Протокол №4 от 07.02.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 4

На 07.02.2017 г. от 15.30 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Разпределение на депозитни дела;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. Председател

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Елка Бойчова Пороминска

5.       Ивайло Димитров Данов

6.       Ирина Василева Начкова

7.       Пейчо Йорданов Пейчев

8.       Тодор Филипов Филипов

9.       Христо Иванов Христов

10.     Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

2.  Георги Ламбрев Бакалов

3.  Николай Стефанов Руневски

Присъства представител на КС.

Светозар Светозаров

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

     НИКОЛАЙ ДИМОВ ДРАГИЕВ

     ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

     ДИМИТЪР ПЕТРОВ БОЖИЛОВ

     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ЯКОВА

     СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ЧЮБАТАРОВА – НИКОЛОВА

     ЯВОР ВЛАДИМИРОВ СТОЙЧЕВ

     МАРИО СТОЙЧЕВ АРАБИСТАНОВ

     ГЕНАДИ СВЕТЛОЗАРОВ ГЕНЧЕВ

     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ШОПОВА

     БОГДАН ГРОЗДАНОВ КАРАДЖОВ

     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

     СЛАВИ СЕРГЕЕВ СТОИЛОВ

     ПРЕСЛАВА АДРИАНОВА МАРИНОВА

     СТЕФКА ВАСИЛЕВА ДЖАРОВА

     ЙОАН ЦЕЗАРИО АСПАРУХОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 06.02.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ПЛАМЕНА АНГЕЛОВА ТЕТИМОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВЛАДИМИР ХРИСТОВ БОЖКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ЦИНЦАРСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ИЛИЯНА ИЛИЕВА УШЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ АЛЕКСИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 06.02.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. БОРИС ТОДОРОВ КРЪСТЕВИЧ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВ ДОБРАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. СТИЛИЯНА ИВОВА ИВАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

     Адв. Бакалов влиза в зала в 15.46 часа. Присъстващите членове на съвета стават 11 души.

Адв. Руневски влиза в зала в 15.52 часа. Присъстващите членове на съвета стават 12 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Ангелова Тодорова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.12.2016 г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветелина Игнатова Станчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2017г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава Славова Божилова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2017г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димо Григориев Господинов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2017г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ива Руменова Казанджива от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.01.2017г.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Найден Рашков Райчинов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.01.2017г.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стефан Александров Сотиров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.01.2017г.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Величка Асенова Христова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.01.2017г.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Петрова Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.02.2017г.

     10. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Атанася Иванова Бораджиева – Ангелова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.02.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 (1), изр. първо, предл. второ ЗА, САС уважава заявление на адв. Калинка Богданова Ковачева за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест, считано от 01.01.2017 година до 01.01.2018 година.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 (1), изр. първо, предл. трето ЗА, САС уважава заявление на адв. Силвия Георгиева Николова за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия (продължително отсъствие от страната) за срок от една година, считано от 07.01.2017 година.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иван Детелинов Линев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 23.01.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мериам Хилмиева Хилмиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 31.01.2017 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Надежда Петрова Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.02.2017 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Добромирова Пейчевска от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.02.2017 г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Райна Руменова Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Емил Борисов Момчилов, считано от 29.01.2016 г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Румяна Василева Николова – Маринова, считано от 14.01.2017 г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Лора Петрова Никоова – Тодорова, считано от 28.06.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 24 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ангелов, Добрев, Маркова и съдружници” за отразяване в регистъра на следните промени:

Приема Драгота Александров Раков и Десислава Петрова Ташева за съдружници.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Дамянов и Петкова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.                        

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димитрова и Дограмаджиев”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.        

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Янкулов и Трендафилова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава Светломира Тодорова Желязкова като съдружник;

     Вписва Александър Владимиров Москов като съдружник.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Николова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава Лора Петрова Николова – Тодорова като съдружник;

     Вписва Ралица Красимирова Рачева като съдружник.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Прим” за прекратяване договора за съдружие по взаимно съгласие, считано от 31.01.2017 г.

Да се отрази промяната в регистъра.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Български правни услуги”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Николай Димитров Ганев и вписва Николай Димитров Митев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчовски и съдружници” и вписва Николета Димитрова Шереметева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Евгения Михайлова Григорова и вписва Георги Петров Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Искра Янева Кишкова и вписва Симона Стефанова Лазарова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на адвокат Люба Петрова Панайотова и отписва Славина Николаева Панайотова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и отписва Екатерина Веселинова Попова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Димитров и съдружници” и отписва Симона Пламенова Кирилова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” и отписва Милица Ангелова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Иван Илиев Савов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Дамян Йорданов Парушев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

7. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и отписва Елена Стоянова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет на 14.02.2017 година от 14.00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Закривам заседанието в 18.30 часа, колеги.

                               Адв. Петър Китанов: ………………………………..

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Тодор Филипов: ……………………………………

                                     /ИД Секретар на САС/

Споделяне