Протокол №10 от 21.03.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 10

На 21.03.2017 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Запознаване с доклада за ревизия за 2016 г.;

7.  Разпределение на депозитни дела;

8.  Обсъждане и приемане на устав на Фондация "Адвокат" и избор на Управителен съвет в изпълнение на прието от САС на САК решение взето през 2015г.

9.  Обсъждане на оферти за ремонт на Лозенец;

10.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар

3.  Александър Василев Хамънов

4.      Елка Бойчова Пороминска

5.      Ирина Василева Начкова

6.      Николай Стефанов Руневски

7.  Тодор Филипов Филипов

8.      Пламен Йорданов Ангелов

Не присъстват следните основни членове:

1.  Георги Ламбрев Бакалов

2.  Ивайло Димитров Данов

3.  Пейчо Йорданов Пейчев

4.  Христо Иванов Христов

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

АННА ИВАНОВА СЕЛЕНСКА

ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОПЧЕВ

ГЕРГАНА ЕМИЛОВА ЗЛАТКОВА - МАНОЛОВА

МИТКО ДИМОВ ДАВИДКОВ

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ТАНЯ ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

БОЖАНА ИВАНОВА АДЖИЛАРСКА

ГЕОРГИ ИВОВ ГИЧЕВ

НЕЛИ ИВАНОВА ДАНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, чакаме да се събере кворум, за да открия заседанието.

Адв. Тодор Филипов поради здравословни причини напуска залата в 15.15 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

Точка първа – клетва – я минахме. За нея не е необходим кворум.

За съжаление към настоящия момент в 15.32 часа констатирам липсата на кворум! Отсъстващите са известни още от миналото извънредно заседание, поради което в днешното заседание не може да взимаме решения, но може да се направят някои обсъждания, ако прецените, а ако ли не – ще закрия заседанието.

Хамънов.

ХАМЪНОВ: – Аз считам, че трябва да направим обсъждане относно неотложните ремонтни работи на нашата база в Лозенец, които вече са започнали. Това са аварийни разходи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Пороминска.

     ПОРОМИНСКА: – Г-н Председател, интересува ме кой е уведомил адвокатския съвет по съответния надлежен начин за днешното си отсъствие и за предходното отсъствие от заседание, с което затруднява и на практика саботира работата на съвета.

И дали това е случайност или вече става закономерност. Може би това е за трети пореден път.

И бих искала по някакъв начин да се отбележи в протокола и да се провери по каква причина отсъстват нашите колеги, без да са се обадили, без да отговорят на телефона, за което ни е известно (търсени са многократно от колегата Хамънов, ако той потвърди, да каже съответно какво е станало).

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уведомявам съвета, че от сутринта и към този час нямам нито едно телефонно обаждане от страна на отсъстващите членове на съвета, с което да обявят, че няма да дойдат.

Днешното заседание е редовно по смисъла на нашите правила за работата на съвета – това е първият и третият вторник в месеца. Така че ние нямаме извънредно заседание, а сме в редовно.

По стар обичай обикновено Хамънов звъни около 13.00 часа на всички.

Моля Хамънов да обясни на кого е звънял и какъв отговор е получил.

     ХАМЪНОВ: – Още в петък по обяд звъннах лично на Пейчо Пейчев и Христо Христов и ги помолих във вторник един час преди заседанието – в 13,00 часа да дойдат, за да обсъдим офертите за Лозенец.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Днес имаше ли телефонни обаждания?

     ХАМЪНОВ: – Така!

След което в събота и неделя исках да напомня за срещата и телефоните не отговаряха.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – За днес питам!

ХАМЪНОВ: – Днес отново звънях. Телефоните на Христо Христов бяха включени, но не ми отговаряше, а на Пейчо Пейчев бяха изключени.

Освен на двамата съм звънял и на Георги Бакалов в събота, неделя и днес многократно. Телефоните са включени, но той не вдига.

За Ивайло Данов е ясно, той е уведомил съвета.

И Чавдар Тончев също е уведомил съвета.

     СЕКРЕТАРЯТ: – Как?

ХАМЪНОВ: – С имейли. За Чавдар е поради дело в Харманли, а за Ивайло Данов – неотложни ангажименти.

     Но за тримата съм звънял многократно. На Пейчо Пейчев му се обявих в петък. В събота се чухме отново да го питам как е. Той каза, че ще влиза в болница (да е жив и здрав, но днес е бил забелязан в Съдебната палата).

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Благодаря.

Друг иска ли да вземе отношение?

     ПОРОМИНСКА: – Моля да отбележите все пак, че колегата Филипов, въпреки че е тежко болен и е на антибиотици, стоя тук час и половина.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – До три и петнадесет.

     ПОРОМИНСКА: – Но в крайна сметка си тръгна, след като се установи, че няма да има кворум.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Начкова.

