Протокол №11 от 28.03.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 11


На 28.03.2017 г. от 14.29 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Обсъждане и приемане на устав на Фондация "Адвокат" и избор на Управителен съвет в изпълнение на прието от САС на САК решение взето през 2015г.

6.  Разпределение на депозитни дела;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Обсъждане на оферти за ремонт на Лозенец;

9.  Запознаване с доклада за ревизия за 2016 г.;

10.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Елка Бойчова Пороминска

5.       Ивайло Димитров Данов

6.       Николай Стефанов Руневски

7.       Пейчо Йорданов Пейчев

8.       Пламен Йорданов Ангелов

9.       Тодор Филипов Филипов

10.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Георги Ламбрев Бакалов

2.  Ирина Василева Начкова

3.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

Адв. И. Начкова влиза в зала в 14.32 часа. Членовете на съвета стават 11 души.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 20.03.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ПЕТЪР ГЕНОВ ДАСКАЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВЕСЕЛИНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ПАВЛИНА ТОТЕВА ВЪЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДОБРИЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА - КАНТУТИС – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЕВЕЛИНА КУЗМАНОВА КУЗМАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. СТЕФАН СТОИЛОВ КАРАДЖОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 20.03.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕЛИЗА МИХАЛЕВА ДЖОНЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА МАНОЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЙОАНА ПЛАМЕНОВА МЛАДЕНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Пороминска

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия мл. адвокат ДАНИЕЛА СПАРТАКОВА РИМПОЛОВА, която на 20.03.2017 г. се яви и успешно премина интервю - събеседване;

Същата следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кънчо Димитров Георгиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.03.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Денислава Антонова Христова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.03.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Филип Александров Кьосев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.03.2017г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Бойков Христов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.03.2017г.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тервел Иванов Раев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.03.2017г.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Златина Петрова Хаджипанайотова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.03.2017г.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Вероника Маринова Вьлова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.03.2017г.

     8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Огнян Георгиев Стойчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.03.2017г.

     9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лена Здравкова Бориславова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.03.2017г.

     10. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Илина Фьодорова Малцева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.03.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ирина Бойкова Недялкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 10.03.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Валентин Карамфилов Георгиев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.03.2017 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николина Георгиева Джалъзова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2017 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Стефан Петров Вълев, считано от 23.09.2016 г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Денка Маринова Георгиева – Косовска, считано от 13.03.2016 г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Цено Митков Цеков, считано от 15.09.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 25 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Динкова, Димитров, Петрова”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Колев Тодоровска”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Батков и Сие” за отразяване в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийския адвокатски съвет на следните промени:

Заличава като съдружници адвокат Мартин Георгиев Йорданов и адвокат Никола Руменов Рачев.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Йотов и Ко” за отразяване на следните промени:

Вписва промяна в адреса – гр. София, ул. “Проф. Георги Брадистилов” № 6, ет. 1, офис 2.2.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Милена Димитрова Милева и вписва Велислава Владимирова Цветкова - Кръстева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Милена Димитрова Милева и вписва Ален Весков Паунов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Доковска, Атанасов и съдружници” и вписва Маргарита Стоянова Михайлова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Екатерина Иванова Димитрова и вписва Валерия Георгиева Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Китанов и партньори” и вписва Стоян Иванов Скачев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мария Георгиева Петрова и вписва Даяна Деянова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Андонова и Панев” и вписва Христина Петрова Петрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на адвокат Стоян Огнянов Стойков и отписва Савина Йорданова Андонова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адвокат Стоян Огнянов Стойков и отписва Мария Венциславова Митева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ и отписва Румяна Иванова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на адвокат Георги Венелинов Вълев и отписва Ива Светлинова Кръстева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Жерков и партньори” и отписва Даниела Димитрова Рачина от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Маджаров и съдружници” и отписва Петя Николова Титирекова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 400 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:  

     Гласували: 10 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Христов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     САК да съфинансира със сума до 10 000,оо лева организацията и провеждането на международна Конференция на тема: По съвестта на вярата и по дълга на гражданската свобода. Приносът на Българската Православна Църква за спасяването на българските евреи.

Конференцията ще се проведе в гр. София през м. май 2017 г.

     Средствата да се изплатят от бюджета на САК за 2017 г. от следните пера; перо – разходи за международна дейност и перо - приходи от правна помощ.

По точка пета от дневния ред:

     Адв. Данов и адв. Пейчев напускат заседанието.

     Гласували: 9 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     В изпълнение решение на САС от 2015г., приема предложения Устав за учредяване на фондация “Адвокат” със следната забележка: като член по право на Управителния съвет се сочи Председателя на адвокатската колегия. Тъй като съгласно чл. 92, т. 1 ЗА Председателят на адвокатския съвет представлява адвокатската колегия и второ, Председателят на адвокатската колегия няма никакви функции, докато Председателят на адвокатския съвет има отделни права и задължения, подробно изброени в Закона за адвокатурата, вместо Председателя на адвокатската колегия да бъде посочен Председателя на адвокатския съвет.

     Гласували: 9 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определя Управителен съвет на фондация “АДВОКАТ” в състав: Пламен Йорданов Ангелов, Елка Бойчова Пороминска, Константин Петров Димитров, Николай Стефанов Руневски, Щерьо Стефанов Ножаров, Диляна Колева Гитева – Ганчева и по право като член на Управителния съвет се сочи Председателя на Софийския адвокатски съвет.

По точка десета от дневния ред:

     Гласували: 9 “ЗА” – единодушно

     На основане горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП кандидатите, изброени по списък предоставен от отдел “правна помощ”, членове на Софийската адвокатска колегия, подали до Софийския адвокатски съвет заявления по образец, утвърден от НБПП, за вписване в НРПП.

Независимо от обстоятелството, че Софийският адвокатски съвет изпраща предложението си за вписване на кандидатите в НРПП след 01 април 2017 година, в случая е приложима хипотезата на чл. 34 (2) ЗПП, тъй като два поредни съвета на Софийския адвокатски съвет, съответно на 14.03.2017 година и 21.03.2017 година не се проведоха поради липсата на кворум.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП ведно със справка за дисциплинарна съдимост.

     Гласували: 7 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Христов, Филипов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По повод на постъпила покана от Адвокатска колегия гр. Мадрид, командирова адв. Константин Димитров от САК за годишната среща на колегията в Мадрид, която ще се проведе в края на м. април 2017 година.

     Гласували: 2 “ЗА” – Дончев, Хамънов

                5 “ПРОТИВ”

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Филипов, Начкова

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля предложението за Великденските празници да се изплати на всеки член на Софийския адвокатски съвет по едно обезщетение за положения от същия труд в размер на 500,оо лева.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на Главния счетоводител за сведение.

     Гласували: 2 “ЗА” – Хамънов, Дончев

                5 “ПРОТИВ”

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Филипов, Начкова

Р Е Ш И:

Отхвърля предложението за Великденските празници да се изплати на Контролния съвет обезщетение в размер общо на 500,оо лева.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на Главния счетоводител за сведение.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Благодаря ви. Следващото заседание е редовно.

     Закривам заседанието.    

                               Адв. Петър Китанов: ............

                              /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: .............

                              /Секретар на САС/

Споделяне