Приложение №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Изтегли Приложение №1

Приложение №1

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

от.....................................................................................................................................

(трите имена)

личен №..................................................... в регистрите на САК

адрес за кореспонденция:...........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ,

 

Предлагам кандидатура за делегат на Софийската адвокатска колегия в Общото събрание на Адвокатурата на страната, както следва:

 

1.................................................................................................................................................

(трите имена)

личен №..................................................... в регистрите на САК.

 

 

Прилагам Декларация за съгласие на предложения от мен кандидат.

 

 

 

 

Дата: ......................                                                  Подпис: ……………………….

 

Споделяне