Протокол №12 от 04.04.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 12

На 04.04.2017 г. от 14.29 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Разпределение на депозитни дела;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Георги Ламбрев Бакалов

5.       Ирина Василева Начкова

6.       Николай Стефанов Руневски

7.       Тодор Филипов Филипов

8.       Пейчо Йорданов Пейчев

9.       Пламен Йорданов Ангелов

10.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Елка Бойчова Пороминска

2.  Ивайло Димитров Данов

3.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Н. Николов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 03.04.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДАРИНА СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИН ИВАНОВ ДРИНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. СВЕТЛАНА ГРИГОРИЕВА ГРОЗЕВА – ЙОРДАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. РАДОСТ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. МАРИЕТА ТРИФОНОВА ДЕЧЕВСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ТОДОРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЦВЕТЕМИРА ВЕНЦИСЛАВОВА БЪЛГАРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КРИСТИАН ГАБРИЕЛОВ БОЯДЖИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Симона Тихомирова Петкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.03.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лора Михайлова Коларова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 31.03.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Милена Неделчева Райкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 03.04.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Славчо Георгиев Николов, считано от 27.02.2015 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 15 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Данов влиза в зала. Членовете на съвета стават 11 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Славов и Славова”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Христов и Цветков”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “М&М Стайкова & Брага” за отразяване в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийския адвокатски съвет на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат Мариела Йорданова Стайкова;

Приема за съдружник мл. адвокат Трифон Руенов Панчев;

Дружеството ще се управлява от адв. Мариана Трифонова Брага.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 7 “ЗА”

           3 “ПРОТИВ” – Начкова, Руневски, Ангелов

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ СЕ” – Бакаловх

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане искане на адвокатско дружество “М&М Стайкова & Брага” за отразяване в регистъра на промяна в наименованието на дружеството на “Брага и партньори” с указание съдружниците да приведат наименованието на дружеството в съответствие с нормата на чл. 59 (2)ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Пиперкова и Коджабашев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Арсов, Начев, Ганева” за отразяване на следната промяна:

     Приема за съдружник адвокат Десислава Живкова Лукарова от Адвокатска колегия Благоевград.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Румен Михайлов Мирчев и вписва Сия Недкова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 По точка седма от дневния ред:


    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

Р Е Ш И:

Одобрява предложените от комисията за социална политика смени за почивки в ОД на САК, с. Лозенец за 2017 г.
     Одобрява периода от 01.06.2017 г. до 10.06.2017 г., в който да се организират и проведат летните семинари, организирани от САС.

Конкретните дати и теми да се обявят допълнително след съгласуването им с лекторите.

….

Заседанието продължава след почивката.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, след почивката констатираме, че членове на съвета Ивайло Данов, Пейчо Пейчев и Христо Христов напуснаха заседанието, за да не се гласува участието на млади адвокати в Полша. При това положение оставаме осем човека и трябва да прекратя заседанието, поради липса на кворум.

     Закривам заседанието.

                                          Адв. Петър Китанов: ……….

                                          /Председател на САК/

                                          Адв. Владимир Дончев: ……

                                          /Секретар на САС/

Споделяне