Протокол №6 от 21.02.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 6

На 21.02.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Разпределение на депозитни дела;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Молба по чл. 36, ал. 3 ЗА;

9.  Определяне състава на комисиите към САС;

10.         Разни.

На откриването присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Георги Ламбрев Бакалов

5.       Елка Бойчова Пороминска

6.       Ирина Василева Начкова

7.       Николай Стефанов Руневски

8.       Пейчо Йорданов Пейчев

9.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

10.     Тодор Филипов Филипов

11.     Христо Иванов Христов

     На откриването не присъстват следните основни членове:

1.  Чавдар Георгиев Тончев

2.  Ивайло Димитров Данов

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, корумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НЕНКОВ

КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ЦИНЦАРСКА

ИЛИЯНА ИЛИЕВА УШЕВА

ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ АЛЕКСИЕВ

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

СТИЛИЯНА ИВОВА ИВАНОВА

БОРИС ТОДОРОВ КРЪСТЕВИЧ

ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВ ДОБРАНОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 20.02.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. РОСИЦА ДИЛЯНОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3.      АНИЕЛА ЕМИЛОВА ДОНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4.      НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА ЧИЛИНГИРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.      ТАНЯ ИВАНОВА ГЕНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6.      БОРИСЛАВ СИЛВИОВ АТАНАСОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7.      ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 20.02.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъптелна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АЛЕКСАНДРИНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЕЛИЦА БОЯНОВА ПОПХЛЕБАРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Моника Пламенова Янева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.01.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Нели Пламенова Градинарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мирела Любомирова Кожухарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.02.2017г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Полина Павлова Берг от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.02.2017г.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Силвия Бориславова Балканджийска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.02.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Георги Борисов Грозев, считано от 21.02.2017 година до 01.10.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Апостол Георгиев Вълков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петя Христова Свиленова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.02.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Димитър Славчев Славчев, считано от 27.01.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Василев и Василев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

СЕКРЕТАРЯТ: – Постъпило е заявление от Адвокатско дружество “

Гласували: 6 “ЗА”

          2 “ПРОТИВ”

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Тошев, Йочева и Ко” за отразяване на следните промени:

Вписва промени в наименованието на дружеството, както следва: Адвокатско дружество “Тошев и партньори”;

Заличава като управител и съдружник адвокат Християна Петева Йочева;

Вписва като съдружник адвокат Десислава Красимирова Иванова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 7 “ЗА”

           2 “ПРОТИВ”

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Карадалиев и Добрев” за отразяване на следните промени:

Вписва промяна в наименованието, както следва: Адвокатско дружество “Карадалиев и партньори”;

Заличава като съдружник и управител Георги Добрев Георгиев;

Вписва като съдружници адвокатите Детелина Василева Костадинова, Ивайло Богомилов Боев и Стоян Антонов Стоянов;

Вписва промяна в адреса на управление – гр. София, ул. “Три уши” № 9, ет. 1, ап. 2.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “РоНеСт КОНСУЛТ” за вписване на следните промени:

Заличава като управител и съдружник адвокат Стефка Ганева Въжарова;

Вписва като втори управител адвокат Ивета Тодорова Анадолска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 9 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ”

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Тошев и партньори” и вписва Василена Иванова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Григоров, Василева и съдружници” и вписва Велислава Иванова Баракова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Кинстелар с.р.о. адвокатска кантора  – клон София/Лукаш Шевчик” и отписва Стилияна Ивова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 8 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Христов, Бакалов

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пейчев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определените с решение на Софийския адвокатски съвет от 14.02.2017 г. комисии, подпомагащи работата на съвета, да бъдат в състав от трима души всяка една.

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Христов

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Комисията за прилагане на Закона за правата помощ е в състав: Ирина Начкова, Христо Христов и Елка Пороминска.

     Гласували: 8 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество е в състав: Николай Руневски, Ирина Начкова и Владимир Дончев.

     Гласували: 9 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Комисия за повишаване на професионалната квалификация е в състав: Георги Бакалов, Христо Христов и Тодор Филипов.

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Комисията за дисциплинарна дейност е в състав: Пламен Ангелов, Александър Хамънов и Елка Пороминска.

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Комисията за социална дейност е в състав: Александър Хамънов, Пейчо Пейчев и Тодор Филипов.

     Гласували: 9 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

     Комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика, сигнали и предложения е в състав: Ивайло Данов, Георги Бакалов и Чавдар Тончев.

Адв. Данов влиза в зала в 16.35 часа.

     По точка десета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Дава принципното си съгласие за съвместно участие на САК в организирането и провеждането на международна Конференция на тема: По съвестта на вярата и по дълга на гражданската свобода. Приносът на Българската Православна Църква за спасяването на българските евреи, която ще се проведе в гр. София в периода 10 – 14 май 2017 г.

     Гласували: 10 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ”

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на САС на 28.02.2017 година от 14,00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.03 часа.    

                                     Адв. Петър Китанов: ………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев:………………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне