Протокол №25 от 13.09.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 25

     На 13.09.2016г. от 14.27 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.      Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Вземане на решение за допускане до есенната изпитна сесия пред ВАС на кандидатите, подали в срок заявление за допускане до изпит;

6.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

7.  Вземане на решение по подадени заявления на кандидати за

     вписване в НРПП – чл. 34 ЗПП;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Разпределяне на особени представители;

10.         Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Владислав Александров Янев

     5. Георги Ламбрев Бакалов

     6. Елка Бойчова Пороминска

     7. Николай Стефанов Руневски

     8. Пламен Йорданов Ангелов

     9. Христо Иванов Христов

     10. Чавдар Георгиев Тончев

     На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Ивайло Димитров Данов

2.  Ирина Василева Начкова

3.  Валентина Видинова Адиркова

4.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

5.  Пейчо Йорданов Пейчев

Присъства представител на КС.

     Н. Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

Присъства представител на ВАС:

Стоян Желев

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет, при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

ДИМА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ВЕРОНИКА КРАСИМИРОВА ЯНЕВА

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЕШЕВА ЦВЕТКОВА

НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА

КРЪСТИНА ЕЛЕНОВА ДАНАДЖИЕВА

ВИКТОРИЯ МИРОЛЮБОВА МОНОВА

КРИСТИНА ЮЛИАНОВА ЧАКЪРОВА

ПЕТЪР ВЛАДОВ КАРАДЖОВ

ДЕЯН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ

ВАНЯ ИЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДАМЯН СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АНТОНОВ ТРОЯНОВ

НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ

МИЛЕНА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

ХРИСТОФОР ИВАНЧЕВ КОЛЕВ

КАЛИН КОНСТАНТИНОВ АНГОВ

ЕЛЕНА КИРИЛОВА КОЛЧАКОВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 12.09.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГЕОРГИ ИВОВ ГИЧЕВ

2. СИРМА ПЛАМЕНОВА ГРОЗЕВА

3. ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

4. ХРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

5. АСЕН БОЯНОВ АПОСТОЛОВ

6. ИРИНА КОНСТАНТИНОВА КОЖУХАРОВА

7. ИРИНА ПЕТРОВА МАТЕВА – КЪНЧЕВА

8. ЛЪЧЕЗАР ЛЮБОМИРОВ ВЕСОВ

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 12.09.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕЛЕНА ОРЛИНОВА ДИМОВА-МУШМОВА

2. МИЛЕНА КОНСТАНТИНОВА АЗМАНОВА

3. БИЛЯНА КИРИЛОВА ТОНЧЕВА

4. ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА

5. ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА КАБАКЧИЕВА

6. ИВЕЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

7. РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

8. СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ РУНТОВ

9. РАДОСЛАВ ЙОВЧЕВ КОЛЕВ

10. ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ЖИВКОВ

11. НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ

12. КАЛИН БЕЛЕЖКОВ

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Деян Светославов Терзиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.07.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Красимир Иванов Стоев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.07.2016 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Николай Борисов Малинчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.07.2016 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Калина Стефанова Ганчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.07.2016 г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светломира Рафаилова Пантелеева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.07.2016 г.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Милтана Георгиева Пеева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.07.2016 г.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Симеон Димитров Кръстев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 26.07.2016 г.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Доника Пламенова Илиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.07.2016 г.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ива Славева Атанасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 29.07.2016 г.

10. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Аделина Руменова Василева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.09.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 от ЗА, уважава заявление за възобновяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Милена Емилова Муравеева, считано от 01.09.2016 година.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 8 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 от ЗА, уважава заявление за удължаване срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Димитър Иванов Кюмюрджиев, считано от 30.06.2016 година до изтичане на мандата му като Заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 от ЗА, уважава заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Кристина Стефанова Костова, считано от 31.07.2016 година.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Емилиянова Йосифова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.08.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Веселин Бранимиров Борисов, от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 09.08.2016г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стоян Стоименов Стоянов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2016г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Паула Владимирова Михайлова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2016г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Дарина Мирославова Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.08.2016г.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Илиан Колев Точев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 23.08.2016г.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елена Недялкова Недялкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.09.2016г.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Марина Николаева Николова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 17.08.2016г.

9. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Татяна Калчева Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.09.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Пейчо Пейчев влиза в зала в 14.39 часа.

     Гласували: 8 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ ” – Янев, Дончев, Пороминска

        Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мартин Красимиров Минчев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 8 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Дончев, Пейчев, Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Антония Светлинова Младенова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 8 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Дончев, Пейчев, Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Недялка Христова Терзиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 08.08.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Керана Христова Тодошева, считано от 19.07.2016 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Рачо Миков Рачев, считано от 17.08.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава 32 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Трифонова – Мадолева, Димитрова” за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна:

     Освобождава адвокат Екатерина Иванова Димитрова като съдружник и управител на адвокатското дружество;

     Вписва промяна в наименованието на дружеството, както следва: Адвокатско дружество “Трифонова, Павлов”;

     Вписва промяна в адреса на дружеството, както следва; София, ул. “Кръстьо Сарафов” № 40, сутерен;

     Дружеството ще се управлява от адвокат Георги Зафиров Павлов и адвокат Кремена Пламенова Трифонова заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна:

Промяна в адреса на дружеството, както следва; София, ул. “Цар Шишман” № 5, вх. А, ет. 1 /надпартерен/, ап. 5.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско съдружие “Грозев и Тончев” за отразяване по партидата на съдружието на следните промени:

Приема Пламен Добринов Кючуков за адвокат – съдружник;

Променя се наименованието на адвокатското съдружие, както следва: Адвокатско съдружие “Грозев, Тончев и Кючуков”;

Съдружието ще се управлява и представлява от адвокат Гроздан Георгиев Грозев, адвокат Светослав Борисов Тончев и адвокат Пламен Добринов Кючуков заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Адв. Валентина Адиркова влиза в зала в 14.44 часа.

Адв. Ивайло Данов влиза в зала в 14.46 часа.

Гласували: 12 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

             1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Димитров и съдружници” и вписва Жаклин Добромирова Демирова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Желев и Христов” и вписва Милен Мартинов Христов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Ралица Иванова Мутафова и вписва Цветелина Василева Бикова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Андреев, Христов и партньори” и вписва Ивайло Тодоров Асенов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Цветанов и Методиев” и вписва Веселин Тонев Христов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Цветанов и Методиев” и вписва Анелия Личкова Личева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Митев и Куцева” и вписва Николай Иванов Груев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Хорозов и партньори” и вписва Иван Валентинов Желев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” и вписва Живко Валеров Валеров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” и вписва Екатерина Станиславова Станоева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Фикри, Рюстем и партньори” и вписва Иванка Тодорова Танкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко” и вписва Венцислав Насков Кръстев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

13. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Добрева и Бъчваров” и вписва Виктория Красимирова Гурова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска до есенната изпитна всички кандидати, подали чрез САС заявление за допускане до изпита пред ВАС в срок до 15 септември 2016 г. вкл. /на място в регистратурата на САС или по пощата с пощенско клеймо 15-септември 2016 г./.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно /в гласуването не участва адв. Христов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 900 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Друго, имаме ли, колеги?

Няма.    

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание в 18.30 ч.

                                     Адв. Петър Китанов: ………..

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев : ……………

/Секретар на САС/

Споделяне