Протокол №9 от 14.03.2017

П Р О Т О К О Л   № 09

На 14.03.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределение на депозитни дела;

5.  Обсъждане и приемане на устав на Фондация "Адвокат" и избор на Управителен съвет в изпълнение на прието от САС на САК решение взето през 2015г.

6.       Обсъждане на оферти за ремонт на Лозенец;

7.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар

3.  Александър Василев Хамънов

4.       Елка Бойчова Пороминска

5.       Ирина Василева Начкова

6.       Николай Стефанов Руневски

7.  Тодор Филипов Филипов

8.       Пламен Йорданов Ангелов

9.  Христо Иванов Христов

Не присъстват следните основни членове:

1.  Пейчо Йорданов Пейчев

2.  Георги Ламбрев Бакалов

3.  Ивайло Димитров Данов

4.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Н. Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Уважаеми колеги, днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет е под въпрос дали да бъде открито или не, тъй като на заседанието в момента присъстват девет членове на Софийския адвокатски съвет.

За откриване на заседанието при тринадесет души редовни членове на съвета, 2/3 присъстващи от тях означава 8,66 души.

В тази връзка в предходно заседание на Софийския адвокатски съвет беше подадена жалба срещу наше решение, където ние решихме, че кворумът трябва да ни е десет.

На Христов жалбата ще се реши от Висшия адвокатски съвет. Към този момент не е пристигнало тяхното решение, поради което ще помоля Пламен Ангелов да докладва как се разви заседанието на Висшия адвокатски съвет по въпроса, повдигнат от Христо Христов в неговата жалба, относно кворума.

Думата има Ангелов.

АНГЕЛОВ: - На практика повечето колеги, включително Председателя, които присъстваха, коментираха как действително кворумът трябва да ни е девет човека дотолкова, доколкото трябва да се определи спрямо реалните тринадесет колеги.

По съображения, които би трябвало да са в мотивите на решението, Висшият адвокатски съвет, който не заседаваше също в пълен състав, взе решение, с което потвърди нашето решение, с което приехме, че кворумът трябва да е десет, а не девет човека. Само че (не съм чел мотивите на ВАС) се коментираше и фактът, че всяка една колегия е самоуправляваща се.

Както и това, че за София не трябва да са по-малко от 11 човека и дотолкова, доколкото е взето като принципно решение за това какъв трябва да ни е кворумът, приеха, че това, което сме направили като орган, е законосъобразно. И в този смисъл остава въпроса колко, ако вземем конкретни решения и те бъдат обжалвани, ВАС ще се произнесе или няма да се произнесе по това дали сме ги взели при законен кворум.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Т.е. ад хок ще се произнася.

АНГЕЛОВ: - Ад хок.

Поне това се наложи извън протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Руневски има думата.

РУНЕВСКИ: - Колеги, при това обсъждане на кворума, аз не съм бил,

но искам да кажа следното. Макар да не сме видели решението на ВАС, то има отношение към това, че десет души кворум е законосъобразен кворум. ВАС не се е произнесъл за това дали кворум от девет души е законосъобразен, така че към момента ние нямаме решение на ВАС по този въпрос.

Доколкото чл. 88 ЗА говори за това, че кворумът е налице при 2/3 от членовете на адвокатския съвет и доколкото има представители и на двете тези в рамките на целия съвет, аз предлагам все пак да разгледаме дневния си ред, тъй като решението, с което адвокатският съвет е приел, че кворумът е от десет души, е по тълкуване на закона и адвокатският съвет не би трябвало да взима такива решения. Така че ако има такова решение, това не е в правомощията на адвокатския съвет да решава кой е законосъобразен кворум. В този смисъл има висш орган, който е Висшият адвокатски съвет, който е компетентен да се произнесе дали при девет души адвокатски съвет има кворум или не.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Друг иска ли да вземе отношение по въпроса за законосъобразността на днешното заседание?

Пороминска.

ПОРОМИНСКА: - Ще бъда много кратка и ясна.

По принцип моето първоначално становище е, че при взето решение от Общото събрание на САК за 15 члена, очевидно е, че десет души са абсолютно необходимия и законосъобразен кворум. Но! При положение че ние заседаваме в състав от 13 човека и това е известно на Висшия адвокатски съвет и е повдигнато като въпрос там доколкото знам от колегата Любомир Денев, но не е взето становище, че ние сме в хипотеза да нямаме орган. При положение че имаме орган и този орган се състои от тринадесет човека редовни членове и липсват резервни членове, очевидно е, че хипотезата на закона следва да се приеме или 2/3 от тези реални редовни членове след като ВАС е приел, че ние сме орган, поради обективни обстоятелства. В такъв случай смятам, че действително трябва да се приеме, че девет човека е необходимият кворум.

Предлагам да преминем към гласуване и да спрем дебатите.

АНГЕЛОВ: - И може би само да допълня, че в крайна сметка Висшият адвокатски съвет потвърди едно решение, при което включително Председателя на ВАС каза – да, те даже не са 10, а повече от 10 човека.

