Протокол №27 от 04.10.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 27

 

     На 04.10.2016г. от 15.09 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

  1. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; ;
  2.   Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;
  3.   Определяне на особени представители по депозитни дела за над 3 000,оо лева;
  4. Дисциплинарни преписки;
  5. Обсъждане на предложение за програмата на квалификационен курс Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право” за периода октомври – декември 2016 г.;
  6. Запознаване с решение № 1971 от 22.07.2016 г. на ВАС;
  7. Обсъждане на оферта за закупуване на интегрирана платформа за онлайн обучение;
  8. Разни.

 

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК и 

        председателстващ заседанието

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Валентина Видинова Адиркова

     5. Владислав Александров Янев

     6. Елка Бойчова Пороминска

     7. Ивайло Димитров Данов

     8. Ирина Василева Начкова

     9. Николай Стефанов Руневски

     10. Пламен Йорданов Ангелов

     11. Христо Иванов Христов

 

     На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Георги Ламбрев Бакалов

3.  Пейчо Йорданов Пейчев

4.  Чавдар Георгиев Тончев

         

Присъства представител на КС.

     Н. Николов

 

Не присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет, при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Ангел Георгиев Чорбов

Антоанета Атанасова Каръмчева

Асан Махмудов Имамов

Борислава Борисова Сергиева

Васил Гълъбов Михайлов

Весела Цветанова Андонова

Веселина Руменова Райковска – Офтринг

Виктория Петрова Кабакчиева

Владислав Бисеров Божиков

Даниел Василев Иванов

Диана Георгиева Колева

Елена Йорданова Йотова-Йорданова

Елена Орлинова Димова – Мушмова

Зорница Валентинова Крумова

Ивайла Валериева Христоскова

Ивайло Николаев Живков

Иван Емилов Георгиев

Катерина Асенова Хаджиева

Константин Ангелов Стойчев

Лилия Мариова Първанова

Лъчезар Любомиров Весов

Любомир Яворов Цветанов

Марияна Нацкова Дойчева

Мартин Анастасов Емилов

Надежда Петрова Георгиева

Никола Иванов Ненков

Николай Илчев Илчев

Полина Йорданова Величкова

Райна Радославова Вълчева

Румяна Веселинова Иванова

Светлана Валентинова Чаушева

Сирма Пламенова Грозева

Стефан Валентинов Рунтов

Стоил Савов Алипиев

Теодор Кръстев Мутафчиев

Християн Пламенов Петков

Яна Николова Георгиева

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували “12” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 03.10.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕЛИЦА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЯНА ДАНЧЕВА МАРИНОВА – мл. адвокат, която се премества от Адвокатска колегия – гр. Благоевград.

4. КРАСИНА СЛАВЧОВА ПАНОВА – мл. адвокат, която се премества от Адвокатска колегия – гр. Пловдив.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 03.10.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИГЕОРГИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ БЕЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЛОРА СТАНИСЛАВОВА ФОН КРАУЗЕ – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА МОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. СТОИЛ ЛАЗАРОВ МАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ОЛГА МАКСИМОВА СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. МИХАИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАЛКАНСКИ – адвокат, който се премества от Адвокатска колегия – гр. Хасково.

10. СТЕФАНИЯ ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА – СТОИЛОВА – адвокат, която се премества от Адвокатска колегия – гр. Варна.

11. ЮЛИЯ ПЕНЧЕВА МАРИНОВА – адвокат, която се премества от Адвокатска колегия – гр. Плевен.

12. ИВО ХРИСТОВ СПАСОВ – адвокат, който се премества от Адвокатска колегия – гр. Ямбол.

13. ЖЕЛЬО НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ – адвокат, който се премества от Адвокатска колегия – гр. Перник.

14. СРЕМА ЙОСКОВА МОЛЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Адв. Пейчо Пейчев влиза в зала в 15.09 часа.

Гласували: 11 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пейчев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Антоанета Христова Христова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.09.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Нина Ангелова Брадова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.09.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

   

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за възобновяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Соня Петрова Петрова, считано от 01.10.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Росен Любенов Марков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 30.09.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Нина Венциславова Дюлгерова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2016 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Вася Петрова Кокинова – Моллова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 30.09.2016 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Божидар Дабков Колев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2016 г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Биляна Стефанова Гяурова – Вегертседер от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2016 г.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Силвана Любенова Ангелска – Тодорова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 04.10.2016 г.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Златомир Куманов Димитров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на служителя, завеждащ регистрите при САК, да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

        Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Илиев и партньори” за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

             Вписва промяна в седалището и адреса на управление на адвокатското дружество, както следва – София, район Средец, ул. “Георги Раковски” № 132, вх. А, ет. 1, офис 3;

     Заличава Стоян Венцеславов Николов като адвокат-съдружник и управител;

             Вписва адвокатите Димитър Атанасов Христев и Ясен Атанасов Христев като адвокати-съдружници;

             Вписва промяна в адреса на кантората на съдружника Петър Радославов Илиев, както следва – София, район Средец, ул. “Георги Раковски” № 132, вх. А, ет. 1, офис 3;  

             Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Петър Радославов Илиев.

            Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 

     Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Костадинов и Василева” за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

     Заличава адвокатите Тодор Атанасов Димитров и Николай Петков Петков като адвокати-съдружници и управители;

Вписва Ася Валериева Василева като адвокат-съдружник и управител;

Вписва промяна в наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско дружество “Костадинов и Димитров” на Адвокатско дружество “Костадинов и Василева”;

Дружеството ще се управлява и представлява от управителите Николай Костадинов Костадинов и Ася Валериева Василева заедно и поотделно.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Христев и Черпоков”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокат Катерина Михайловска за прекратяване на Адвокатско дружество “Соколов и Михайловска”.

 

Гласували: 11 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско съдружие “Борислав Витанов и партньори” за отразяване по партидата на съдружието на следните промени:

     Приема Деметра Сергеева Рохова за адвокат-съдружник;

Освобождава съдружника Спаска Бенчева – Асланян.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

 

По точка десета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

 Р Е Ш И:

     Отлага се разглеждането на точка десета за следващото заседание на адвокатския съвет.

 

По точка осма от дневния ред:

    

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Да се продължи програмата на квалификационен курс Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право” и в периода октомври – декември 2016 г.

 


 

                                                                              По точка единадесета от днивния ред:

 


 

     Гласували: 9 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Начкова, Пороминска

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Във връзка с готвените промени в ЗПП, възлага на комисията за прилагане на ЗПП да изготви мотивирано становище на САС, като едновременно с това предложи конкретно решение във връзка с конфликта между чл. 4 и чл. 38, ал. 5 ЗПП.

     При изготвянето на становището, комисията следва да се съобрази със сроковете, в които предстои внасянето за разглеждане на проекта за изменение и допълнение на ЗПП.

 

 

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

    

Р Е Ш И:

     Във връзка с подновяване на безплатна групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ за 2017 г., да се изискат и в срок до 05-ти ноември 2016 годинада да се представят оферти, които да се внесат за обсъждане в съвет.

 

    

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, благодаря ви за търпението. Закривам заседанието в 19.47 часа.

    

 

                                     Адв. Константин Димитров: ………

 

                                          /Зам. Председател на САС/

 

 

                                     Адв. Владимир Дончев:…………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне