Протокол №13 от 11.04.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 13

На 11.04.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови; /в точката е включена довършване на процедурата по чл. 22 ЗА по отношение на адв. Симеон Миков/

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

1.  Разни.

На откриването присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Александър Василев Хамънов

3.       Елка Бойчова Пороминска

4.       Ирина Василева Начкова

5.       Николай Стефанов Руневски

6.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

7.       Тодор Филипов Филипов

8.       Христо Иванов Христов

     На откриването не присъстват следните основни членове:

1.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

2.  Ивайло Димитров Данов

3.  Георги Ламбрев Бакалов

4.  Пейчо Йорданов Пейчев

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ДОБРИЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА – КАНТУТИС

ЕВЕЛИНА КУЗМАНОВА КУЗМАНОВА

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА

ПАВЛИНА ТОТЕВА ВЪЛЕВА

ПЕТЪР ГЕНОВ ДАСКАЛОВ

ПЛАМЕНА АНГЕЛОВА ТЕТИМОВА

СТЕФАН СТОИЛОВ КАРАДЖОВ

ГЕОРГИ ИВОВ ГИЧЕВ

ЙОАНА ПЛАМЕНОВА МЛАДЕНОВА

РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

     ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА МАНОЛОВА

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

     Точка първа – клетва – мина. Същевременно констатирам, че не е налице кворум. Отсъстват Владимир Радославов Дончев, който е в отпуск, Ивайло Димитров Данов, който е заявил, че има работа, отсъстват Георги Ламбрев Бакалов, Пейчо Йорданов Пейчев и Чавдар Георгиев Тончев.

     Слушаме Хамънов.

     Има ли обаждане, колега Хамънов?

     ХАМЪНОВ: – Адвокат Ивайло Данов вчера каза, че няма да дойде, тъй като имал работа. Не дела, а работа. Адвокат Пейчо Пейчев ми каза, че ще дойде, но след това е казал на колегата Филипов, че няма да дойде. Сега му звънях, телефонът му дава свободно, но не отговаря. Чавдар Тончев би трябвало да е в болничен от предходната седмица, а може би и тази. Телефонът му дава свободно, но също не отговаря. На Георги Бакалов телефонът е изключен.

     По принцип служебните телефони се дават на колегите, за да могат да бъдат използвани от тях и в тази връзка предлагам да им се отнемат телефоните.

     Вчера адвокат Бакалов е обещал, че ще дойде за днешното заседание.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – На кого?

     ХАМЪНОВ: – На Константин Димитров.

     Така че групата от новоизбрания адвокатски съвет просто я няма. Явно умишлено бойкотира заседанията на този адвокатски съвет и аз предлагам да обсъдим и да вземем съответните мерки, с оглед да продължи работата на адвокатския съвет по администрирането на преписките.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Не може да обсъждаме, липсва кворум. При липсата на кворум, освен да закрия днешното заседание, друго не мога да направя, поради което в 15.05 часа закривам днешното заседание.

     Следващото заседание напомням, че е редовно – 18.04.2017 година.

                               Адв. Петър Китанов: ……………………………………….

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Тодор Филипов: …………………………………..

                                          /ИД СЕКРЕТАР на САС/

Споделяне