     НАЧКОВА: – Колеги, след като миналото заседание беше извънредно и донякъде би могло да има обяснение за това, че са поети някакви ангажименти за този ден, то днешното е редовно и при това положение считам за изключително некоректно поведението на колегите, които дори не считат за необходимо да уведомят, че няма да имат възможност да се явят за днешното заседание. Което пък от своя страна води до това седящите тук седмина членове (преди малко бяхме осмина с колегата Филипов) да чакаме да бъде сформиран кворум, за да бъдат решени важни, неотложни задачи. Всички знаем какъв е днешният дневен ред, всички знаем какви точки включва, включително и неотложните работи и ремонта в Лозенец. Считам, че по този начин не следва да продължава работата ни и би трябвало най-малкото да бъде потърсено обяснение от колегите, които не са ни уведомили за днешното си отсъствие и които с неявяването си блокират работата на съвета за преден път.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Друг иска ли думата?

Руневски.

РУНЕВСКИ: – Все пак и аз да взема отношение.

Съгласно статистиката може да се приеме, че до два пъти колеги, които не са били на заседание, може наистина да се случи така, че да възникне нещо внезапно, но на третото заседание вече ще се види дали това е случайност или е система. Така че да се надяваме, че все пак не е нещо преднамерено, а просто е случайност.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Секретарят иска думата.

ДОНЧЕВ: – Колеги, аз искам да обсъдим и да преценим дали това поведение на нашите колеги да не го качим на сайта и да кажем, че вече втори съвет се бойкотира по този начин и не могат да се взимат решения.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Друг иска ли думата?

Ангелов.

АНГЕЛОВ: – Няма да коментирам, защото е под достойнството поведението, но ще допълня Секретаря. Аз бих искал, ако е възможно, Таня Стоянова да извади една разпечатка на присъстващите от ноември на 2016 година и след това да се обобщи тази справка и да се качи на сайта.

     Това, което коментира колегата Руневски е така и не е така – за двата пъти и изчакването на трети път. Тенденцията е трайна, поне от началото на годината, а да не кажа, че започна още от ноември месец на 2016 година! Но тази тенденция трябва да се проследи.

Когато бяхме повече, опитите бяха епизодични, индивидуални.

Но в крайна сметка се формира една група, която явно има други цели и виждания по въпроса как да се работи в адвокатурата, без да мисли за това какво ще се случи във връзка с невзети решения, било за Лозенец, било за други важни неща, които трябва да се отмятат. В този смисъл е не само укоримо поведението им, а това е една провокация, която кореспондира със смисъла и тълкуването на нормата на чл. 132, ал. 1 ЗА дотолкова, доколкото тези колеги не изпълняват задълженията, които са им вменени не само по Закон, а и от Общото събрание на колегията като тяхно основно задължение в качеството им на членове на Софийския адвокатски съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, бих искал да завърша изказванията, защото всички изказахте мислите си. Моето мислене е такова, каквото го изрази Ангелов. За мен се бойкотира работата на съвета като последиците наистина ще бъдат тежки, защото административната работа просто се блокира и изостава. Ние имаме прием, имаме кадрови въпроси за разглеждане, но не може да взимаме решения. Не може да взимаме решения и по други важни въпроси като молби по чл. 36, ал. 3 ЗА, а имаме заверки и на отчети, но не можем да заверим отчетите на колегите служебни защитници и да ги изпратим на НБПП.

Това, което са прави според мен е груба форма на бойкот, поради което наистина ще трябва да се вземат някакви мерки. Ние не можем да гласуваме в момента.

Аз мисля, че за Лозенец няма какво да обсъждаме при това положение, там трябва да се извършат необходимите ремонти за запазването на имота. Това е, което можем да направим.

Предлагам да закрием заседанието.

ПОРОМИНСКА: – Преди това, ако разрешите.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Пороминска.

     ПОРОМИНСКА: – Уважаеми колеги, тъй като ние всички ще понесем негативите от това поведение на отсъстващите в момента колеги, аз моля по някакъв начин официално да бъдат уведомени всички колеги, които кандидатстват за прием и са в списъка на чакащите, както и по отношение на молбите за вписване на адвокатски сътрудници, както и в интернет публично да се обяви за всички колеги служебни защитници, че техните отчети ще бъдат забавени и няма да бъдат изпратени на НБПП в срок, поради отсъствието на част на членовете на съвета, което се явява вече като система, а не като изключение.

РУНЕВСКИ: – По смисъла на статистиката до два пъти може да е случайност, но трети път вече е система. Така че в този смисъл следващото заседание вече ще стане ясно дали това е система.

АНГЕЛОВ: – И последно.

Като говорим за уведомяване, дължим уведомяване и на колегите, които днес щяхме да приемем като адвокати и доколкото на тях им беше казано, че ще имат клетва на 04 април, те трябва да бъдат уведомени, че такава клетва няма да има. Това може и на сайта да бъде направено (най-добре там) като бъде изложената причината – поради бойкот на колеги от съвета!

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, преди да приключа, искам да ви напомня, че не е посочена нито една уважителна причина за отсъствията. Разбира се, ние никога досега не сме искали уважителни причини за отсъствие, но винаги сме имали кворум и винаги сме могли да работим.

При това положение, колеги, закривам днешното заседание поради липса на кворум в 15.45 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: …………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: …………………..

                                          /Секретар на САС/

Споделяне