Протокол №3 от 24.01.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 3

 

На 24.01.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.       Проверка и евентуална поправка на съставите на избирателните бюра, с оглед евентуално избиране в тях на членове, които към този момент не са били адвокати от САК;

7.  Разпределение на депозитни дела;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Обсъждане на предложение за изменение на щатното разписание на служителите и помощния персонал на САК;

10.         Вземане на решение за закупуване на правно-информационен продукт;

11.         Вземане на решение за предаване на дисциплинарен съд на длъжници към касата на САС и ВАС за последното тримесечие на 2016 г.;

12.          Решения на КЗПА;

13.         Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Валентина Видинова Адиркова

5.       Владислав Александров Янев

6.       Георги Ламбрев Бакалов

7.       Ивайло Димитров Данов

8.       Николай Стефанов Руневски

9.       Тодор Филипов Филипов

10.     Пламен Йорданов Ангелов

11.     Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Ирина Василева Начкова

2.  Елка Бойчова Пороминска

3.  Пейчо Йорданов Пейчев

4.  Чавдар Георгиев Тончев

Не присъства представител на КС.

 

Присъства представител на КС:

Н. Николов

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЖУТЕВ

СВЕТЛА БОГОМИЛОВА КОСТЕНСКА

ИСКРА ВЕЛИНОВА БАНГИЕВА

ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ

СВЕТЛА РОСЕНОВА СТОЯНОВА

АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ

КРУМ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТИНА ЛОЗАНОВА СТЕФАНОВА

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували 10 ”ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов 

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 23.01.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДИМИТЪР ПЕТРОВ БОЖИЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ЯКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДИНКО БОРИСОВ ПЕТКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.      СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ЧЮБАТАРОВА – НИКОЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6.      ЯВОР ВЛАДИМИРОВ СТОЙЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7.      ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ МИЛАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Хасково.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 23.01.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МАРИО СТОЙЧЕВ АРАБИСТАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ГЕНАДИ СВЕТЛОЗАРОВ ГЕНЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЕЛЕНА АТАНАСОВА ШОПОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. БОГДАН ГРОЗДАНОВ КАРАДЖОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ – мл. адвокат, който следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. СЛАВИ СЕРГЕЕВ СТОИЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ПРЕСЛАВА АДРИАНОВА МАРИНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. СТЕФКА ВАСИЛЕВА ДЖАРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ЙОАН ЦЕЗАРИО АСПАРУХОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно /Данов е извън залата/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Аделина Константинова Хаджийска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.01.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Аделина Валериева Манова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.01.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Емилия Русева Стоянова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.01.2017г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Хрисана Веселинова Маникова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.01.2017г.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петър Емилов Дянков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.01.2017г.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стефан Николаев Цветков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.01.2017г.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ростислав Станимиров Токмакчиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.01.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували:  3 “ЗА” – Филипов, Руневски, Бакалов

            7 “ПРОТИВ”

        Няма  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /Данов е извън зала/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Оставя без уважение заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Стефан Иванов Стефанов, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След справка се установи, че младши адвокат Стефан Иванов Стефанов е вписан в регистъра на младши адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 02.11.2016 г.

На 18.01.2017 година същият е подал заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 24.01.2017 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случаят с младши адвокат Стефан Иванов Стефанов. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет оставя без уважение заявлението на младши адвокат Стефан Иванов Стефанов.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

Гласували: Няма “ЗА”

             10 “ПРОТИВ”

           Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /Данов е извън зала/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Оставя без уважение заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Красина Славчова Панова, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След справка се установи, че младши адвокат Красина Славчова Панова е вписана в регистъра на младши адвокатите, воден от Пловдивски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 25.06.2015 г. Прехвърлила се е в Софийската адвокатска колегия на 03.11.2016 г.

На 28.12.2016 година същата е подала заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 24.01.2017 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случаят с младши адвокат Красина Славчова Панова. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет оставя без уважение заявлението на младши адвокат Красина Славчова Панова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Найден Рашков Райчинов, считано от 18.01.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цветанка Ангелова Спасова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Камелия Цветанова Банкова – Шаламанова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2017 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Валентина Алексеева Кънчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Адв. Начкова влиза в зала в 14.50 часа. Членовете на съвета стават 12 души.

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 21 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Маджуров”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 9 “ЗА”

          2 “ПРОТИВ” – Ангелов, Руневски

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане искане по заявление за вписване на ново адвокатско дружество на Адвокатско дружество „Янкулов, Трендафилова и Ко”.

