Протокол №22 от 12.07.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 22

     На 12.07.2016г. от 14.27 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.       Обсъждане на въпроси по правната помощ – докладчик адв. Янев;

6.  Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

     3. Александър Василев Хамънов

     4. Валентина Видинова Адиркова

     5. Елка Бойчова Пороминска

     6. Ивайло Димитров Данов

7. Николай Стефанов Руневски

     8. Пейчо Йорданов Пейчев

     9. Пламен Йорданов Ангелов

     10. Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Ирина Василева Начкова

3.  Владислав Александров Янев

4.  Георги Ламбрев Бакалов

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

По точка първа от дневния ред:

В 15.05 часа адв. Начкова влиза в зала.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 11.07.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МИЛЕНА КИРИЛОВА СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ТЕОДОР КРЪСТЕВ МУТАФЧИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. РАЙНА РАДОСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ХРИСТОФОР ИВАНЧЕВ КОЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. КАЛИН КОНСТАНТИНОВ АНГОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МАРИАНА КИРИЛОВА РОЗОВАНОВА – преместване от Адвокатска колегия – гр. Плевен.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно            

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 11.07.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДИМА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВЕРОНИКА КРАСИМИРОВА ЯНЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЦВЕТЕЛИНА ПЕШЕВА ЦВЕТКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЛИЛИЯ МАРИОВА ПЪРВАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КРЪСТИНА ЕЛЕНОВА ДЕНАДЖИЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ВИКТОРИЯ МИРОЛЮБОВА МОНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. КРИСТИНА ЮЛИЯНОВА ЧАКЪРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ПЕТЪР ВЛАДОВ КАРАДЖОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ДЕЯН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ВАНЯ ИЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ДАМЯН СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 6 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ” – Димитров, Руневски, Пороминска

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Ангелов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление по чл. 23 (2), пред. първо от ЗА на адв. Евгения Христова Недялкова от САК до представянето на доказателства за твърдени от същата обстоятелства, налагащи временно преустановяване на правата й като адвокат.

     След представянето на съответните доказателства, заявлението да се докладва повторно в съвет.

     Гласували: 10 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Христов

               Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 (2), предл. второ от ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Александър Димов Александров, считано от 29.06.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 8 „ЗА“

        Няма “ПРОТИВ”

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Христов, Начкова, Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 (2) предл. първо от ЗА временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради несъвместимост на адвокат Красимир Йорданов Зафиров, считано от 05.07.2016 година до прекратяване на изборното правоотношение.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Яна Божидарова Славчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Христо Трайков Манолов, считано от 23.06.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Ангелов

               Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление за вписване на промени по партидата на Адвокатско дружество “Фикри и партньори”, като указва на същото да приведе наименованието на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 59, ал. 2 ЗА.

     След изпълнение на указанието, заявлението да се внесе за повторно разглеждане.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова & Стайкова” за отразяване по партидата на дружеството на следната промяна;

Вписва като съдружник адв. Биляна Василева Димитрова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

В 14,56 часа в залата влиза адв. Адиркова.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димова – Навущанова” и вписва Генади Димитров Михайлов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Кремена Иванова Добранова и вписва Любомир Мирославов Добранов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници“ и вписва Вилимира Руменова Мурлева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно/в гласуването не участва адв. Адиркова, която е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определя следните дати за провеждане на семинари в ОД Лозенец;

     – ПЪРВИ СЕМИНАР 15-18 СЕПТЕМВРИ 2016

     – ВТОРИ СЕМИНАР 22-25 СЕПТЕМВРИ 2016

     Във връзка с горното решение възлага на Комисия за професионална квалификация на адвокатите до края на м. юли 2016 г. да обяви в сайта на колегията темите, съответно лекторите и на двата семинара.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв. Хамънов, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да продължи квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“, организирана от САС и колектив от адвокати от САК с провеждането на лекции, практически упражнения и дискусии за адвокатската професия и полезните неща, необходими при нейното ежедневно практикуване.

     Лекционните занятия ще се провеждат в ТД от м. октомври 2016 година и ще продължат до края на 2016 година.

     Във връзка с горното, възлага на Комисия за професионалната квалификация на адвокатите да уточни дните и часовете на занятията.

     Гласували: 9 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Христов, Дончев

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание приетите от САС критерии за разпределяне на служебни защити, да бъде преустановено разпределянето на служебни защити на адвокатите, вписани в НРПП и предоставящи правна помощ по Закона за правната помощ, които са достигнали /надхвърлили/сумата от 6 000,оо лева за настоящата година.

     Горното решение важи и за всички останали адвокати, вписани в НРПП, които до края на настоящата година достигнат или в даден момент надхвърлят сумата от 6000,оо лева.

     Настоящото решение е в сила до 31.12.2016 година.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 13.09.2016 година, от 14.ОО часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16.44 часа.

                               Адв. Константин Димитров:.....

                               /Зам. Председател на САС/

                               Адв. Владимир Дончев: .........

                               /Секретар на САС/

Споделяне