Протокол №28 от 18.10.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 28

     На 18.10.2016 г. от 15.09 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; ;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Определяне на особени представители по депозитни дела за над

     3 000,оо лева;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Предаване на ДС на длъжниците към касата на САК и ВАС

за деветмесечието на 2016 година;

9.  Решения на КЗПА;

10.         Обсъждане на оферта за закупуване на интегрирана платформа

 за онлайн обучение;

11.         Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК и

        председателстващ заседанието

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Владислав Александров Янев

     5. Елка Бойчова Пороминска

     6. Ирина Василева Начкова

     7. Николай Стефанов Руневски

     8. Пейчо Йорданов Пейчев

     9. Пламен Йорданов Ангелов

     10. Христо Иванов Христов

     На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Георги Ламбрев Бакалов

3.  Валентина Видинова Адиркова

4.  Ивайло Димитров Данов

     5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС.

     Н. Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

В залата присъства адв. Стоян Желев – представител на ВАС.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет, при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Поля Банкова Демирева

Милена Константинова Азманова

Калин Георгиев Бележков

Ангел Станиславов Стойчев

Николай Димов Димов

Надежда Данаилова Самарджиева

Мартин Миланов Истатков

По точка втора от дневния ред:

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 17.10.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. Деница Георгиева Георгиева – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. Благовеста Ицкова Велянова – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 17.10.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ИЛИАНА БОЖИДАРОВА СПАСОВА – адвокат, която следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЙОРДАН АТАНАСОВ ПОПКОЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ДРАГАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЗОРНИЦА ИВАНОВА ГЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВАНЯ ГОСПОДИНОВА ПОПОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЗОРНИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА – преместване от Адвокатска колегия – гр Враца.

8. ЛОРА ДИМИТРОВА ГУРМЕВА – ГЕНЦЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ЕЛИЦА КРАСИМИРОВА МИЦОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОТЛАРСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 7 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Пороминска, Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Преименува точка девета и същата вместо решение на КЗПА да се чете – обсъждане на проект за становище на САС във връзка с проект за изменение и допълнение на ЗПП.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Марина Евлогиева Якимова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.10.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартин Ангелов Бъбаров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.10.2016 г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветинка Милчова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.10.2016 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никола Георгиева Минчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.10.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 ЗА уважава заявление на адв. Кристина Стефанова Костова за възобновяване упражняването на адвокатска професия, считано от 10.10.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 ЗА уважава заявление на адв. Георги Борисов Грозев за възобновяване на упражняването на адвокатска професия, считано от 01.10.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Владимир Пламенов Пергелов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 07.10.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Александър Чавдаров Тончев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2016 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Богданка Николова Дончева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 05.10.2016 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефка Милкова Новакова – Соловьова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 12.09.2016

На  осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Диана Стоянова Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.10.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Миле Ангелов Милев, считано от 18.10.2016 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Верка Стоянова Миленова, считано от 19.08.2016 г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Красимир Иванов Серафимов, считано от 20.08.2016 г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Виктория Петкова Петкова, считано от 02.09.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 41 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Велинов и Петкова” за промяна в адреса на дружеството.

Да се отрази промяната в регистъра, както следва: София ул. “Цар Асен” № 79, ет. 2, ап. 5.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Заличава Адвокатско дружество “Кунева и Величкова”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Паскалев и Гочева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 77а вр. чл. 61 от ЗА, вписва Адвокатско дружество “Си Ем Ес Райх – Рорвиг Рехтсанвелте ГмбХ – клон България/Петер Хубер”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 52 (3)ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие “Потнифекс”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА”  – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Д. Иванова – Мари и съдружници” и вписва по партидата на съдружието следните промени:

Заличава като съдружник адв.  Офелия Гарабед Киркорян –  Цонкова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА”  – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Николова, Кънев и Калинов” за отразяване по партидата на съдружието на следните промени:    