     Това е така, защото наименованието на дружеството е в противоречие с нормата на чл. 59 (2) ЗА. В чл. 59 (2) ЗА е записано, че в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58 а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход.

     Водим от горното, САС оставя без разглеждане подаденото заявление, като указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Котов, Гюрова, Семерджиев” за отразяване на следната промяна:

Съдружникът Пантелей Петров Семерджиев ще управлява дружеството съвместно с досегашния управител Мила Жан Гюрова заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

Гласували: 11 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Христов

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Даньовска и партньори” за вписване промяна в адреса на дружеството, както следва: София 1612, бул. “Цар Борис III” № 19, вх. В, ет. 1, ап. 6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

 

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попова и партньори” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник Десислава Георгиева Черкезова;

Вписва като съдружник Вихра Костадинова Попхристова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 “ЗА”  – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв. Свилена Найденова Димитрова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

Гласували: 11 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Христов

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Цветкова и партньори” за вписване промяна в адреса на дружеството, както следва: София 1142, бул. “Патриарх Евтимий” № 31, ет. 1.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Стоянов, Даньовска и партньори” за вписване промяна в адреса на съдружието, както следва: София 1612, бул. “Цар Борис III” № 19, вх. В, ет. 1, ап. 6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Монева и Харитова” за прекратяване договора за съдружие по взаимно съгласие.

Да се отрази промяната в регистъра.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева” и отписва Слави Сергеев Стоилов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева” и отписва Преслава Адрианова Маринова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокат Светлана Георгиева Трифонова и отписва Димитър Илиев Джутев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и отписва Вилимира Руменова Мурлева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и отписва Стефан Христов Василев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка шеста от дневния ред:

Адв. Пейчев влиза в зала в 15.14 часа. Присъстващите членове на съвета стават 13 души.

Адв. Тончев и адв. Пороминска влизат в зала в 15.19 часа. Присъстващите членове на съвета стават 15 души.

      

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Поради направени устни уведомления за откази от участие в избирателни бюра на избрани техни членове, с настоящото решение Софийският адвокатски съвет потвърждава участието в избирателни бюра на следните адвокати, членове на САК: Василка Христова Мазганова, Никола Любомиров Стойчев, Борислав Александров Канчелов, Теодор Любенов Георгиев, Биляна Иванова Гецова - Димитрова, Адриана Павлова Занева, Михаела Атанасова Атанасова, Велислава Миланова Христова, Александър Станимиров Радичков и Ивелина Йорданова Даскалова-Петрова.

С оглед по-голямата оперативна самостоятелност на Избирателната комисия, Софийският адвокатски съвет определя и следните резервни членове на избирателни бюра: Ивайло Иванов Георгиев, Димитрия Делчева Милкова, Гинка Красимирова Пенчева, Екатерина Райкова Джурова, Любка Цветанова Здравкова, Деян Александров Драгиев, Милена Тодорова Атанасова и Анка Пенева Ганчева, Мартин Проданов Арсов, Анна Иванова Филчева, Александър Емилов Марков, Тодор Венелинов Абаджиев и Кристина Димова Митева.

 

По точка десета от дневния ред:

   


 

    

     Гласували: 12 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Одобрява оферта на АПИС за закупуване на лицензи за ползване на правно-информационната им система от членове на Софийската адвокатска колегия.

 

 

 

 

 

По точка единадесета от дневни ред:

    

     Гласували: 14 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Руневски

             Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Предава на Дисциплинарен съд 116 адвокати от САК, които не са платили три или повече от три последователни вноски към касите на САК и/или ВАС за 2016 година.

     Изготвянето, внасянето и поддържането на дисциплинарните обвинения се възлагат на адвокатите Тодор Филипов, Чавдар Тончев и Георги Бакалов.

 

Адв. Руневски напуска залата поради служебен ангажимент.

 

     ПОРОМИНСКА: – Предложението ми е, тъй като е 18.51 часа да прекратим заседанието поради това, че времето много напредна и няма да сме адекватни за разглеждане на останалите точки, които предлагам да бъдат включени в дневния ред за следващото заседание.

     Не бяха направени възражения.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, преди да прекратя заседанието, обявявам, че следващото заседание е редовно и е с дата 07.02.2017 г. от 14.00 часа.

         

     Прекратявам заседанието в 18.52 часа.

 

 

                                     Адв. Петър Китанов: ……………

                                          /Председател на САК/

 

                                     Адв. Владимир Дончев: ………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне