Протокол №21 от 05.07.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 21

     На 05.07.2016г. от 14.50 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Разни.

     На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

     1. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

     2. Александър Василев Хамънов

     3. Владислав Александров Янев

     4. Георги Ламбрев Бакалов

     5. Елка Бойчова Пороминска

6. Ирина Василева Начкова

7. Николай Стефанов Руневски

     8. Пейчо Йорданов Пейчев

     9. Пламен Йорданов Ангелов

     10. Христо Иванов Христов

     На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Валентина Видинова Адиркова

4.  Ивайло Димитров Данов

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ДЕНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА

ЛЮБОМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ТАКОВ

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

ЧАВДАР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА СТЕРКОВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Димитров Славков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.07.16 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 (2) предл. първо от ЗА временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Ани Бонова Шопова, считано от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 9 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова, Кралева и партньори ” за отразяване в регистъра на следните промени:

Освобождава адв. Росица Иванова Димитрова от участие като съдружник, управляващ и представляващ дружеството;

Променя наименованието на дружеството на Адвокатско дружество “Денчева и Кралева”;

Избира Пенка Стефанова Денчева и Звезделина Божинова Кралева за управители и представляващи дружеството за срок от три години. Управителите представляват дружеството заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димова-Навущанова” за отразяване в регистъра на промяната в седалището на дружеството, както следва: гр. София, “Камен Андреев” № 24, ет. 7.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

В 14,56 часа в залата влиза адв. Адиркова.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Сенсус Веритас – Ибрямов и патньори” и вписва Любомир Борисов Гамански в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Маринов и Шаламанова“ и вписва Галин Диянов Ангелов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Маринов и Шаламанова“ и Вяра Наскова Нинкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мария Тодорова Тодорова и вписва Лия Пламенова Цветкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мария Тодорова Тодорова и вписва Борислава Николова Шаламанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” и вписва Димитър Георгиев Янев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Йонев, Вълков, Ненов” и вписва Иван Диянов Танев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 350 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     Адв. Руневски излиза от зала.

Гласували: 8 „ЗА“

       Няма „ПРОТИВ“

           3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Адиркова, Начкова, Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 12.07.2016 година, 14,оо часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16.44 часа.

                               Адв. Константин Димитров:......

                                  /Зам. Председател на САС/

                               Адв. Владимир Дончев: .........

                                           /Секретар на САС/

Споделяне