Протокол №31 от 15.11.2016

П Р О Т О К О Л   № 31

На 15.11.2016г. от 14.38 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Провеждане на разширено заседание за избор на избирателна

   комисия;

3.  Прием;

4.  Кадрови;

5.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

6.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

7.  Решения на КЗПА;

8.  Докладване на основните принципи на статута на бежанците, приет на Общото събрание на международния адвокатски съюз на 28.10.2016 г. в Будапеща. Докладват П. Ангелов и К. Димитров;

9.  Декларация на САС във връзка с решенията на Европа за юридическо

   подпомагане на емигранти, касаещи България. Докладва В. Янев;

10.         Дисциплинарни преписки;

11.         Молби по чл. 36 ЗА;

12.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Валентина Видинова Адиркова

6.       Владислав Александров Янев

7.       Елка Бойчова Пороминска

8.       Ивайло Димитров Данов

9.       Ирина Василева Начкова

10.     Николай Стефанов Руневски

11.     Пейчо Йорданов Пейчев

12.     Пламен Йорданов Ангелов

13.     Христо Иванов Христов

14.     Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват основен член:

1.  Георги Ламбрев Бакалов

Присъстват представители на КС:

1. Светозар Георгиев Златанов

2. Светозар Стефанов Светозаров

Присъстват представители на ДС:

1. Людмил Николов Рангелов - Председател

2. Анастас Иванов Димитров

3. Вера Руменова Даскалова

4. Витали Богданов Хамбарджиев

    5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Мирела Емилова Станкова

7. Наталия Николова Тодорова

8. Соня Стоянова Иванова

9. Христо Тодоров Христов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

Присъства представител на ВАС – Стоян Желев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание при дневния ред, който е пред вас.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ИЛИЯ ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ВЕСЕЛКА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

ВЕЛИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ

БОРЯНА ГАНЧЕВА ШКОДРЕВА

МИЛЕНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА – ТОДОРОВА

ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

ТАНЬО ПЕТКОВ ТАНЕВ

ИРИНА КОНСТАНТИНОВА КОЖУХАРОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОТЛАРСКИ

АСЕН БОЯНОВ АПОСТОЛОВ

По точка втора от дневния ред:

    .

В зала влиза адв. Бакалов в 14.29 часа.

Адв. Рангелов излиза извън залата.

На основание проведения избор, трите органа на САК взеха следното решение:

Р Е Ш И:

На основание чл. 101, ал. 1, изр. първо от ЗА трите органа на САК – САС, КС и ДС избраха Избирателна комисия за предстоящия през м. януари 2017 г. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната в състав; Председател – Марина Стефанова Белчева, Райна Георгиева Беловеждова – Антонова – основен член, Маргарита Иванова Калпушкова - основен член, Георги Иванов Неделчев - резервен член, Никола Николов Касабов – резервен член и Ангел Димитров Митев – резервен член.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги от ДС, благодарим ви за участието, както и на колегите от КС.

От залата излизат представителите на ДС и адв. Златанов от КС.

В залата остава адв. Св.Светозаров от КС.

По точка трета от дневния ред:

Гласували “15” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 14.11.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГЕНА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВСКА – адвокат, преместване от Адвокатска колегия гр. Видин.

2. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПЕНКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ИЛИЯНА СЪБИНОВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ – адвокат, преместване от Адвокатска колегия гр. Бургас.

5. НИКОЛАЙ ДИМОВ ДРАГИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. БОРЯНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ЦВЕТАНА НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Монтана.

9. ГАЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ЛИЛЯНА АТАНАСОВА МАРИНА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. КРИСТИНА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА РИБАНЧОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ПЛАМЕН ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГАНОВ – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Плевен.

15. ИВА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. РОСИЦА ИЛИЕВА ГЕФЕН – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. СИЛВИЯ ДЕТЕЛИНОВА ТРИЛЬОВСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 14.11.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДИМИТЪР ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛАЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЛИДИЯНА ЮЛИЯНОВА МИЛЕНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. НАДЕЖДА ДАИРБЕКОВНА ФАЙФЕЛ – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.  САБИЕ МУСОВА РЕДЖЕБОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ТЕОДОРА БОРИСОВА МАЛИНЧЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ТАШЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. РУМЯНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МАГДАЛЕНА КОЛЕВА КОЛЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. МАРТИНА КРАСИМИРОВА ЧУЧУКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ПЕТЯ КРАСИМИРОВА АСЕНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. МАРТИН ПРОДАНОВ АРСОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. МАРИЯН ОГНЯНОВ КИРЯНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. РОЗА ВИКТОРОВА МИТОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ДИНЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Антония Георгиева Митова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.11.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Начкова, която е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска дейност поради болест на адв. Георги Иванов Аврамов до 01.09.2019 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.


