в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58 а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход.

     Водим от горното, САС оставя без разглеждане подаденото заявление и указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Адв. Начкова влиза в зала в 14.57 часа. Присъстващите членове стават 12 души.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитрова и Стайкова” за вписване промяна на адреса, както следва: София 1000, бул. “Георги Бенковски” № 37, ет. 1.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Теодора Иванова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като съдружник адвокат Димана Звездомирова Запрянова;

     Вписва като съдружник адвокат Мила Красимирова Иванова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „АС Лекс – Ангелов, Станева и партньори” за отразяване в регистъра на следната промяна:

     Заличава като съдружник и управител адвокат Емилия Станева Тодорова – Георгиева;

     Заличава като адвокати-съдружници Георги Димитров Сестримски и Михаил Михайлов Миланов.   

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Коцева и Вълова” и вписва Светла Стоянова Михайлова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Силвия Светославова Александрова и вписва Ана Рафаилова Ченешкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Николова и партньори” и вписва Йоана Йорданова Милева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Есен Фикри” и вписва Ансел Юсеин Халил в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Марина Цонкова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Даниел Станимиров Михалев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Александров и Ангелова” и вписва Петър Борисов Петров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Мария Ясенова Янева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Пейчо Йорданов Пейчев и вписва Иван Пейчев Печев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Кирил Емилов Стумбов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

     – По гр. д. № 10760/2016 г. по описа на СГС, I-18 с-в за особен представител е определен адвокат Панчо Димитров Радев, а за резерва – адвокат Станиш Генадиев Златков.

По точка десета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Премахва дискриминационно определената такса за вписване на кандидати за младши адвокати в САК с трудов стаж спрямо такива без трудов стаж.

     Да се уеднакви встъпителната вноска за прием в САК за всички кандидати за младши адвокати без значение дали същите имат трудов стаж или нямат такъв, като същата се определя в размер 1 100,оо лева.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, давам почивка десет минути.

     Заседанието продължава след почивката.

По точка единадесета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

                  2 “ПРОТИВ” – Бакалов, Пейчев

               Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Дава принципното си съгласие за въвеждане на по-широка публичност при провеждане заседанията на Софийския адвокатски съвет със задължението да се изготвят ясни критерии за осъществяването й от ад хок комисия, което ще се счита условие за влизане в сила на настоящото решение.

     Гласували: 10 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Бакалов, Пейчев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Възлага на комисия в състав: адв. Руневски, адв. Филипов и адв. Ангелов да изготви в 14-дневен срок критерии за въвеждане на по-широка публичност при провеждане заседанията на Софийския адвокатски съвет.

По точка дванадесета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Допълва решение на Софийския адвокатски съвет във връзка с проверката на отчети в следния смисъл;

     Ако член на адвокатския съвет поради служебна ангажираност или друга основателна причина не може да прегледа и върне в срок взетите от него отчети, същият следва да ги върне в тридневен срок от получаването им. В случай че не ги върне, същият няма да получи отчети за проверка при следващо разпределение, като взетите и невърнати в срок от него отчети да му се броят за бройка.

По точка тринадесета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /адв. Христов и адв. Хамънов са извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с покана от Висшия адвокатски съвет, определя адв. Пламен Ангелов, адв. Ивайло Данов, адв. Елка Пороминска, адв. Пейчо Пейчев и адв. Николай Николов да представляват Софийската адвокатска колегия на Конференция, която ще се проведе на 10 юни 2017 година в гр. Габрово, на тема: Етика и право в дейността на адвокатурата. Практически проблеми.

     Гласували: 1 “ЗА” – Дончев

                 6 “ПРОТИВ”

                 3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /адв. Христов и адв. Хамънов са извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля предложението САК да финансира с 1000,оо лева професионалната асоциация на медиаторите в България във връзка с провеждането на международна лятна школа в периода от 21 до 25 юни, 2017 г. в гр. Поморие.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Нужда от извънредно заседание преценявате ли, колеги?

     Гласове от зала: – Не.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието към 18.20 ч. Благодаря на всички.

                                     Адв. Петър Китанов: ……………………………

                                          /Председате на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: ……………………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне