Протокол №24 от 16.08.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 24

     На 16.08.2016г. от 14.27 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Дисциплинарни преписки;

5.  Взимане на решение за предаване на ДС на адвокатите, които не са платили вноските към САК и ВАС за първото полугодие на 2016 година;

6.       Обсъждане на въпроси по правната помощ – докладчик адв. Янев;

    Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Пламен Йорданов Ангелов – Председателстващ

     2. Валентина Видинова Адиркова

     3. Владислав Александров Янев

     4. Георги Ламбрев Бакалов

     5. Елка Бойчова Пороминска

     6. Ирина Василева Начкова

     7. Ивайло Димитров Данов

     8. Пейчо Йорданов Пейчев

     9. Христо Иванов Христов

     10. Чавдар Георгиев Тончев

     На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

5.  Николай Стефанов Руневски

Не присъства представител на КС.

Не присъства резервен член.

АНГЕЛОВ: – Колеги, налице е законоустановеният кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

     Колеги, колкото и да е неприятно ще ви помоля да почетем паметта на нашата колежка Мирена Стоянова, която за съжаление на 14.08.2016 година си отиде от този свят.

     Следва една минута мълчание.

     АНГЕЛОВ: – Благодаря Ви, колеги.

     Колеги, преминаваме по дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Галина Радославова Фарфарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.07.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лора Георгиева Георгиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.07.2016 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Данчо Петров Данчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.07.2016 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елена Павлова Павлова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.07.2016 г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христо Константинов Блидов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.07.2016 г.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христина Христова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.07.2016 г.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ива Стефанова Митрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.07.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Марияна Тодорова Силяновска, считано от 11.07.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ивайло Стефанов Стоянов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 11.08.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 11 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Йорданов и Добрев” за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна:

Промяна в адреса на дружеството, както следва: София, район Красно село, ул. “Доспат” № 18, ет. 1, ап. 3.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Славова и Лилова” за отразяване по партидата на дружеството на следните промени:

Заличава като управляващ съдружник Райна Николаева Лилова;

Приема нов управляващ съдружник –  адвокат Йована Михайлова Славова;

Дружеството ще се представлява и управлява от адвокат Йована Михайлова Славова.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Георги Венелинов Вълев и вписва Ива Светлинова Кръстева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат София Кирилова Николова – Колева и вписва Младен Александров Колев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Саздов и Петров” и вписва Мария Стоянова Танева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Велчев и Ко” и вписва Десислава Стефанова Ангелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Саздов и Петров” и отписва Кристиян Красимиров Йоргов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Размества дневния ред в следната последователност;

     Първо да се разгледа точка пета – взимане на решение за предаване на дисциплинарен съд на адвокатите, които не са платили вноските си към САК и ВАС за първото полугодие на 2016 година и непосредствено след нея точка четвърта – дисциплинарни преписки.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 Р Е Ш И:

Предава на дисциплинарен съд 98 адвокати, членове на Софийската адвокатска колегия, които не са платили вноските си към касите САК и ВАС за първото полугодие на 2016 година.

Във връзка с горното решение, на осн. чл. 137, ал. 7 от Закона за адвокатурата определя адв. Тончев, адв. Пороминска и адв. Ангелов да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарните обвинения пред ДС при САК по повод на дисциплинарни дела, образувани срещу адвокати от САК, които не са платили вноските си към касата на САК и/или ВАС за първото полугодие на 2016 година.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага разглеждането на точка шеста – Обсъждане на въпроси по правната помощ за следващото редовно заседание.

     На мястото на отложената точка да се разгледа точка  – Обсъждане решения на КЗПА.

     АНГЕЛОВ: – Колега Янев, само за десет секунди ще Ви помоля.

     Колегата Христов има думата.

     /забележка: Докладът на адв. Христов е в точка – Разни/.

Заседанието продължава след почивката.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изпрати на ВАС по компетентност сигнал - предложение на адв. Юлиан Любомиров Дацев от САК за тълкуването и прилагането от страна на съдебните служители в СРС (деловодители, архивари и др.) на р. 11, т. 2 и т. 3 от Заповед № АС-238/18.11.2015 г. на Председателя на Софийския районен съд (СРС), издадена на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

     Софийският адвокатски съвет след като се запозна и обсъди  изложените в сигнала проблеми, намира, че същите засягат пряко работата на всички български адвокати, този проблем не касае само отделен адвокат от САК, поради което намирането на решение на този проблем не е от компетентността на САС.

АНГЕЛОВ: – Колега Янев, имате ли още?

ЯНЕВ: – Нямам.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава молба на адвокат ................, член на САК, вписан в НРПП, за издаване на уведомително писмо по ДП 15424/2015 година на 1 РУ – СДВР за предоставена правна помощ на Сияр Хайдар на 11.10.2015 година.

     С оглед трайно установената практика на адвокатския съвет с цел недопускане на злоупотреби, дори и да има доказателства, че служебният защитник е бил дежурен и е предоставил правна помощ по ЗПП в качеството си на такъв, молбата за издаване на УП следва да се подаде в един разумен срок /от пет до седем работни дни след процесуално-следствените действия/.

     В случая процесуално-следствените действия са извършени на 11.10.2015 година, което е видно и от приложените към молбата документи – искане и постановление, докато молбата за издаване на УП по непонятни причини е подадена на 13.06.2016 година.

Водим от горното, САС не уважава молбата на адвокат ......... .

Гласували: 9 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава молба на адвокат .............., член на САК, вписан в НРПП, за издаване на уведомително писмо по ЗМ 3560/2015 година на 06 РУ – СДВР за предоставена правна помощ на Йордан Любенов Георгиев на 30.11.2015 година в 17.30 часа.

     С оглед трайно установената практика на адвокатския съвет с цел недопускане на злоупотреби, дори и да има доказателства, че служебният защитник е бил дежурен и е предоставил правна помощ по ЗПП в качеството си на такъв, молбата за издаване на УП следва да се подаде в един разумен срок /от пет до седем работни дни след процесуално-следствените действия/.

     В случая процесуално-следствените действия са извършени на 30.11.2015 година, което е видно и от приложените към молбата документи – искане и постановление, докато молбата за издаване на УП по непонятни причини е подадена едва на 20.07.2016 година.

Водим от горното, САС не уважава молбата на адвокат ........... .

АНГЕЛОВ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.

                                     Адв. Пламен Ангелов: ………..

                                          /Председателстващ/

                                     Адв. Елка Пороминска: …………

                          /Временно изпълняващ длъжността Секретар/

Споделяне