Заличава като съдружник в съдружието адв. Радан Миленов Кънев;

Промяна в наименование, както следва: Адвокатско съдружие “Николова, Калинов и партньори”;

Съдружието ще се представлява и управлява от адв. Елиза Николаева Николова и адв. Георги Димитров Калинов заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Данов влиза в зала в 15.31 часа.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Стойчев, д-р Вълков и Ко.” и вписва Елица Димитрова Джоргова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Стойчев, д-р Вълков и Ко.” и вписва Албена Тодорова Атанасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Павлов и Павлова” и вписва Светослав Георгиев Цеков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Павлов и Павлова” и вписва Виктория Викторова Вълчинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Васил Велинов Ковачев и вписва Радостина Николаева Николаева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” и вписва Ивайло Борисов Данаилов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Доковска, Атанасов и съдружници” и вписва Стефани Игнатова Петрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гугушев и партньори” и вписва Георги Стефанов Стефанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гугушев и партньори” и вписва Светослав Николаев Бояджиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Тодорова и Стоилова” и вписва Владия Бориславова Янева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Петрова и Павлова” и вписва Рада Лъчезарова Велинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Капка Спасова Гергинова и вписва Ралица Диянова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

13. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Китанова и партньори” и вписва Таня Георгиева Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокат Валентина Кругер Милованова и отписва Мироцвета Георгиева Даскалова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Велчев и Ко.” и отписва Мартина Красимирова Чучукова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 350 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Адиркова влиза в зала в 15.49 часа.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ” – Руневски

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на Дисциплинарен съд 180 души – членове на Софийската адвокатска колеги, които не са платили за три и/или повече от три месеца дължимите от тях към касата на САС и ВАС вноски за деветмесечието на 2016 година.

     Гласували: 11 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ” – Руневски

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с горното решение, на осн. 137, ал. 5 от ЗА, САС определя адв. Димитров, адв. Хамънов и адв. Христов да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарните обвинения пред ДС при САК.

Заседанието продължава след почивката.

В зала влиза адв. Тончев.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 9 “ЗА” – Димитров, Данов, Руневски, Янев, Дончев, Хамънов, Тончев, Ангелов, Пейчев

                 1 “ПРОТИВ” – Христов

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Начкова /в гласуването не участва адв. Адиркова, която е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Свиква на 19.10.2016 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на САС съвместно заседание на комисията за прилагане на Закона за правната помощ и на комисията за защита правата на адвокатите, на което да се изготви становище на САС във връзка с проекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, както и да се изготви становище за констатирани от настоящия адвокатски съвет проблеми при прилагане на Закона за правната помощ.

По точка единадесета от дневния ред:

     Гласували: 9 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ” – Тончев, Янев, Адиркова,

                1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Хамънов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Поради късно постъпилата покана, както и с оглед на кратките срокове за организиране на пътуването, да не се изпраща официална делегация от името Софийския адвокатски съвет за участие в честването на 130 годишнината от създаването на адвокатурата в Белград.

     Гласували: 10 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Христов

                  2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Руневски, Адиркова

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Годишният бал на САК, свързан с деня на адвоката, да се организира в периода между 18 и 23 ноември 2016 г.

     Съгласно предходно решение на Софийския адвокатски съвет, в рамките на Годишния бал да се проведе Конференция на тема: Електронно правосъдие, която се организира съвместно с Миланската адвокатска колегия в изпълнение на договор за сътрудничество.

     Във връзка с горното решение да бъдат поканени за участие всички колегии, които са партньори на Софийската адвокатска колегия, както и други колегии от съседни държави.

.

     Гласували: 6 “ЗА”

                2 “ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска

                4 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” – Начкова, Димитров, Данов, Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля предложение да се проведе извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет на 25.10.2016 г.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 19.00 часа.

                               Адв. Константин Димитров: ………..

                                     /Зам. Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: ………

                                     /Секретар на САС/

Споделяне