Протокол №26 от 20.09.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 26

     На 20.09.2016г. от 14.27 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; ;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП; ;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Докладна записка от адв. Пейчев по заявление вх.№ 5020/18.07.2016 г. На адв. Виолетка Стоянова;

7.  Удължаване на срока на решението на САС да не се събира такса при прехвърляне в САК на адвокати от колегии от страната. /Вносител на точката –  адв. Руневски/

8.  Предоставяне на финансова помощ на семейството на Мирена Стоянова; /Вносител на точката – адв. Руневски/

9.  Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Владислав Александров Янев

     5. Георги Ламбрев Бакалов

     6. Ирина Василева Начкова

     7. Николай Стефанов Руневски

     8. Пейчо Йорданов Пейчев

     9. Христо Иванов Христов

     10. Чавдар Георгиев Тончев

     На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Валентина Видинова Адиркова

2.  Елка Бойчова Пороминска

3.  Ивайло Димитров Данов

4.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

5.  Пламен Йорданов Ангелов

Присъства представител на КС.

     Св. Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет, при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 19.09.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. НИКОЛА ИВАНОВ НЕНКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. МАРИАНА НАЦКОВА ДОЙЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. НАДЕЖДА ДАНАИЛОВА САМАРДЖИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. МАРТИН МИЛАНОВ ИСТАТКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЕЛЕНА ЙОРДАНОВ ЙОТОВА – ЙОРДАНОВА  – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА СЕРГИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДИАНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 19.09.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА КРУМОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. КАТЕРИНА АСЕНОВА ХАДЖИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ПОЛИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИЧКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. МАРТИН АТАНАСОВ ЕМИЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЛЮБОМИР ЯВОРОВ ЦВЕТАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВА ЧАУШЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ИВЕТА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОСКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. СТОИЛ САВОВ АЛИПИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧОРБОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. АСАН МАХМУДОВ ИМАМОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ПОЛЯ БЕНКОВА ДЕМИРЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ВЕСЕЛИНА РУМЕНОВА РАЙКОВСКА – ОФТРИНГ – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. АНГЕЛ СТАНИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ИВАН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ КАЗАКОВ – преместване от Адвокатска Колегия – гр. Сливен.

17. ЛЮБА ИЛИЕВА АТАНАСОВА – преместване от Адвокатска колегия – гр. Враца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Адв. Димитров влиза в зала в 15.02 часа.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Радослав Владимиров Михайлов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 26.08.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Иван Пепов Иванов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.08.2016 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Венелинов Вълев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.08.2016 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Анита Евелинова Поповски от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.08.2016 г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Деница Маринова Маринова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.08.2016 г.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тодор Рангелов Йонев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.09.2016 г.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Калина Милкова Михайлова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 29.08.2016 г.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Стефанов Караиванов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.08.2016 г.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тодор Георгиев Станев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.08.2016 г.

10. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лора Бориславова Александрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.08.2016 г.

11. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светослав Маринов Григоров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.08.2016 г.

     12. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Сийка Василева Бакларова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.08.2016 г.

13. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Виктория Величкова Колчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.08.2016 г.

14. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Владимиров Аргиров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.08.2016 г.

15. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петко Петков Петков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.08.2016г.

16. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Евелина Георгиева Петкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.08.2016 г.

17. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Иванов Зайков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.08.2016г.

18. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тодор Краси Манев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.08.2016г.

19. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кристиан Методиев Мирчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.08.2016 г.

20. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветомир Петков Виденов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.08.2016 г.

21. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мануела Петкова Петкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 03.08.2016 г.

22. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава Маринова Минкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.08.2016 г.

23. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава Руменова Анастасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.08.2016 г.

24. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитра Стефанова Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.09.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

               Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 от ЗА, уважава заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Христо Кирилов Кирилов, считано от 19.09.2016 година.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 от ЗА, уважава заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Найден Рашков Райчинов, считано от 08.09.2016 година.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Десислава Димитрова Гаврилова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.09.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Атанас Златков Китанов, от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.09.2016г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Боряна Димчева Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Божидар Кънев Малевски, считано от 13.09.2016 година.

2.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Роберт Захариев Андонов, считано от 13.09.2016 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава 34 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Янев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Димитров и Пелов” за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна:

     Вписва промяна в адреса на управление, както следва; София, ул. “Алабин” № 38, ет. 1.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Микински, Добрева и съдружници” за отразяване по партидата на дружеството на следите промени:

Заличава като адвокат-съдружник Йордан Костадинов Костов;

Вписва като адвокат-съдружник Нина Иванова Стоева.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество ”Димитров и партньори” за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна:

Заличава като адвокат-съдружник Светломира Рафаилова Пантелеева.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Адв. Пламен Ангелов влиза в зала в 15.19 часа.

 
 

 Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление за заличаване на Адвокатско съдружие “Алаванос и Тотев”.

     Горното да се отрази в регистъра.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Валентина Адиркова влиза в зала в 15.22 часа.

Гласували: 12 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

             1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Иванова и Иванова” и вписва Петър Иванов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Беев и Беева” и вписва Денис Бориславов Беев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Русков” и отписва Божидар Бочев Пуков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Данаил Емилов Матеев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Попов и партньори“ и отписва Ирена Симеонова Безева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Ивайло Данов влиза в зала в 16.14 часа.

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, давам почивка до звънец.

                               ……..

     Заседанието продължава след почивката.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 7 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ” – Тончев, Адиркова, Янев

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Данов, Бакалов, Пейчев /в гласуването не участва адв. Китанов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Удължава до 31.12.2016 година срока на решение на адвокатския съвет, съгласно което се преустановява събирането на такса за преместване в Софийската адвокатска колегия на адвокати, вписани в други колегии в страната.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП адвокат Доротея Георгиева Караджова-Аврамова и адвокат Габриела Минчева Лазарова, членове на Софийската адвокатска колегия, подали до Софийския адвокатски съвет заявления по образец, утвърден от НБПП.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП ведно със справка за дисциплинарна съдимост.

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     В изпълнение решения на Софийския адвокатски съвет, Протокол № 7/07.06.2016 година, отлага разглеждането на въпроса за предприемане на конкретни действия във връзка със ЗИДЗА с оглед обстоятелството, че този въпрос ще се разглежда на предстоящата Национална Конференция в Стара Загора, с цел съобразяване становището на Софийския адвокатски съвет с взетите там решения

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

                                     Адв. Петър Китанов:…………………………

                                          /Председател на САК/

                                                                                                              Адв. Владимир Дончев: .......                                       /Секретар на САС/

Споделяне