Протокол №14 от 18.04.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 14

 

На 18.04.2017 г. от 14.11 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови; /в точката е включена довършване на процедурата по чл. 22 ЗА по отношение на адв. Симеон Миков/

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Разни.

 

На откриването присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Георги Ламбрев Бакалов

5.       Ирина Василева Начкова

6.       Николай Стефанов Руневски

7.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

8.       Тодор Филипов Филипов

9.       Христо Иванов Христов

 

     На откриването не присъстват следните основни членове:

1.  Елка Бойчова Пороминска

2.  Ивайло Димитров Данов Пейчо Йорданов Пейчев Чавдар Георгиев Тончев

 

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, корумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

МАРИН ИВАНОВ ДРИНОВ

СВЕТЛАНА ГРИГОРИЕВА ГРОЗЕВА – ЙОРДАНОВА

РАДОСТ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЕТА ТРИФОНОВА ДЕЧЕВСКА

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ТОДОРОВ

КРИСТИАН ГАБРИЕЛОВ БОЯДЖИЕВ

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

     Обявявам, че кворумът е от девет човека.

Адв. Пейчев влиза в зала в 14.43 часа. Присъстващите в зала става 10 души.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – За протокола, колеги, станахме десет души.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия адвокат Миле Ангелов Милев, който на 18.04.2017 г. се яви и успешно преминаха интервю - събеседване.

 

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗА, поради отпадане на изискуемите за упражняване на адвокатската професия нравствени и професионални качества, отписва от Софийска адвокатска колегия Симеон Рачев Миков.

    

В зала влиза адв. Марен Москов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Давам почивка, колеги.

Заседанието продължава след почивката.

     В залата присъства адв. Данов. Присъстващите членове са 11 души.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно /адв. Пейчев е извън зала/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Емил Костадинов Лукаев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.04.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Росенов Стоименов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.04.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петър Панайотов Киряков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.04.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служителя администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно /адв. Пейчев е извън зала/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Виктория Петрова Кабакчиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.04.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Антоанета Рафаилова Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.04.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Стефан Петров Вълев, считано от 23.09.2016 г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Румяна Екатерина Цветанова Читакова, считано от 04.11.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /адв. Пейчев е извън зала/

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Д-р Решке и Решке”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.                        

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Мънкова и Демирева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.        

 

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Владикин, Славов и партньори” за отразяване по партидата на адвокатското дружество на следната промяна: Избират за управители и представители на дружеството адв. Петър Владиславов Славов и адв. Любомир Николаев Владикин за срок от три години.

Дружеството ще се представлява и управлява заедно и поотделно от адв. Петър Владиславов Славов и адв. Любомир Николаев Владикин.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Саздов и Петров” и вписва Елизабет Красимирова Савова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мариана Кирилова Розованова и вписва Бойко Велиславов Пъдарски в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Есен Фикри” и вписва Владислав Светославов Дацов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Есен Фикри” и вписва Владимир Сашков Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева, Фитковски и Тонев” и вписва Константин Николаев Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева, Фитковски и Тонев” и вписва Антони Дамянов Христов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева, Фитковски и Тонев” и вписва Марио Юлианов Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

     8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева, Фитковски и Тонев” и вписва Кристина Альошиева Гоцова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева, Фитковски и Тонев” и вписва Атанас Манов Манов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Николай Пламенов Китанов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници” и отписва Цеца Михайлова Дончева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокат Милена Атанасова Ненкова и отписва Стоян Иванов Скачев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка шеста от дневния ред:

      

Адв. Пороминска влиза в зала в 16.38 часа. Кворумът става единадесет души.

    

     Гласували: 7 “ЗА”

                1 ”ПРОТИВ” – Данов

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Христов, Бакалов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По предложение на Дружество на младите адвокати от София, Софийският адвокатски съвет да излъчи представители за участие в международно състезание за млади адвокати, организирано в периода от 12 до 14 май 2017 година от Адвокатската колегия във Варшава, както следва: адвокат Николета Владимирова Рачева – участник в отбора, адвокат Величка Иванова Алмишева – участник в отбора и адвокат Константин Петров Димитров – лидер на отбора. 

 

    

     Гласували: 6 “ЗА”

                5 “ПРОТИВ” – Руневски, Бакалов, Пейчев, Христов, Данов

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     По предложение на Дружество на младите адвокати от София, Софийският адвокатски съвет да излъчи и съдия от САК в лицето на адвокат Димитър Стоянов във връзка с участие в международно състезание за млади адвокати, организирано в периода от 12 до 14 май 2017 година в град Варшава, Полша.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, предлагам ви и ако се появи нещо изключително спешно, тогава по линия на моите правомощия ще ви уведомя за извънредно.

     Тъй като няма нищо друго в разни, закривам заседанието в 17.04 часа.

 

                               Адв. Петър Китанов: …………………………….

                                     /Председател на САК/

 

                               Адв. Владимир Дончев: ……………………….                                              /Секретар на САС/


Споделяне