Абсолютно споделям казаното от колегата Пороминска, респективно от Руневски и в този смисъл, ако вече някой обжалва наши решения, взети, когато сме заседавали при девет души, тогава това ще е обект на разсъждения от страна на Висшия адвокатски съвет доколко е или не е законосъобразен кворумът.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, да ви припомня с помощта на техн. сътрудник, какво решение сме взели на 07.02.2017 година. Решението ни е: Отхвърля предложението на адв. Христо Христов – член на САК и САС, а именно; След напускане на двама от основните членове, численият състав на Софийския адвокатски съвет към момента е тринадесет души, поради което и съгласно нормата на чл. 86 (1) т. 2 ЗА кворумът занапред следва да е от осем присъстващи основни члена, а не десет както досега.

Ние сме отхвърлили едно предложение за осем. Това е.

При това положение, колеги, откривам днешното извънредно заседание на САС с дата 14.03.2017 г. с дневен ред, който е пред Вас.

По точка първа от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Първа точка е кадрови.

Думата има Секретарят.

СЕКРЕТАРЯТ: - Колеги, постъпили са две заявления за промяна на статута от младши адвокат в адвокат от Ясен Александров Найденов и Желена Здравкова Йорданова, които отговарят на разпоредбата на чл. 20 (9) ЗА, справката е пред Вас на хартиен носител, поради което предлагам на Адвокатския съвет на осн. чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, същите да бъдат отписани от регистъра на младши адвокатите и да бъдат вписани в регистъра на адвокатите.

Предлагам да ги гласуваме АН БЛОК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, имате ли различно становище?

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, който счита, че следва да уважим докладваните заявления, подадени на осн. чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата - промяна в статута от младши адвокат в адвокат, моля да гласува.

Гласували: 9 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ясен Александров Найденов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.03.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Желена Здравкова Йорданова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.03.2017 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     СЕКРЕТАРЯТ: - Колеги, по отношение на адвокат Стамен Стаменов Янев и относно твърдението му, че няма адвокатска карта от наша страна е изпратено официално запитване до фирмата издател „Имайнд“ ЕООД (фирмата издава пластиките от 2010 г.). Управителят Стоян Францов потвърди официално, че фирмата не е получавала заявление за издаване на идентификационна карта и не е входирано заявление за издаване на идентификационна карта на името на адвокат Стамен Стаменов Янев. В регистъра на колегията също няма подадено и входирано заявление за издаване на карта на това име.

     Моля да бъде уважено това негово искане, което на миналото заседание обсъдихме подробно и да бъде отписан по чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗА.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Въпроси.

Пороминска.

     ПОРОМИНСКА: - Въпросът ми, г-н Секретар, е от коя година колегата Стамен Стаменов Янев е вписан в Софийската адвокатска колегия?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Това какво общо има с отписването?!

ПОРОМИНСКА: - Има общо, тъй като той в един момент трябва да има карта, а между старите карти и новите карти ...

ФИЛИПОВ: - Винаги да може да се легитимира като адвокат.

СЕКРЕТАРЯТ: - Нямам такива данни в момента. Не ми е предоставена такава кадрова справка.

АНГЕЛОВ: - Става въпрос за това, че има данни, че е имал карта. Аз поне така знам.

СЕКРЕТАРЯТ: - Така е.

АНГЕЛОВ: - Когато са променяли картите, той въобще не е имал интерес и не си е променил картата. А старата карта е отпаднала.

ПОРОМИНСКА: - Да, ама откога се издават новите карти?

СЕКРЕТАРЯТ: - Пластиките са от 2010 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Други въпроси има ли?

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Подлагам на гласуване.

Който е съгласен докладваният от Секретаря адвокат Стамен Янев да бъде отписан по негово заявление на осн. чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗА ...

ТЕХН. СЪТРУДНИК: - От коя дата? За протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - От влизане в сила на нашето решение. Знаем го много добре всички.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 7 „ЗА“

        Няма „ПРОТИВ“

           2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Пороминска, Филипов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стамен Стаменов Янев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

СЕКРЕТАРЯТ: - Ирина Бойкова Недялкова е подала заявление за отписване. От 31.08.2012 година и към момента е със статут временно преустановена дейност поради несъвместимост. Декларира, че адвокатската карта е изгубена. Няма неприключени дела и т.н.

ПОРОМИНСКА: - Искам само да кажа във връзка с процедурата при изгубена карта да се предприеме необходимото да бъде обявена за невалидна.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Това вероятно е направено.

ПОРОМИНСКА: - Не се знае.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Пороминска, много ви се моля.

ПОРОМИНСКА: - Защо, г-н Председател?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Като имате такива въпроси, слезте долу в човешки ресурси и там може да проверите.

ПОРОМИНСКА: - Какво да проверя?

Тя не може да бъде обявена за невалидна, преди да бъде обявена за изгубена, което в момента се случва.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Давам почивка.

/Председателят към техн. сътрудник/: - Димитрина да дойде.

Адв. Христов напуска залата по уважителни причини.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради напускането на заседанието от Христо Христов като редовен член на Софийския адвокатски съвет и поради очевидната липса на кворум, прекратявам днешното заседание. Следващото е редовно.

Благодаря на всички.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:........

/адв. П. Китанов /

СЕКРЕТАР на САС: ...............

/адв. Вл. Дончев/

Споделяне