Протокол №15 от 25.04.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 15

На откриването на заседанието, насрочено за 25.04.2017 година от 14.00  присъстват следните основни членове:
Петър Иванов Китанов – Председател на САК
Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
Александър Василев Хамънов
Елка Бойчова Пороминска
Ирина Василева Начкова
Николай Стефанов Руневски
Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС
Тодор Филипов Филипов
      
        На откриването не присъстват следните основни членове:
Георги Ламбрев Бакалов
Ивайло Димитров Данов
Пейчо Йорданов Пейчев
Христо Иванов Христов
Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:
Николай Николов
Поради влошено здравословно състояние адв. Начкова напуска съвета в 15.07 часа.
….
    
Поради липсата на кворум за заседанието на Софийския адвокатски съвет, насрочено на 25.04.2017 г., при предварително обявения дневен ред, както следва;
Прием;
Кадрови;
Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;
Премахване на дискриминационно определените такси за вписване на кандидатите за младши адвокати с трудов неюридически стаж спрямо кандидатите без трудов стаж; /внесена от адв. Руневски/
Предложения относно  въвеждане на публичност при провеждане заседанията на САС; /внесена от адв. Руневски/
Предложение за въвеждане на Облачна услуга „Адвокат” за адвокатите от САК;/внесена от адв. Руневски/
Промени в решението на САС относно проверките на отчети; /внесена от адв. Руневски/
Взимане на решение за участие на конференция във Варшава на тема „Модерната адвокатска колегия” /внесена от адв. Руневски/
Преразглеждане участие на Софийската адвокатска колегия в Конференция на тема: По съвестта на вярата и по дълга на гражданската свобода. Приносът на Българската Православна Църква за спасяването на българските евреи, която ще се проведе в гр. София през м. май 2017 г.
Разни.

както и с оглед нормалното администриране на ежедневно постъпващи в съвета молби, заявления, сигнали и др. входяща поща за разглеждане се взеха следните решения на подпис:

По точка първа от дневния ред:

Р Е Ш И:
Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 24.04.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;
1. МАРИНА МАКСИМОВА ЯНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
2. СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВСКА – ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
3. ЗАРЯ ИВАНОВА СЪЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
4. АСПАРУХ ТОМОВ ТОМОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
5. ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
6. ДИЛЯНА РАЧЕВА СИМЕОНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
7. КАТЕРИНА ТОДОРОВА СЛАВКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
8. ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
9. НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
10. НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
11. ТЕОФАНА ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.


Р Е Ш И:
Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 24.04.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;
1. НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ – мл. адвокат, която следва да внесе встъптелна вноска по сметката на САК и ВАС.
2. АДРИЯН МИТКОВ МУРЛИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
3. ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
4. МИЛЕНА ПЕТРОВА ГОНЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
5. ИВАН ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
6. ПОЛБАХАР МУСТАФА КЕСЕДЖИ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:
Р Е Ш И:
        1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тодор Иванов Тодоров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.04.2017г.
        2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Маламир Добромиров Маламов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.04.2017г.
        3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Христова Комсийска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.04.2017г.
        4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Марина Дженкова Драганова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.04.2017г.
        Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служителя администриращ служебните защити.


Р Е Ш И:
На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Наталия Любенова Ценова, считано от 22.04.2017 г.
    Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.
    
Р Е Ш И:
Уважава 17 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.
Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:
Р Е Ш И:
    На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Йорданов и Рачев”.
    Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:
Уважава заявление на Адвокатско дружество “Йорданов и Славова” за отразяване на следните промени:
Заличава като съдружник Райна Николаева Лилова;
Приема за съдружник и управител Русин Йорданов Йорданов;
Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Славова и Лилова” на Адвокатско дружество “Йорданов и Славова”.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.    
    
Р Е Ш И:
    Уважава заявление на Адвокатско дружество “М&М Стайкова & Брага” за отразяване на следната промяна:
    Вписва нов адрес, както следва – София 1000, ул. “Славянска” 5, ет. 5, офис 30 – 32.
    Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.    

Р Е Ш И:
Уважава заявление на Адвокатско дружество “Стеркова” за отразяване на следните промени:
Заличава като управител Биляна Милкова Байрактарова, същата остава само съдружник в дружеството;
Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Стеркова и Байрактарова” на Адвокатско дружество “Стеркова”;
    Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителя Александра Красимирова Стеркова.
    Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.        

Р Е Ш И:
Уважава заявление на Адвокатско дружество “Якимова-Владимирова” за отразяване на следните промени:
Заличава като съдружник и управител Анжела Цанкова Асенова;
    Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Асенова, Якимова и Владимирова” на Адвокатско дружество “Якимова-Владимирова”.
    Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.    

Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Дарина Стефанова Пейчева и вписва Пламен Огнянов Пейчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Виктория Ивалинова Василева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Ивелина Мирославова Антонова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Момчил Цветанов Петров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:
Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Йотова, Ефтенова и Копранов” и отписва Адриян Митков Мурлиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.
    Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:
Р Е Ш И:
     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Р Е Ш И:
    Софийският адвокатски съвет да изпрати делегация за участие в Конференция на тема: “Модерната адвокатска колегия”, която се организира от Варшавската адвокатска колегия в гр. Варшава на 22 и 23 юни 2017 година.

Р Е Ш И:
    Във връзка с участие в Конференция на тема: “Модерната адвокатска колегия” ще вземат участие двама души, определи от Софийския адвокатски съвет.
Р Е Ш И:
    Във връзка с участие в Конференция на тема: “Модерната адвокатска колегия”, която се организира от Варшавската адвокатска колегия в гр. Варшава на 22 и 23 юни 2017 година, Софийският адвокатски съвет определя делегация в състав: адв. Елка Бойчова Пороминска – представител на САС, която ще отговаря за установяване на контакти във връзка с предстоящото подписване на договор за сътрудничество с Варшавската адвокатска колегия и адв. Йорданка Рангелова Бекирска, която следва да изготви и изнесе доклад по темата.
    

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.30 часа.

                            Адв. Пламен Ангелов: ………………………
                                /Зам. Председател на САК/

                            Адв. Владимир Дончев: ……………………
                                /Секретар на САС/

Споделяне