     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Начкова, която е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Делян Мартинов Сандулов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.11.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Димо Николов Стоев, считано от 10.06.2016 г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Емил Христов Марков, считано от 27.06.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Данов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като управител адвокат Искра Янева Кишкова;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от Недялко Божанов Недялков.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Андонова и Панев”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Островски и Рафаилов” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник и управител Стоян Стоименов Стоянов;

Вписва като съдружник Борис Методиев Рафаилов;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Стоянов и Островски” на Адвокатско дружество “Островски и Рафаилов”;

Вписва промяна в адреса на управление: София, бул. Евлоги Георгиев 61;

     Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Николай Василев Островски.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Викторова и Тончев” за вписване на промени във връзка с промяна на седалището и адреса на дружеството, както и адресите на канторите на адвокатите-съдружници.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Прокопиева и Савчева” за отразяване в регистъра на следните промени:
     Заличава като съдружник и управител Катерина Радославова Рачева – Георгиева;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Прокопиева, Рачева и Савчева” на Адвокатско дружество “Прокопиева и Савчева”;

Дружеството ще се управлява и представлява от Вася Милчева Прокопиева и Таня Иванова Савчева заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 15 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Кръстева и Ганева” за отразяване в регистъра на промяна в адреса: София, бул. Васил Левски 68, вх. Г, ет. 2, ап. 6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 15 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Палева и Сутулова” и вписва Димитър Любомиров Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчев и Чекелева” и отписва Петър Миленов Петров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адвокатско дружество “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и отписва Веселка Великова Великова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

           2 “ПРОТИВ” – Пороминска, Руневски

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Заверява отчет № 7184/10.06.2016 на адв. Гергана Валентинова Чилева за извършено от същата процесуално представителство по ЗПП.

Отчет № 7184/10.06.2016 на адв. Гергана Валентинова Чилева да се изпрати на НБПП за изплащане.

Гласували: 15 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 149 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във  връзка с писмо вх. № 5458/09.08.16 г. на адв. Николай Владимиров Вълков, с което същият изнася данни за незаконосъобразно процедиране по дело № 26046/2016, 1-во ГО, 120 с-в, СРС в обезпечително производство, САС намира, че въпреки че в изложеното от адв. Николай Владимиров Вълков е налице основателност, то действията на съда в конкретния случай не представляват по същество накърняване законните права на адвоката, уронване на професионалното му достойнство по реда на чл. 29 ЗА, а касаят обосноваността, законосъобразността и правилността на съдебните актове по съществото на правния спор, компетентни да се произнесат по които са само висшестоящите съдебни инстанции, поради което не следва да се произнася по съществото на искането.

Гласували: 10 ”ЗА”

            2 “ПРОТИВ”

            3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с молба вх. № 5725/25.07.16г. на адвокат Вержиния  Калинова Дакова за незаконосъобразни действия на призовкар Биляна Иванова от СГС и липса на реален контрол и предприемане на реални действия за тяхното преодоляване от страна на Валентина Пунчева, завеждаща служба „ВПСК" към СГС и Председател на СГС, да се поиска от председателите на съдилищата в София и конкретно председателя на СГС да бъде зачитано правото на адвокатите да ползват отпуск като през заявения от тях период да не им се връчват призовки и съобщения.

Да се задължат призовкарите да се съобразяват с периода на отпуск на адвокатите като по време на заявения от тях период да не правят опити за връчване.

Заседанието продължава след почивката в 16.24 часа.

Адв. Тончев излиза от залата.

     По точка дванадесета от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.25 часа.

     Благодаря на всички.

                                          Адв. Петър Китанов: …………..

                                               /Председател на САК/

                                          Адв. Владимир Дончев: …………

                                               /Секретар на САС/

Споделяне