Протокол №5 от 14.02.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5

На 14.02.2017 г. от 15.30 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределение на депозитни дела;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Обсъждане на предложение за изменение на щатното разписание на служителите и помощния персонал към САК;

7.  Вземане на решение за определяне размер на възнаграждение за наблюдателите по време на избора за делегати;

8.  Преразглеждане състава на комисиите към САС;

9.  Молби по чл. 36, ал. 3 ЗА;

10.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. Председател

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Георги Ламбрев Бакалов

6.       Ирина Василева Начкова

7.       Николай Стефанов Руневски

8.       Пейчо Йорданов Пейчев

9.       Тодор Филипов Филипов

10.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Чавдар Георгиев Тончев

2.  Елка Бойчова Пороминска

3.  Ивайло Димитров Данов

Присъства представител на КС.

Николай Николов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

     На всички честит Трифон Зарезан.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 7 “ЗА”

           2 “ПРОТИВ” – Руневски, Филипов

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля заявлението на младши адвокат Илияна Емилова Георгиева подадено на осн. чл. 20 (9)ЗА със следните мотиви;

Младши адвокат Илияна Емилова Георгиева е вписана в регистъра на младши адвокатите на 28.12.2015 година.

На 31.01.2017 година същата е подала заявление за промяна на статута, разгледано от адвокатския съвет на 14.02.2017 година.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат.

И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне да практикува едно лице като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки  дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че, освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. Не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА, лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки професията две години, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случая на младши адвокат Илияна Емилова Георгиева. Така че логично е първо да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общия юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното адвокатският съвет оставя заявлението за промяна на статута на младши адвокат Илияна Емилова Георгиева без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Грета Тодорова Калчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.02.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Валери Янков Тарандов, считано от 03.02.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Полина Стоянова Мачеева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Михаела Миленова Пенчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.02.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Адв. Пороминска влиза в зала в 14.35 часа. Присъстващите членове на съвета стават 11 човека.

     Гласували: 9 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Красимир Димитров Димитров, считано от 31.01.2017 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Жана Христова Фотева, считано от 31.01.2017 година.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Максим Райчев Авджийски, считано от 31.01.2017 година.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Гергана Петрова Якимова – Христова, считано от 31.01.2017 година.

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Кремен Рачев Маринов, считано от 31.01.2017 година.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стойков и Колева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.        

Адв. Тончев влиза в зала в 14.39 часа. Присъстващите членове на съвета стават 12 души.

     Гласували: 9 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ” – Ангелов, Руневски, Начкова

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане искане по заявление за вписване на ново адвокатско дружество „Динкова, Димитров, Петрова и партньори”.

     Това е така, защото наименованието на дружеството е в противоречие с нормата на чл. 59 (2) ЗА. В чл. 59 (2) ЗА е записано, че в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58 а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход.

     Водим от горното, САС оставя без разглеждане подаденото заявление, като указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Божилов” за отразяване в регистъра на следната промяна:

     Вписва Анелия Янчева Стоянова като съдружник.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Велчев и Ко” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава Мария Добромирова Пейчевска като съдружник;

     Вписва Велислав Николаев Драмов като съдружник.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Русков” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава Станислава Иванова Вълчева като съдружник;

     Вписва Ирина Константинова Кожухарова и Марин Николаев Маринов като съдружници.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” за отразяване в регистъра на следната промяна:

     Заличава като управител Любимка Владимирова Дюлгерова. Адвокат Дюлгерова остава съдружник в дружеството.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчовски и съдружници” и вписва Стамен Петров Стоянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Стоян Огнянов Стойков и вписва Катерина Валентинова Бончева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Грозев, Ненков, Трайков и Трайков” и вписва Мария Георгиева Ненкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Велчев и Ко” и вписва Александра Павлова Алексиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Карапанайотов, Лесова, Табанска” и вписва Камелия Пламенова Колева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Трифонова, Павлов” и отписва Валерия Георгиева Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Данов влиза в зала в 14.46 часа. Присъстващите членове на съвета стават 13 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Тончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Поради намаления числен състав на Софийския адвокатски съвет, да се намали броя на комисиите, подпомагащи работата на съвета, както следва:

     Комисия за прилагане на Закона за правна помощ; Комисия за европейска интеграция и международно сътрудничество; Комисия за повишаване на професионална квалификация; Комисия за дисциплинарна политика; Комисия за социална политика и подпомагане и Комисия за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика,  сигнали и предложения.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващото заседание е редовно на 21.02.2017 година.

     Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.32 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: …………………………..

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: …………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне